viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Ulead VideoStudio 8
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Ulead VideoStudio
Univerzální a p?i svých možnostech pom?rn? levný video editor spole?nosti Ulead umí op?t n?co nového! Osmá verze byla uvedena na trh nedlouho po verzi sedmé a snad práv? proto program nabízí n?kolik velmi zajímavých novinek v oblasti titulk?, p?ípravy CD a DVD kompilací, dále pak nové video a audio filtry a možnost efektových úprav statických obrázk?.

V pom?rn? krátké dob? po uvedení VideoStudia 7 p?ichází již osmá verze tohoto vynikajícího domácího video editoru. Možnosti VideoStudia 8 mohou op?t využít jen uživatelé opera?ního systému Windows 98SE a 2000/XP, n?které funkce programu související s vypalováním CD a DVD médií jsou však dostupné pouze u Windows 2000/XP. Cena programu je stále 100 USD. Upgrade z verze 7.x je bu? zdarma (do ur?itého data zakoupení VideoStudia 7), nebo se prodává za 50 USD.

VideoStudio 8 se zam??uje hlavn? na zkvalitn?ní stávajících funkcí programu, ve kterém ale najdeme i n?kolik pom?rn? zásadních a velmi užite?ných novinek. Jedná se p?edevším o obohacení n?kterých importních, edita?ních a sou?asn? i exportních ?ásti VideoStudia 8, které nov? dopl?uje samostatný a tématicky ?ešený Movie Wizard. Movie Wizard je defacto velmi zjednodušené VideoStudio, se kterým umí samoz?ejm? spolupracovat. Movie Wizard zdaleka neslouží jen k exportu videa, ale také k rychlému sestavení video projektu z jednotlivých ?ástí v rámci co nejv?tší míry automatizace celého procesu editace. Importované klipy m?žete v Movie Wizardu nechat automaticky rozd?lit podle scén, p?idat k nim obrázky a vybrat si videostyl, podle kterého bude celé video automaticky upraveno. Movie Wizard funguje i jako pr?vodce dalším procesem zpracování videa, ke kterému lze p?idávat titulky, p?echodové efekty, hudbu apod.


Ulead VideoStudio 8 - Movie Wizard je sám o sob? malé VideoStudio

Novinky ohledn? podpory r?zných video a audio formát? a statických obrázk? se VideoStudia 8 p?íliš netýkají, zde je prakticky vše p?i starém:

Vstupní formáty:
Video:
AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLC, FLI, GIF, QuickTime, UIS
Obrázky:
BMP, CLP, CUR, DCS, EPS, FPX, GIF, ICO, IFF, IMG, JPG, PCD, PCT, PCX, PIC, PNG, PSD, PXR, RAS, RLE, SCT, SHG, TGA, TIF, WMF
Audio:
AIF, AIFC, AIFF, AU, AVI, MOV, MP3, MPEG-1, MPEG-2, QT, WAV
          Výstupní formáty:
Video:
AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, WMV, FLC, FLI, FLX, UIS
Obrázky:
BMP, CLP, EPS, FPX, GIF, IFF, JPG, PCX, PNG, PSD, PXR, RAS, RLE, SCT, TGA, TIF, WMF
Audio:
WAV, MPA, RM, WMA
CD/DVD média:
DVD, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD)

Jinou hlavní zm?nou oproti VideoStudiu 7 je podpora širokoúhlých formát? 16:9 už p?i samotném video capturingu. Další novinkou p?i po?izování zdroj? videa je možnost p?epnout na celoobrazovkový náhled, stejná funkce je dostupná i p?i samotné editaci a kontrole exportu videa. P?i importu videa z DV kamkordéru máte k dispozici nový ovlada? pro p?ípadnou zm?nu rychlosti p?ehrávání, což m?že dost urychlit práci s delšími úseky videa. Video je navíc možné nahrávat p?ímo do formátu DivX, samoz?ejm? pouze s p?íslušným kodekem nainstalovaným ve Windows. Podpora obrazových formát? s pom?rem stran 16:9 se pochopiteln? týká i finálního exportu, který nov? zahrnuje p?íslušné p?edvolby a hotové video profily. Za zmínku stojí i pom?rn? kvalitní a velmi p?ehledné nástroje pro trimování videa (d?lení videa na více ?ástí), vylepšené funkce pro automatickou detekce scén a ur?it? i dávkové konverze dostupné z menu jako jedna z nedílných funkcí VideoStudia 8.

Mezi základní pracovní nástroje ve VideoStudio 8 nyní pat?í funkce pro úpravu importovaných ?i p?ímo v programu nahrávaných zvukových stop ?i zvukových komentá??. Podobn? jako i video filtr? m?žete na audio aplikovat n?kolik z nabízených zvukových filtr?. Konkrétn? se jedná o efekty pro normalizaci úrovní zvukových stop, redukci šumu, efekt ozv?ny a n?kolika dalších tradi?ních audio efekt?. Zvuky lze p?ímo ve VideoStudio 8 rovn?ž mixovat, zde jsou ale možnosti programu zatím ješt? v plenkách. Pokud pot?ebujete upravit n?jaký specifický zvuk pro vytvo?ení r?zných audio efekt? (nap?íklad rozbíjené sklo, hrom, vítr apod.), nemusíte už tedy pro základní úpravy t?chto zvuk? p?epínat do externího audio editoru, ale m?žete je efektov? upravit p?ímo ve VideoStudiu samotném. Program také nov? obsahuje integrovanou technologii SmartSound, které se postará nap?íklad o hudbu na pozadí a zajistí, že vybraná skladba bude p?esn? "pasovat" na zvolený úsek videa v celém jeho dynamickém rozsahu.


Ulead VideoStudio 8 - automatické rozd?lení videa podle scén je dostupné jak v samotném VideoStudiu, tak i v novém Movie Wizardu


Ulead VideoStudio 8 - rychlé a p?itom komfortní trimování videa je jednou z p?edností VideoStudia


Ulead VideoStudio 8 - dávková konverze soubor? je u osmé verze VideoStudia samoz?ejmostí


Ulead VideoStudio 8 - dostupné filtry a efekty pro úpravy zvukových stop ?i audio efekt?


Ulead VideoStudio 8 - zvuk m?žete už mixovat a efektov? upravit p?ímo v programu

Malá revoluce nás ?eká u titulk?. A?koliv jsem n?co takového v?bec nep?edpokládal, stalo se a VideoStudio 8 nyní podporuje více sou?asn? animovaných titulk? v jednom ?asovém úseku. Každý titulek se p?itom chová vícemén? samostatn? m?že mít mimo jiné pozice také jiné efekty. Když už jsem u titulk?, nesmím zapomenout na t?i zbrusu nové anima?ní efekty Drop, Swing a animaci titulk? na k?ivce! Vše se op?t v?tšinou nastavuje p?ímo v pracovním WYSIWYG náhledu.


Ulead VideoStudio 8 - p?i práci s animovanými titulky nejste už omezeni jen na jeden (by? více?ádkový) titulek, ale m?žete upravovat více titulk? sou?asn?


Prakticky každá nová verze VideoStudia p?ináší nové p?echodové efekty a videofiltry a VideoStudio 8 není v tomto sm?ru žádnou výjimkou. Novinky v oblasti efekt? se týkají nap?íklad animovaných grafických alb, které si m?žete upravit podle svého gusta v širokém rozsahu. Editovat m?žete simulované efekty otá?ení stránek, jejich textu, barvy apod. Za pom?rn? zásadní novinku považuji výrazn? vylepšenou práci se statickými obrázky. Do videa m?žete vkládat nejen tém?? libovolné kliparty a fotografie, ale m?žete je nov? i "rozhýbat" pomocí Pan & Zoom efektu. P?iblížení, vzdálení a další pohyb zoomované ?i jiným zp?sobem se pohybující se kamery graficky editujete v samostatném okn? efektu Pan & Zoom, vše je pochopiteln? okamžit? vid?t na sice relativn? malém, ale zato reálném náhledu.

Nové jsou i efekty pro p?ekrývání obrázk? s videem, u kterých kone?n? funguje podpora v?tšiny z dostupných videofiltr?. Pozici objekt? v overlay stop? m?žete jednoduše editovat rovnou v náhledovém systému, kde se vše (pom?rn? d?sledn?) ?ídí WYSIWYG náhledem. Zcela nové jsou efekty Auto Enhance pro automatické korekce barev a také zajímavé efekty Duotone a Diffuse Glow.


Ulead VideoStudio 8 - s pomocí overlay stopy a vhodných grafických tvar? m?žete rychle simulovat nap?íklad efekt dalekohledu a ?adu jiných netradi?ních pohled? skrze ?áste?n? pr?hledné objekty

 


Ulead VideoStudio 8 - výb?r z nabízených p?edvoleb u efektu Pan & Zoom pro animace statických obrázk? a fotografií

 


Ulead VideoStudio 8 - podrobné definování pohybu kamery a nastavení p?iblížení objektivu u efektu Pan & Zoom

 


Ulead VideoStudio 8 - p?i vkládání a úpravách statických obrázk? m?žete používat i r?zné image a color processingové filtry

 


Ulead VideoStudio 8 - jeden z nových videofiltr? Duotone

 


Ulead VideoStudio 8 - další nový filtr pro automatickou úpravu expozice

 


Ulead VideoStudio 8 - video efekt animovaného alba nabízí podrobné možnosti nastavení anima?ních p?echod?


Samostatnou a do jisté míry nezávislou sekci tvo?í ve VideoStudiu 8 autoriza?ní nástroje a funkce pro p?ípravu CD a DVD kompilací. Možnosti programu ohledn? tvorby naviga?ních menu, p?ehled? kapitol u DVD a dalších podobných funkcí jsou tém?? stejné jako u VideoStudia 7, užite?né novinky najdeme hlavn? v možnostech upravit si grafické p?edlohy jednotlivých menu. Exportní funkce VideoStudia 8 byly rozší?eny o p?ímý výstup DivX videa a MPEG-4 (MP4) videa, nutností je op?t p?ítomnost vhodného kodeku ?i MPEG-4 plug-inu.

Sdílení klasického ?i streamovaného videa na internetu asi není v sou?asných ?eských a navíc šílen? p?edražených (ve srovnání se zahrani?ím dokonce i zna?n? ubohých) podmínkách všech našich rychlejších internetových konektivit p?íliš reálné, VideoStudio 8 k t?mto ú?el?m využívá služby Neptune Mediashare.

Spole?nost Ulead doporu?uje pro bezproblémový provoz VideoStudia 8 alespo? Pentium 4 ?i jeho ekvivalent s taktem 2 GHz, 512 MB opera?ní pam?ti a rychlý pevný disk s minimáln? 7 200 otá?kami/minutu. Majitelé procesor? Intel Pentium 4 s technologií Hyper-Threading mohou využít optimalizace VideoStudia 8 pro tento typ procesor?, další optimalizace programu se týká provozu VideoStudia 8 na víceprocesorových konfiguracích. Nové funkce programu vyžadují též nový PDF manuál, který už má p?es 200 stran (tj. o více než 70 stran navíc než manuál VideoStudia 7).

Sou?asným nejv?tším konkurentem VideoStudia 8 v oblasti domácího zpracování videa je ur?it? p?edevším Studio 9, jehož nejv?tší výhodou je ?eská lokalizace a kompletn? ?eský manuál. VideoStudio 8 ovšem nasadilo la?ku hodn? vysoko a myslím, že je v ?ad? funkcí momentáln? výkonn?jší než Pinnacle Studio 9. Podle krátkodobých test? se mi zdá VideoStudio 8 navíc i o n?co rychlejší a možná i o chloupek spolehliv?jší, tyto skute?nosti ale ov??í až ?as.


Ulead VideoStudio 8 - inovovaný exportní modul pro zápis videa na n?které z podporovaných CD/DVD kompatibilní za?ízení

 


Ulead VideoStudio 8 - tvorba naviga?ních menu a náhled? jednotlivých kapitol pro CD/DVD kompilace je p?ehledná a rychlá
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige