Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Oskar se snaží ztlumit náraz vyšší DPH
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Oskar
Zákazníci telekomunika?ních spole?ností se za?ínají p?ipravovat na to, že budou od p?íštího roku platit víc. Od 1. ledna se totiž zvyšuje sazba DPH u telekomunika?ních služeb z p?ti na 22 procent. Tato zm?na se dotkne i zákazník? Oskara, i když sám operátor nezdražuje. „Musíme respektovat rozhodnutí zákonodárc?, ale tam, kde to bude možné, Oskar vyjde zákazník?m vst?íc, aby jim p?echod na vyšší sazby DPH co nejvíce usnadnil,“ ?íká Chris Robbins, ?editel Oskarova odd?lení tvorby cen.

Jde zejména o uživatele p?edplacených služeb. Oskar kv?li nár?stu dan? zm?ní od nového roku nominální hodnoty dobíjecích kupon? ze 400 a 1000 korun na 500, resp. 1200 korun v?etn? DPH. Zákazníci, kterým na konci roku z?stanou kupony se starými hodnotami, o n? nep?ijdou. Oskar je nechá t?mito kupony dobíjet až do konce b?ezna 2004, a navíc jim navýší kredit o 17 procent.

Stejným zp?sobem Oskar navýší aktuální z?statek kreditu i všem majitel?m Oskaret na p?elomu roku 2003 a 2004. „To znamená, že naši zákazníci vždy dostanou stejné množství služeb, které si p?edplatili p?ed tím, než se zvýšila DPH,“ vysv?tluje Igor P?erovský, viceprezident Oskara pro zna?ku a komunikaci.

Nov? budou také nastaveny hodnoty pro dobití Oskaret v bankomatech a prost?ednictvím M-Plateb (p?ímo z mobilu). Od února budou v nabídce ?ástky 250, 500, 1200 a 2400 korun. Nejnižší ?ástka, kterou bude možno dobíjet kredit, se posunuje z 200 korun na 250. Dobití ?ástkou 250 korun umožní prodloužení platnosti kreditu Oskarty na 13 m?síc?. (Dosud dobití nejnižší ?ástkou neumož?ovalo prodloužit platnost p?edplacené karty v?bec.)

Tarifní zákazníci poznají v lednu nár?st DPH podle tlouš?ky obálky s vyú?továním služeb. Oskar jim totiž pošle hned dva da?ové doklady, jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v prosinci 2003 a jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v lednu 2004. A pro p?ehlednost p?iloží ješt? dokument shrnující údaje uvedené v p?iložených da?ových dokladech. Na služby poskytnuté v prosinci 2003 bude uplatn?na p?tiprocentní sazba DPH, v lednu 2004 již dvaadvacetiprocentní sazba DPH.

Firemní zákazníci, kte?í jsou plátci DPH, budou moci i nadále uplatnit zaplacenou da? v p?iznání k DPH.

Igor P?erovský
Viceprezident pro zna?ku a komunikaci

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage