levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Ulead VideoStudio
Univerzální a p?i svých možnostech pom?rn? levný video editor spole?nosti Ulead umí op?t n?co nového! Osmá verze byla uvedena na trh nedlouho po verzi sedmé a snad práv? proto program nabízí n?kolik velmi zajímavých novinek v oblasti titulk?, p?ípravy CD a DVD kompilací, dále pak nové video a audio filtry a možnost efektových úprav statických obrázk?.

V pom?rn? krátké dob? po uvedení VideoStudia 7 p?ichází již osmá verze tohoto vynikajícího domácího video editoru. Možnosti VideoStudia 8 mohou op?t využít jen uživatelé opera?ního systému Windows 98SE a 2000/XP, n?které funkce programu související s vypalováním CD a DVD médií jsou však dostupné pouze u Windows 2000/XP. Cena programu je stále 100 USD. Upgrade z verze 7.x je bu? zdarma (do ur?itého data zakoupení VideoStudia 7), nebo se prodává za 50 USD.

VideoStudio 8 se zam??uje hlavn? na zkvalitn?ní stávajících funkcí programu, ve kterém ale najdeme i n?kolik pom?rn? zásadních a velmi užite?ných novinek. Jedná se p?edevším o obohacení n?kterých importních, edita?ních a sou?asn? i exportních ?ásti VideoStudia 8, které nov? dopl?uje samostatný a tématicky ?ešený Movie Wizard. Movie Wizard je defacto velmi zjednodušené VideoStudio, se kterým umí samoz?ejm? spolupracovat. Movie Wizard zdaleka neslouží jen k exportu videa, ale také k rychlému sestavení video projektu z jednotlivých ?ástí v rámci co nejv?tší míry automatizace celého procesu editace. Importované klipy m?žete v Movie Wizardu nechat automaticky rozd?lit podle scén, p?idat k nim obrázky a vybrat si videostyl, podle kterého bude celé video automaticky upraveno. Movie Wizard funguje i jako pr?vodce dalším procesem zpracování videa, ke kterému lze p?idávat titulky, p?echodové efekty, hudbu apod.


Ulead VideoStudio 8 - Movie Wizard je sám o sob? malé VideoStudio

Novinky ohledn? podpory r?zných video a audio formát? a statických obrázk? se VideoStudia 8 p?íliš netýkají, zde je prakticky vše p?i starém:

Vstupní formáty:
Video:
AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLC, FLI, GIF, QuickTime, UIS
Obrázky:
BMP, CLP, CUR, DCS, EPS, FPX, GIF, ICO, IFF, IMG, JPG, PCD, PCT, PCX, PIC, PNG, PSD, PXR, RAS, RLE, SCT, SHG, TGA, TIF, WMF
Audio:
AIF, AIFC, AIFF, AU, AVI, MOV, MP3, MPEG-1, MPEG-2, QT, WAV
          Výstupní formáty:
Video:
AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, WMV, FLC, FLI, FLX, UIS
Obrázky:
BMP, CLP, EPS, FPX, GIF, IFF, JPG, PCX, PNG, PSD, PXR, RAS, RLE, SCT, TGA, TIF, WMF
Audio:
WAV, MPA, RM, WMA
CD/DVD média:
DVD, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD)

Jinou hlavní zm?nou oproti VideoStudiu 7 je podpora širokoúhlých formát? 16:9 už p?i samotném video capturingu. Další novinkou p?i po?izování zdroj? videa je možnost p?epnout na celoobrazovkový náhled, stejná funkce je dostupná i p?i samotné editaci a kontrole exportu videa. P?i importu videa z DV kamkordéru máte k dispozici nový ovlada? pro p?ípadnou zm?nu rychlosti p?ehrávání, což m?že dost urychlit práci s delšími úseky videa. Video je navíc možné nahrávat p?ímo do formátu DivX, samoz?ejm? pouze s p?íslušným kodekem nainstalovaným ve Windows. Podpora obrazových formát? s pom?rem stran 16:9 se pochopiteln? týká i finálního exportu, který nov? zahrnuje p?íslušné p?edvolby a hotové video profily. Za zmínku stojí i pom?rn? kvalitní a velmi p?ehledné nástroje pro trimování videa (d?lení videa na více ?ástí), vylepšené funkce pro automatickou detekce scén a ur?it? i dávkové konverze dostupné z menu jako jedna z nedílných funkcí VideoStudia 8.

Mezi základní pracovní nástroje ve VideoStudio 8 nyní pat?í funkce pro úpravu importovaných ?i p?ímo v programu nahrávaných zvukových stop ?i zvukových komentá??. Podobn? jako i video filtr? m?žete na audio aplikovat n?kolik z nabízených zvukových filtr?. Konkrétn? se jedná o efekty pro normalizaci úrovní zvukových stop, redukci šumu, efekt ozv?ny a n?kolika dalších tradi?ních audio efekt?. Zvuky lze p?ímo ve VideoStudio 8 rovn?ž mixovat, zde jsou ale možnosti programu zatím ješt? v plenkách. Pokud pot?ebujete upravit n?jaký specifický zvuk pro vytvo?ení r?zných audio efekt? (nap?íklad rozbíjené sklo, hrom, vítr apod.), nemusíte už tedy pro základní úpravy t?chto zvuk? p?epínat do externího audio editoru, ale m?žete je efektov? upravit p?ímo ve VideoStudiu samotném. Program také nov? obsahuje integrovanou technologii SmartSound, které se postará nap?íklad o hudbu na pozadí a zajistí, že vybraná skladba bude p?esn? "pasovat" na zvolený úsek videa v celém jeho dynamickém rozsahu.


Ulead VideoStudio 8 - automatické rozd?lení videa podle scén je dostupné jak v samotném VideoStudiu, tak i v novém Movie Wizardu


Ulead VideoStudio 8 - rychlé a p?itom komfortní trimování videa je jednou z p?edností VideoStudia


Ulead VideoStudio 8 - dávková konverze soubor? je u osmé verze VideoStudia samoz?ejmostí


Ulead VideoStudio 8 - dostupné filtry a efekty pro úpravy zvukových stop ?i audio efekt?


Ulead VideoStudio 8 - zvuk m?žete už mixovat a efektov? upravit p?ímo v programu

Malá revoluce nás ?eká u titulk?. A?koliv jsem n?co takového v?bec nep?edpokládal, stalo se a VideoStudio 8 nyní podporuje více sou?asn? animovaných titulk? v jednom ?asovém úseku. Každý titulek se p?itom chová vícemén? samostatn? m?že mít mimo jiné pozice také jiné efekty. Když už jsem u titulk?, nesmím zapomenout na t?i zbrusu nové anima?ní efekty Drop, Swing a animaci titulk? na k?ivce! Vše se op?t v?tšinou nastavuje p?ímo v pracovním WYSIWYG náhledu.


Ulead VideoStudio 8 - p?i práci s animovanými titulky nejste už omezeni jen na jeden (by? více?ádkový) titulek, ale m?žete upravovat více titulk? sou?asn?


Prakticky každá nová verze VideoStudia p?ináší nové p?echodové efekty a videofiltry a VideoStudio 8 není v tomto sm?ru žádnou výjimkou. Novinky v oblasti efekt? se týkají nap?íklad animovaných grafických alb, které si m?žete upravit podle svého gusta v širokém rozsahu. Editovat m?žete simulované efekty otá?ení stránek, jejich textu, barvy apod. Za pom?rn? zásadní novinku považuji výrazn? vylepšenou práci se statickými obrázky. Do videa m?žete vkládat nejen tém?? libovolné kliparty a fotografie, ale m?žete je nov? i "rozhýbat" pomocí Pan & Zoom efektu. P?iblížení, vzdálení a další pohyb zoomované ?i jiným zp?sobem se pohybující se kamery graficky editujete v samostatném okn? efektu Pan & Zoom, vše je pochopiteln? okamžit? vid?t na sice relativn? malém, ale zato reálném náhledu.

Nové jsou i efekty pro p?ekrývání obrázk? s videem, u kterých kone?n? funguje podpora v?tšiny z dostupných videofiltr?. Pozici objekt? v overlay stop? m?žete jednoduše editovat rovnou v náhledovém systému, kde se vše (pom?rn? d?sledn?) ?ídí WYSIWYG náhledem. Zcela nové jsou efekty Auto Enhance pro automatické korekce barev a také zajímavé efekty Duotone a Diffuse Glow.


Ulead VideoStudio 8 - s pomocí overlay stopy a vhodných grafických tvar? m?žete rychle simulovat nap?íklad efekt dalekohledu a ?adu jiných netradi?ních pohled? skrze ?áste?n? pr?hledné objekty

 


Ulead VideoStudio 8 - výb?r z nabízených p?edvoleb u efektu Pan & Zoom pro animace statických obrázk? a fotografií

 


Ulead VideoStudio 8 - podrobné definování pohybu kamery a nastavení p?iblížení objektivu u efektu Pan & Zoom

 


Ulead VideoStudio 8 - p?i vkládání a úpravách statických obrázk? m?žete používat i r?zné image a color processingové filtry

 


Ulead VideoStudio 8 - jeden z nových videofiltr? Duotone

 


Ulead VideoStudio 8 - další nový filtr pro automatickou úpravu expozice

 


Ulead VideoStudio 8 - video efekt animovaného alba nabízí podrobné možnosti nastavení anima?ních p?echod?


Samostatnou a do jisté míry nezávislou sekci tvo?í ve VideoStudiu 8 autoriza?ní nástroje a funkce pro p?ípravu CD a DVD kompilací. Možnosti programu ohledn? tvorby naviga?ních menu, p?ehled? kapitol u DVD a dalších podobných funkcí jsou tém?? stejné jako u VideoStudia 7, užite?né novinky najdeme hlavn? v možnostech upravit si grafické p?edlohy jednotlivých menu. Exportní funkce VideoStudia 8 byly rozší?eny o p?ímý výstup DivX videa a MPEG-4 (MP4) videa, nutností je op?t p?ítomnost vhodného kodeku ?i MPEG-4 plug-inu.

Sdílení klasického ?i streamovaného videa na internetu asi není v sou?asných ?eských a navíc šílen? p?edražených (ve srovnání se zahrani?ím dokonce i zna?n? ubohých) podmínkách všech našich rychlejších internetových konektivit p?íliš reálné, VideoStudio 8 k t?mto ú?el?m využívá služby Neptune Mediashare.

Spole?nost Ulead doporu?uje pro bezproblémový provoz VideoStudia 8 alespo? Pentium 4 ?i jeho ekvivalent s taktem 2 GHz, 512 MB opera?ní pam?ti a rychlý pevný disk s minimáln? 7 200 otá?kami/minutu. Majitelé procesor? Intel Pentium 4 s technologií Hyper-Threading mohou využít optimalizace VideoStudia 8 pro tento typ procesor?, další optimalizace programu se týká provozu VideoStudia 8 na víceprocesorových konfiguracích. Nové funkce programu vyžadují též nový PDF manuál, který už má p?es 200 stran (tj. o více než 70 stran navíc než manuál VideoStudia 7).

Sou?asným nejv?tším konkurentem VideoStudia 8 v oblasti domácího zpracování videa je ur?it? p?edevším Studio 9, jehož nejv?tší výhodou je ?eská lokalizace a kompletn? ?eský manuál. VideoStudio 8 ovšem nasadilo la?ku hodn? vysoko a myslím, že je v ?ad? funkcí momentáln? výkonn?jší než Pinnacle Studio 9. Podle krátkodobých test? se mi zdá VideoStudio 8 navíc i o n?co rychlejší a možná i o chloupek spolehliv?jší, tyto skute?nosti ale ov??í až ?as.


Ulead VideoStudio 8 - inovovaný exportní modul pro zápis videa na n?které z podporovaných CD/DVD kompatibilní za?ízení

 


Ulead VideoStudio 8 - tvorba naviga?ních menu a náhled? jednotlivých kapitol pro CD/DVD kompilace je p?ehledná a rychlá
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika