viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Základní pojmy pro vypalování na CD
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Vypalování
Seznam pojm?, které byste ur?it? m?li znát k základnímu pochopení vypalovacího procesu.

P?enášíte-li data pomocí diskety, jist? jste již dávno zjistili, že tento zp?sob p?enosu dat není p?íliš pohodlný a v neposlední ?ad? ani bezpe?ný. Existuje však podstatn? pohodln?jší zp?sob - vypálit si data na CD. Každý ur?it? tento pojem už n?kdy slyšel, ale málokdo ví, co všechno vypalování obnáší. Tento ?lánek by Vám pomoci.

Buffer

Buffer, neboli vyrovnávací pam??, je pam??ový prostor, do kterého se p?edem nahrají data, jež si pak vypalova?ka vezme, až je bude pot?ebovat. Buffer se využívá hlavn? tam, kde je nutné zajistit stálý tok dat (je-li jedno za?ízení pomalejší než to druhé). Disk do této pam?ti sune data tak, aby vypalova?ka m?la stále co vypalovat. P?edstavte si t?eba rychlý procesor a pomalou pam?? cache, do které se data na?ítají d?íve, než je bude procesor pot?ebovat. Procesor pak pracuje jen s rychlou vyrovnávací pam?tí, což výrazn? urychlí operaci.

Podte?ení bufferu (buffer underrun)

Pokud by se buffer vyprázdnil, vypalování se automaticky zastaví. Je to chyba p?i vypalování, která je zp?sobena tím, že po?íta? nestíhá dodávat data pro vypalování. Buffer se tak vyprázdní a vypalova?ka p?estane pálit.

Burn - proof

Je to nová funkce vypalova?ek, která p?edchází chyb? podte?ení bufferu - BURN je zkratka od Buffer Under RuN, proof se p?ekládá n?co jako p?edcházení, obrana. Tato funkce zajiš?uje, aby v p?ípad?, že po?íta? nesta?í vypalova?ku zásobovat daty, bylo vypalování do?asn? pozastaveno. Po celou dobu, co je vypalování p?erušeno, ?eká vypalova?ka na okamžik, až se buffer op?t naplní. A poté pokra?uje ve vypalování tam, kde skon?ila.

Firmware

Je to "program", který zajiš?uje komunikaci vypalova?ky s vypalovacím programem. Firmware mají i jiná elektronická za?ízení, nap?. mobilní telefony nebo záznamové mechaniky. Lze stejn? jako BIOS lze firmware vylepšovat (p?idá vypalova?ce nové funkce, opraví chyby atd.).

Sektor

Stejn? jako na pevném disku nebo disket? je sektor nejmenší ?ástí, jakou lze na CD zapsat. Nem?žete tedy zapsat 1 bajt nebo bit - vždy musíte zapsat kompletní sektor. Velikost sektoru je ovlivn?na formátem, jaký je na cédé?ku použit. Reálná velikost sektoru je celkem 2352 bajt?, tedy tolik, kolik používá hudební CD - sem lze zapsat uživatelská data (plus 784 bajt? pro prvotní korekci chyb (CIRC) a 98 kontrolních bajt?. Dále to nemá smysl rozebírat).

Session

Session je ustálený výraz pro sekci cédé?ka, která se chová jako samostatný kousek. V jedné session m?že být i více stop (track?), které mohou být r?zných typ?, jak datových, tak hudebních. V jedné session tak m?žete mít t?eba deset písni?ek a jednu datovou stopu. V druhé session na tom samém cédé?ku pak m?žete mít t?eba jen data. Pro? se session používají? Ne vždy chcete vypálit celé CD najednou a zbytek p?ipálit pozd?ji. Práv? tehdy využijete možnosti vypálit na CD více session. Poprvé vypálíte první session a pak p?idáte druhou session.

Multisession

Multisession je práv? výše jmenovaná metoda koexistence více session na jednom médiu. CD s více session se nazývá multisession. Starší mechaniky m?ly s takto nahranými médii problémy, vid?ly totiž pouze poslední nahranou session, dnešní mechaniky se s multisession vypo?ádají naprosto v pohod?, ani se nemusíte shán?t ve specifikaci po informaci, zda multisession umí. Pokud nahráváte na CD postupn? více session, je tabulka TOC s obsahem nahrána až tehdy, pokud nahráváte poslední session a CD uzavíráte.

TOC - Table Of Contents

TOC je obsah CD, který ?íká mechanice, kde za?ínají jednotlivé stopy (tracky), kolik jich je, jak jsou dlouhé a jak dlouhá je oblast s daty. TOC má každá session na CD.

Stopa (track)

Každé hudební CD se skládá ze stop (track?), kde každá stopa reprezentuje jednu písni?ku. Stopa však nemusí být jen hudební, m?že být také datová. Datové CD má jednu stopu, v níž jsou uložena data. Tato stopa zabírá tedy celé CD. I datová stopa m?že být kratší, m?žete tak zapsat n?kolik hudebních stop a jednu datovou. Stopy jsou tedy sou?ástí session. Aby byly stopy od sebe rozlišeny, jsou mezi nimi mezery zvané pre-gap (p?ed stopou) a post-gap (za stopou).

Track-at-once

Track-at-once je metoda vypalování, kdy se mezi každou stopu vypne a zapne laser. Pokud vypalujete disk v režimu multisession, musíte použít práv? tuto metodu. Metodou disc-at-once lze totiž vypálit pouze celý disk najednou. Tento zp?sob se dnes využívá daleko ?ast?ji než disc-at-once, bohužel mezi stopy se umis?ují dvousekundové mezery.

Disc-at-once

Disc-at-once je zp?sob vypálení CD, který nahraje celé CD, aniž by vypnul vypalovací laser. Disc-at-once se používá tehdy, chcete-li nahrát celé CD najednou, neumož?uje totiž nahrát disk v režimu multisession. P?i této metod? se tabulka TOC zapisuje hned na za?átku, protože je známa celá struktura budoucího CD p?edem.

Lead-in

Lead-in je místo na za?átku každé session, které je ur?eno pro zápis tabulky TOC. Jakmile se daná session uzav?e, zapíše se TOC do lead-in. Lead-in má velikost asi 9 MB = 1 minuta a nepo?ítá se s ní do celkové kapacity CD. Každou další lead-in a lead-out musíte p?ipo?ítat k velikosti session, kterou zapisujete.

Lead-out

Lead-out je naopak místo na konci session, které ?íká, že tady session s daty kon?í. Jde o hluchou oblast, do které se na rozdíl od lead-in nezapisují žádné informace. Slouží prakticky jen k tomu, aby se ?tecí laser zabrzdil. První sekce lead-out má velikost 13,5 MB = 1,5 minuty, každá další je však už menší a zabírá t?etinu, tedy p?l minuty neboli 4,5 MB.

Image cédé?ka

Image zde reprezentuje soubor, do kterého se p?i kopírování CD na disk uloží celý jeho obsah, tak, jak je uložen na CD. Image je tedy p?esnou kopií CD na disku, jedna ku jedné. Image se používá tehdy, pokud není možné zkopírovat CD p?ímo - pokud je v po?íta?i jen vypalova?ka a není p?ítomna mechanika CD-ROM pro zdrojové CD.

Layout cédé?ka

Layoutem CD se nazývá kompletní seznam soubor? nebo písni?ek, které chcete pálit na CD. Nejde však jen o seznam, layoutem se hlavn? rozumí p?esné umíst?ní soubor? do složek, po?adí písni?ek apod. Ten se pak zapíše do tabulky TOC na za?átku CD.

Režim DMA

Pokud zapnete režim DMA (Direct Acces Memory - p?ímý p?ístup za?ízení do pam?ti), sníží se p?i vypalování zát?ž procesoru p?i ?tení dat z pevného disku. Zatímco bez DMA ?ídí ?tení ?i zápis všech dat procesor do posledního bajtu, p?i zapnutém DMA se jen vyhradí ?ást pam?ti, kam disk posílá data a odkud si je vypalova?ka bere. Je však nutné, aby DMA podporoval ?adi? IDE.

Packet-writing

Metoda zápisu packet-writing, která je založena na logické formátu UDF (Universal Disc Format). Tato metoda umož?uje zapisovat na CD po daleko menších kouscích, než nap?. track-at-once. Díky tomu pak lze CD využít jako normální logickou jednotku v po?íta?i, kopírovat na n? klasickým zp?sobem soubor a složky, stejn? jako je mazat. Nejv?tším problémem s CD zapsanými metodou packet-writing je ten, že je p?e?te pouze tam, kde je nainstalovaný tzv. UDF Reader, která toto CD umí p?e?íst.

Digitální extrakce

První mechaniky CD-ROM znaly pouze dva typy CD - datová a hudební. Pokud jste do mechaniky vložili datové CD, p?epnula se mechanika do ?tení uživatelských dat, která v digitální podob? posílala aplikaci, jež o n? žádala. Pokud však bylo vloženo hudební CD, mechanika se p?epnula do režimu p?ehrávání zvuku a hudbu p?edávala kabelem zvukové kart? nebo sluchátk?m. Nebylo tedy možné dostat z mechaniky hudební data v jejich digitální podob? - pokud jste je opravdu cht?li, museli jste je snímacím programem p?evést analogový zvuk, sejmout a digitalizovat. Do zvuku tak byly p?idány r?zné šumy, praskání a rušení. Proto výrobci postupn? za?ali podporovat již zmín?nou digitální extrakci stop, tj. možnost kopírování zdrojových dat, která vytvá?ejí zvuk, na pevný disk. Digitální extrakci audio stop by m?la vaše mechanika podporovat - jinak nebudete moci kopírovat hudební CD, vytvá?et si výb?ry a kopírovat jen n?které písni?ky.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige