Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Jednoduchý návod na zálohování filmu a menu bez dalších dat.
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Vypalování
Pokud chceme zálohovat n?jaký dlouhý film a chceme co nejlepší kvalitu, m?li bychom zálohovat jenom ten film. Pokud se jedná o snímek v p?vodním zn?ní s titulky, tak to není žádný problém, tuto funkci podporuje v?tšina program?. Horší to je už s filmem s ?eským dabingem ve kterém je použito i p?vodní ?e?, jako t?eba elfština, japonština, ?inština atd. Tyto titulky jsou na DVD disku uloženy jedním ze dvou zp?sob?. První varianta je, že najdeme na disku dvoje ?eské titulky. První jsou kompletní pro celý film v p?vodním zn?ní a druhé pro ?eský dabing jenom tam, kde je použitá p?vodní ?e?. Tady po?ád ješt? není problém, prost? si zálohuji oboje titulky.Problém nastává tehdy, jsou-li titulky jenom jedný. Nastavení v p?ehráva?i je tedy takové, že nastavíme ?eské titulky, ale necháme je vypnuté. Ovšem problém je v tom, že tuto funkci (dle mých poznatk?) umí pouze m?j PANASONIC. Ostatní p?ehráva?e pot?ebují menu, ve kterém si nastavíme ?eský dabing a titulky vypnuté a ty se v místech s p?vodní ?e?í objeví. Pro p?íklad pár film?: Pán prsten? 1 a 2, Jsem agent, Dnes neumírej atd. Samoz?ejm?, že tento postup m?žete použít na každý film, kde chcete pouze film a jenom menu.

Tento návod je až primitivn? jednoduchý, n?komu sta?í napsat "použij Clone DVD od Elaborate Bytes ", ale. Ano je tady to ale. Problém je v tom, že tento program odmítá chrán?ná DVD a t?ch je dnes v?tšina. Jednoduše vás tato DVD nenechá zpracovat. A nakonec nastavení programu, aby to v?bec fungovalo.

Takže zaprvé musíme celé DVD uložit na hard. K tomu nám pom?že jeden z t?chto program?. DVD Shrink, DVD Decripter a poslední který jsem za?al používat kv?li ochranám je SmartRipper. Upozor?uji, že musíme uložít celé DVD a to bez komprese. Jak to provést nebudu popisovat, t komu jsou na t?chto stránkách jiné návody p?ímo k t?mto program?m.

Jestliže je DVD uložené, m?žeme spustit DVD Clone a zapnout vrchní volbu.

Dále na?tem data pomocí tohoto tla?ítka ze složky, kam jse to DVD uložili.

  

Te? si zapneme uložení menu.

V dalším kroku nastavení je t?eba vybrat video snímky pro 100% funk?nost naší zálohy. Pokud bychom totiž vybrali pouze menu a film, tak nám v?tšinou naše záloha nebude fungovat. Musíme totiž vybrat taky zn?lky výrobc? filmu, upozorn?ní proti kopírování atd. Abzhom opravdu v?d?li co na záloze musí být, tak si to originální DVD pus?t? a sledujte, cou vidíte do té doby, než se spustí film. Vždy, když si nedudete jisti, tak si to pus?te znovu. V DVD Clone si zpn?te náhled,

a te? m?žete vybírat video snímky které pot?ebujete. Klikn?te na ?íslo snímku a pus?t? si náhled. Vše, cote? vidíte a také jste vid?li na originále zatrhn?te.

Te? m?žeme postoupit a kliknout na další. V tomto okn? si vybereme zvukové stopy a titulky. Tady jist? obrazovou nápov?du nepot?ebujete. Máme-li vybráno, tak postoupíme dále.

Jsme v okn?, ve kterém si vybereme, kam má sm??ovat výstup, hotové data, naše záloha. Máte na výb?r t?i možnosti. Uložit data na hard, a to jako DVD soubory (to používám já), uložit jakoISO/UDF obraz, nebo p?ímo vypálit.

Já používám výstup DVD soubory a to proto, že takhle mám možnost provést kontrolu vytvo?ené zálohy. Používám k tomu program Mv2 player, je to freewarovy multimediální p?ehrava? pro Windows, s množstvím užite?ných funkcí. Pokud vše funguje, tak data vypálím v Neru.

Poslední v?c, kterou m?žete ješt? ud?lat, je použít program MenuEdit a vyrušit všechny neplatné tla?ítka v menu, a? to nikoho zbyte?n? nedráždí.

Programy Clone DVD, DVD Shrink, DVD Decripter, SmartRipper a Mv2 player ke stažení unás, v sekci Download.

Jist? se najde mnoho lidí kte?í ?eknou, že tento postup je tak jednoduchý, že nem?lo smysl ho v?bec psát, ale já ho poskytl pro za?ínající uživatele a v??ím, že mnoho t?ch zkušený to ani nenapadlo a to jen proto, že mají sv?j komplikovan?jší zp?sob už tak vžitý a nic dalšího nezkoušejí. Vaše názory ?ekám v komentá?ích tohoto ?lánku.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage