barbour tikkitakki woolrich takki woolrich suomi woolrich helsinki belstaff suomi belstaff takit timberland stockmann timberland suomi duvetica canada moncler montreal ugg praha ugg bazar ugg levne belstaff bunda belstaff bundy belstaff praha woolrich praha woolrich bunda woolrich bundy barbour praha barbour bunda barbour myslbek barbour bunda cena moncler praha moncler cz
moncler skroutz moncler greece moncler athens canada goose greece canada goose skroutz canada goose athens parajumpers skroutz parajumpers athens parajumpers greece woolrich athens belstaff greece belstaff athens timberland athens timberland malaysia barbour singapore moncler singapore woolrich singapore belstaff singapore belstaff singapore canada goose singapore uggs bimba canada goose bambino canada goose roma peuterey altopascio peuterey roma
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Vypalování
Správné ovládání s Roxio Easy CD and DVD a jeho služby.

Program Easy CD & DVD Creator (dále jen Easy CD) od spole?nosti Roxio se dá použít jak k vypalování kompaktních disk?, tak i k vypalování DVD. Pro psaní tohoto ?lánku byla použita verze 6.0.0.171. Programový balík Easy CD se skládá z n?kolika program?, p?i?emž nap?íklad pro tvorbu Audio CD je pot?eba jiný nežli pro tvorbu Video CD.

Po spušt?ní Easy CD se otev?e okno, ve kterém si m?žete vybrat, jakou aplikaci chcete spustit.

 • Disc Copier -tento program slouží ke kopírování CD.
 • DVD Builder - tento program je ur?en k tvorb? Video CD a DVD,
 • Creator Classic - v tomto programu se tvo?í datové a zvukové disky.

Krom? t?chto t?í program? je sou?ástí aplikace Easy CD ješt? n?kolik dalších. Z nich nejužite?n?jší je Label Creator, ve kterém si m?žete vytvo?it potisk ?i obal pro vaše kompaktní disky.

V tomto ?lánku vám p?iblížím pouze programy Disc Copier, DVD Builder a Creator Classic. Jednotlivé programy spustíte klepnutím na p?íslušnou ponožku. Rovn?ž je m?žete spustit samostatn? z nabídky Start systému Windows.

Creator Classic

Jestliže spustíte program Creator Classic, otev?e se okno. Úpln? naho?e je hlavní nabídka a pod ní je okno, ve kterém si m?žete vybrat zdrojové disky; vedle je strom složek a okno se soubory.

Spodní ?ást okna pat?í disku, který se chystáte vypálit. Toto okno je rozd?leno na dv? ?ásti, v té levé je strom složek a vpravo jednotlivé soubory. V nejnižší ?ásti okna najdete tradi?ní ukazatel zapln?ní disku.

Jak vytvo?it CD-ROM

Pro vytvo?ení datového disku stiskn?te tla?ítko Data ve spodní ?ásti okna. V horní ?ásti okna sta?í vyhledat soubory, které se chystáte vypálit, a p?etáhnout je do okna kompaktního disku. Program Easy CD je automaticky nastaven na tvorbu datového CD ve formátu ISO s rozší?ením Joliet, Mode 1. Chcete-li zm?nit nastavení disku, stiskn?te tla?ítko Project ve spodní ?ásti okna. Okno nastavení projektu m?žete otev?ít p?íkazem File -> Project properties.

V okn? Project properties si na kart? General m?žete zvolit, jestli chcete CD-ROM ISO kompatibilní, ?i použít rozší?ení Joliet.

Do vstupního pole Volume label zadejte název svého disku. Easy CD ur?uje název disku automaticky podle data a ?asu; ponecháte-li název beze zm?ny, bude mít tvar t?eba 011209-3145.

Následující t?i zaškrtávající polí?ka mají tyto funkce:

 • Validate source files before recording - tuto volbu doporu?uji zapnout, pon?vadž slouží k tomu, aby program p?ed vypálením zkontroloval, jsou-li dostupné všechny soubory k vyoálení.
 • Automatically vertifi File System after recording - program automaticky prov??í, je-li systém soubor?, ur?ených k vypálení, vhodný.
 • Record using a single data track only - doporu?uji ponechat toto polí?ko volné, protože v opa?ném p?ípad? se program vždy pokusí vypálit CD obsahující pouze jednu stopu.

Na kart? Advanced m?žete vyplnit nepovinné textové údaje. Ve spodní ?ásti m?žete ur?it, jakým zp?sobem má program upravit datum a ?as soubor?, které se budou vypalovat.

 • První volbou ponecháte soubor?m p?vodní ?asové informace
 • Druhou volbou program upraví datum a ?as tak, aby odpovídal ?asu vypálení kompilace.
 • Jestliže zvolíte t?etí možnost, m?žete datum a ?as soubor? upravit ru?n?.

Karta File Filter umož?uje filtrovat soubory, jaké nechcete na svém CD mít. Pomocí voleb Exclude m?žete vynechat soubory ur?itých typ?. Jestliže na disku nechcete mít skryté soubory, zaškrtn?te volbu Do not add hidden files. Volba Do not add system files zamezí tomu, aby se na CD dostaly systémové soubory.

Samotnou p?ípravu pro vypálení disku zapo?nete stisknutím tla?ítka Burn to disc, které se nachází v pravé spodní ?ásti hlavního okna programu.

Otev?e se okno Record Setup.Abyste m?li p?ístup ke všem možnostem vypalování, stiskn?te tla?ítko Details >>, které je v pravé spodní ?ásti okna.

V levé ?ásti okna zvolte vypalovací rychlost, vpravo od ní m?žete zm?nit po?et kopií. Níže je automaticky zapnuta ochrana proti podte?ení bufferu.

V sekci Record Options zvolte, jestli se má provést simulace, ?i zda se má disk ihned vypálit.

 • Record - disk bude vypálen bez simulace.
 • Test only - v tomto p?ípad? se jedná pouze o simulaci, k vypalování nedojde.
 • Test and record - tato volba nejprve provede simulaci a až následn? vypálí disk, ovšem pouze za p?edpokladu, že simulace prob?hla úsp?šn?.

V sekci Record Methods ur?ete zp?sob vypálení.

 • Track-at-Once - vypalovací mechanika vypálí zvláš? každou stopu.
 • Don't Finalize Session - jestliže vypalujete zvukový disk, m?žete zapnout tuto volbu. Program vypálí na disk zadaný po?et skladeb, ale neuzav?e session. Následn? na disk m?žete p?idávat další stopy a až poté disk uzav?ít. Výhodou takto vytvo?eného disku je to, že po skon?ení se jedná o singlesession disk, p?estože byl vypalován po ?ástech.
 • Finalize session. Don't Finalize Disc. - tato volba uzav?e session, neuzav?e disk.
 • Finalize Disc - zvolíte-li tuto možnost, program uzav?e disk, a tím jej dokon?í.
 • Zaškrtnete-li volbu Disk-at-Once, disk bude vypálen najednou a dokon?en.

Jestliže máte vše nastaveno, vypálení disku zahájíte stisknutím tla?ítka OK. Máte-li po?ebu, stiskem tla?ítka Help otev?ete nápov?du k danému oknu.

Jakmile se dokon?í vypalování kompaktního disku, Easy CD vám automaticky nabídne spušt?ní programu Label Creator, který slouží k tvorb? obalu ?i potisku na CD. Tla?ítkem Label Creator spustíte program, tla?ítkem Cancel e vrátíte zp?t do Easy CD.

Tvorba zvukového disku v Easy CD Creatoru

Chcete-li tvo?it zvukový disk, stiskn?te tla?ítko Music ve spodním okn? Easy CD. Program vám následn? nabídne formát klasický zvukový disk anebo MP3 CD.

 • MP3 CD - jestliže zvolíte tuto volbu, vše je tak?ka shodné s tvorbou datového disku, jediný rozdíl je v tom, že do okna kompaktního disku m?žete p?etahovat pouze soubory formátu MP3. K t?mto soubor?m program automaticky vytvo?í seznam stop (playlist), který bude také umíst?n na výsledném disku. Tento seznam poté m?žete otev?ít v programech ur?ených k p?ehrávání MP3 soubor?, nap?íklad v aplikaci WinAmp.
 • Audio CD - v tomto p?ípad? bude vytvo?en klasický zvukový disk. Op?t sta?í p?etáhnout soubory ze seznamu soubor? do spodní ?ásti okna, ale pouze ty, které obsahují zvuk, nap?íklad soubory s p?íponou WAV, MP3, ?i WMA.

Do vstupních polí New Disc Title a Artist name m?žete zadat název disku a autora. Vpravo na stejném panelu je tla?ítko Transitions. Máte-li vybranou n?jakou stopu a stisknete-li toto tla?ítko, otev?e se okno Audio Track Transitions. V n?m m?žete nastavit délku mezery mezi skladbami (standardn? je to 0 sekund). Chcete-li zm?nit délku prodlevy mezi skladbami, zm??te hodnotu Lenght of Gap. Stisknutím tla?ítka OK provedete zm?ny. Jestliže chcete upravit délku mezery mezi všemi stopami najednou, zaškrtn?te volbu Apply transitions to all tracks, která je umíst?na v levé spodní ?ásti okna.

V okn? Transitions m?žete rovn?ž nastavit p?echody mezi skladbami a další efekty, podrobn?ji je již nebudu popisovat.

Jestliže tedy máte p?ipraveny skladby k vypálení, stiskn?te tla?ítko Burn to Disc, které se nachází v pravé spodní ?ásti hlavního okna Easy CD. Po jeho stisknutí se zav?e okno Record Setup. Podrobný popis je uveden v ?ásti o vypalování datového disku, zde jsou popsány pouze rozdíly.

V rozvíracím seznamu Write Speed (rychlost zápisu) si zvolte, jakou rychlostí chcete vypalovat disk. Vypalujete-li klasické zvukové CD, doporu?uji použít nízkou rychlost vypalování, asi 4x.

Jestliže vaše vypalovací mechanika podporuje CD-Text a vy jej chcete vypálit, zaškrtn?te polí?ko Write CD Text. Tato volba je aktivní pouze tehdy, vypalujete-li disk najednou (DAO - Disc At Once).

Tvorba Video CD v Easy CD Creatoru

Program DVD Builder je ur?en hlavn? pro vypalování DVD, ale s jeho pomocí m?žete vytvo?it i Video CD. Program nabízí mnoho možností pro tvorbu animovaných nabídek, r?zných p?echod? mezi jednotlivými filmy a množství dalších efekt?. Jelikož by ale popis všech t?chto funkcí zabral celý ?lánek, ukážeme si pouze, jak vytvo?it Video CD bez nabídek a podobných záležitostí. M?žeme si zkusit vytvo?it nabídku samy bu?to intuitivn?, anebo s pomocí nápov?dy. Budete-li pokusné Video CD vypalovat na p?episovatelné disky, m?žete experimentovat tak?ka neomezen?.

V levé ?ásti je okno s aktuáln? p?ehrávaným ?i upravovaným videem. Napravo od n?j je složení vašeho disku. V pravé horní ?ásti m?žeme zvolit takzvané Intro, tedy úvodní video sekvenci, která se zobrazí po vložení disku do p?ehráva?e.

Pod ním je Main menu, tedy hlavní nabídka, ze které si m?žete vybrat, jaká filmová sekvence s bude p?ehrávat.

Vedle Main Menu se nachází nejd?ležit?jší ?ást hlavního okna, ozna?ená jako Movie A. Do této ?ásti je t?eba zkopírovat samotný filmový záznam, ur?ený pro vypálení na disk p?íkazem Import -> Import Files. Otev?e se okno podobné Pr?zkumníku Windows, ve kterém vyhledejte soubor s požadovanou filmovou sekvencí. Tu následn? p?etáhn?te do oblasti Movie A. Podobným zp?sobem m?žete p?idávat další a další video sekvence.

V hlavním okn? programu se úpln? dole nachází ukazatel zapln?ní CD. Dejte si pozor, abyste nem?li navolený formát DVD, program by nepravdiv? ukazoval p?ibližn? 4,7 GB volného místa.

Jestliže máte vše p?ipravené pro vypalování, stiskn?te tla?ítko Burn your project to disc, které se nachází v dolní ?ásti hlavního okna. Otev?e se nové okno a tam si zvolte rychlost vypalování, po?et kopií a typ výstupního disku. Po stisknutí tla?ítka OK dojde k vypálení vašeho projektu na CD.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
barbour mont erkek barbour deri mont parajumpers mont parajumpers fiyat parajumpers bayan mont parajumpers erkek mont woolrich ne demek woolrich mont belstaff mont belstaff mesh belstaff deri mont belstaff istanbul peuterey mont ugg aliexpress ugg el corte ingles ugg europe uggs sandalias barbour barcelona barbour bilbao barbour el corte ingles barbour ofertas barbour precios barbour steve mcqueen barbour vitoria peuterey barcelona