Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Siemens M55
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Siemens
?íkáte si, že pokud chcete slušn? vybavený mobil, musíte sáhnout hloub?ji do pen?ženky? Nebo že neexistuje nadupaný telefon s originálním designem? V tom p?ípad? jste asi neslyšeli o Siemensu M55…

… a pokud slyšeli, pak asi víte, že jeho koncept vychází ze Siemensu S55 (stejn? jako Siemens SL55). A jestliže sledujete aktuální nabídku mobilních telefon?, musíte mi dát za pravdu, že Siemensy pat?í k t?m s nejorigináln?jším designem. Jmenovit? nap?. SL55, MC60, SX1 (mající ?íselnou klávesnici ve dvou svislých sloupcích kolem displeje), S55 a kone?n? i M55.

M55

Design

A ?ím je zajímavý? Tím, ?ím vás upoutá na první pohled: klávesnicí a celkovým stylem do písmene "X". Do X je tém?? vše, v?etn? zadní strany, reproduktoru, dokonce i postraní diody (viz dále). Popisovat vzhled nemá moc smysl, doprovodné fotografie mluví za vše a každý si m?že ud?lat úsudek sv?j.

Kurzorový k?íž spole?n? s kontextovými klávesami p?sobí nezvyklým dojmem, jejich uspo?ádání je však standardní a není ?eho se bát - s ovládáním není problém. Platí to i pro ?ervený a zelený telefonek pro p?ijetí hovoru, který elegantn? navazuje na numerickou klávesnici. Sice se m?že zdát, že jeho stisknutí bude nepohodlné, díky dobrému profilu kláves to jsou zbyte?né obavy.

Jedna z v?cí, která odlišuje "empadesátp?tku" od S55, je absence postraních tla?ítek. Uvoln?ný prostor rozhodn? nez?stal nevyužit - umíst?ny zde jsou dv? ?erven? blikající diody a to z obou stran. Oficiální název je Dynamic Light. A má to své opodstatn?ní. Diody si neblikají jen tak do rytmu nebo pro svoje pot?šení, nýbrž p?i nejr?zn?jších akcích a uživatel sám si m?že nastavit p?i jakých. Namátkou: P?íchozí hovor, p?íchozí zpráva, vybitá baterie, vyhledávání sít?…

Za další d?ležitou informaci považuji to, že Siemens M55 nepodporuje vým?nné kryty a vybrat si m?žete ze t?ech barevných kombinací:

  • sv?tle šedá, tmav? šedá a oranžová tla?ítka
  • tmav? zelená, šedá a ?erná tla?ítka
  • sv?tle šedivá a žlutá.
Já m?l tu ?est jen s první variantou, ?ili s oranžovou, která je podle mého názoru nejpoveden?jší. A to, že kryty nejsou vym?nitelné, je vlastn? pozitivní zpráva, protože díky tomu drží konstrukce relativn? pevn?, vyskytlo se jen nepatrné vrzání zadního krytu. To se ale dá p?ežít.

Displej

Velkou slabinou Siemensu M55 je displej. Je použit tém?? stejný jako u modelu SL55, což znamená, že pracuje v rozlišení 101 x 80 obrazových, p?i?emž je použit opravdu hrubý rastr, který se na dnešní dobu již nehodí. Sice je ur?itou omluvou nižší cena telefonu, ale na dnešní pom?ry… Alespo? trochu pot?šující zprávou je po?et zobrazitelných - p?es ?ty?i tisíce odstín?. Když to srovnám s 256 barvami u S55, je to sm?r k lepšímu, konkurence však zvládne víc.

A co funkce?

Jestliže jsem psal o tom, že je tento extravagantní kousek plnohodnotn? vybavený mobil, nebylo jen tak zb?hdarma. Pod kapotou tohoto krasavce najdete tém?? vše, co od mobilního telefonu o?ekáváte.

Zprávy

Za?neme zprávami. M55 nabízí standardní funkce, jako t?eba odpo?ítávání znak?, rozd?lování dlouhých SMS až na p?t ?ástí, slovník T9, využívat m?žete i EMS. Pam?? na krátké textové zprávy je také vynikající, rovných sto, ovšem pouze v p?ípad?, že máte dostatek místa v uživatelské pam?ti (ta má cca 1,9 MB). Co vás asi pot?ší nejvíce, je podpora multimediálních zpráv MMS. Ta m?že obsahovat p?ibližn? šest obrázk?, melodie a samoz?ejm? i text.

Kontakty

Co se tý?e kontakt?, nikterak nezaostává. Do telefonu se jich vejde 500, p?i?emž zase záleží na volném míst? uživatelské pam?ti. Každá položka pak m?že obsahovat t?i telefonní ?ísla, dv? mailové adresy, internetovou adresu, bydlišt?, narozeniny apod.

Další funkce

Dál už jen ve zkratce. M55 m?že vyzván?t až šestnáctihlasou polyfonií, k dispozici je hlasové ovládání, kalendá?, úkolovník, upomínky, kalkula?ka, stopky, diktafon… Pro milovníky her (a nejen pro n?) je tu podpora Javy.

Nebudete ošizeni ani o možnost prohlížet si wapové stránky, elektronickou poštu si m?žete v klidu prohlížet pomocí e-mailového klienta, chybí snad jen internetový prohlíže?, jehož nep?ítomnost b?žnému uživateli vadit rozhodn? nebude. A když jsme u datových p?enos?, v?zte, že se m?žete p?ipojit pomocí GPRS t?ídy 8 (4+1 timeslot), HSCSD chybí.

Co bude nejspíše vadit nejvíc (i když jak komu), je absence Bluetooth, a co h??, i infraportu, takže jste odkázáni jen na kabel nebo na wap, p?ípadn? MMS.

Výdrž

P?ístroj je napájen lithioiontovou (Li-Ion) s kapacitou 700 mAh, která vydrží p?ibližn? ?ty?i dny. Velice však záleží na tom, jak mobil používáte. Je rozdíl, jestli jen voláte a posíláte SMS nebo hrajete java hry ?i fotíte za pomoci externího fo?á?ku. To pak pot?ebujete nabíje?ku asi každé dva dny. Doba nabíjení trvá pr?m?rn? dv? hodiny.

Záv?r

Siemens M55 je ur?it? ambiciózní mobil, nabízející velké množství funkcí, barevný displej, originální design a v neposlední ?ad? i lákavou cenu. Ta se pohybuje okolo šesti tisíc korun. Reputaci mu zlepšuje i externí fo?á?ek, který si m?žete dokoupit za cca dva a p?l tisíc korun. To vše d?lá z M55 vynikající mobil, který osloví zejména mladší generaci a díky své výbav? nejenom ji.
Výrobce:Siemens
Rozm?ry:101 x 46 x 21 mm
Hmotnost:53 g
Rozm?ry displeje:30 x 26 mm
Rozlišení displeje:101 x 80 bod?
Pohotovostní doba:250h
Doba hovoru:300 min
Baterie:Li-Ion (700 mAh)
Uživatelská pam??:1,9 MB
?eské znaky:Ano
GSM 1900:Ano
SMS Chat:Ne
MMS:Ano
Java:Ano
Vým?nné kryty:Ne
Bluetooth:Ne
Infraport:Ne
Cena:cca 6000 K?
Celkové hodnocení:90%
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage