Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Čtyřikrát rychlejší následovník - Pinnacle InstantCopy 8 - Vše pro pohodlné zálohování filmů z DVD na DVD-R
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Pinnacle
Softwaru pro zálohování filmových DVD se za uplynulý rok urodilo jako hub po dešti. Prodávají ho renomované firmy, neznámí programáto?i, a v neposlední ?ad? existuje i freewarové ?ešení. Spole?nost Pinnacle si se svým InstantCopy 7 držela ?elné postavení v pelotonu díky svému enginu, který dokázal udržet obrazovou kvalitu výsledné zálohy DVD na špi?kové úrovni. I v ostatních ohledech si dost t?žko hledal konkurenci a nebylo snadné na n?m najít n?jaké podstatné mouchy. Co dobrého zd?dila, co nového p?ináší a jak je schopna obstát v tvrdé konkurenci zbrusu nová verze 8, to si hned povíme v naší recenzi.

Na adresu InstatnCopy dopadala z ?ad uživatel? kritika, praný?ující neúnosnou délku doby zálohování, která se pohybovala oklo 2,5 hodiny i na rychlém 2GHz po?íta?i. Výsledek sice stál za to a nedal se co do preciznosti zpracování srovnat s konkurencí, le? "náš zákazník, náš pán", a tak Pinnacle do aplikace vedle High Quality modu implementoval High Speed mod. Ten dokáže disk zpracovat 4x rychleji, p?i stále ješt? dostate?n? solidní obrazové kvalit?. Další nová funkce op?t reaguje na p?ipomínky uživatel? a je zam??ena na lepší možnosti výb?ru obsahu DVD. Konkrétn? lze nyní na DVD-R zazálohovat toliko film, a na grafická menu a vše ostatní kolem zapomenout. A to jsou asi dv? hlavní vlastnosti, které verze 8 p?ináší. Pro úplnost ješt? musím zmínit p?ibalení utility InstantDisc pro vytvo?ení virtuální diskové jednotky CD/DVD, elegantn?jší vzhled uživatelského rozhraní, a "jednotla?ítkovou" funkci Direct-to-disc, která bez velkých cavyk? a nastavování p?e?te, zkomprimuje a vypálí požadované DVD. Osobn? si nedokážu p?edstavit, že bych byl ochoten p?ijmout riziko a použil ji. Ale je to op?t zjevný požadavek trhu.

Líbilo & nelíbilo

Kvalita komprimovaného DVD je stále špi?ková (ovšem to už byla ve verzi 7). Je p?íjemné, že High Quality a High Speed režimy lze aplikovat selektivn? na jednotlivé ?ásti disku (hlavní film, trailery, jiné bonusy), a ušet?it tak ?as na v?cech, které vás až moc nezajímají. Rovn?ž oce?uji možnost zálohovat pouze ?istý film bez menu. Ne-p?íjemné však je, že vám program dovolí mít u filmu jen jednu zvukovou stopu a jedny titulky (n?kdy navíc nejdou korektn? vypnout). Další kapitolou je p?íru?ka. Oproti skv?lé minulé je tato ot?esn? povrchní, strohá, neúplná a tedy skoro zbyte?ná. Neexistuje ani help. S tím nap?íklad souvisí ješt? t?etí quality-mod, který jsem zatím nezmínil Keep original video. Název je sice na první pohled samovysv?tlující, ale jak je potom možné, že se p?i zachování originálního obrazu vejde t?eba 6 GB dat na 4,3GB DVD-R? O tom brožurka ml?í. Dokonce nezná ani zmín?ný mod. A na záv?r se pat?í upozornit, že si InstantCopy neporadí úpln? s každým diskem, a místo kompletní zálohy DVD musíte vzít zavd?k zálohou holého filmu. To se však stává i jiným program?m, a je pot?eba se s tím smí?it.

Rozsudek

Pokud žádný podobný nástroj nevlastníte a jde vám o to, zálohovat svá dévédé?ka v maximální možné kvalit?, je InstantCopy stále ješt? výbornou volbou. Dokonce i p?es uvedené nedostatky, protože výsledek je tím, co se po?ítá. Jestliže jste majitelem p?edchozí verze a uvažujte o updatu, asi bude dobré rozmyslet si, zda skute?n? pot?ebujete rychlejší komprimaci nebo rozší?enou separaci obsahu DVD.


Pinnacle InstantCopy 8

stále vysoce kvalitní výstup
rozší?ená separace obsahu

High Speed mod
n?které nedotaženosti

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage