Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Nokia 6820
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
Nový telefon od tradi?ního výrobce. Telefon obsahuje kameru, barevný displej, dva druhy klávesnice (klasická a rozkládací), podporuje bluetooth...

Vlastnosti a funkce telefonu

Hmotnost: 100 g (v?etn? baterie) Nokia 6820
Délka: 107 mm
Ší?ka: 47 mm
Tlouš?ka: 20 mm
Doba hovoru: max. 7 hod
Pohotovostní doba: max. 10 dn?
Provozní frekvence: EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Pam??: 3,5 MB (sdílená)
Nejd?ležit?jší sou?ásti: barevný displej, integrovaná digitální kamera, úplná klávesnice, joystick (ovládání v p?ti sm?rech), SyncML, Java™ technologie, Bluetooth, elektronická pen?ženka, GPRS...

Klávesnice

Stejn? jako u p?edch?dce, tj. Nokie 6800, máte možnost volit p?i psání SMS, email?... z dvou typ? klávesnice. Prvním je klasická, tedy to, co každý z nás zná ze svého mobilu. Druhý typ klávesnice získáte rozložením telefonu, tím vznikne úplná klávesnice, stejn? jako u po?íta?e (nebo Nokie 5510). Po rozložení se displej sám automaticky oto?í o 90°. Je tedy jen na vás, jaký zp?sob psaní vám vyhovuje a ten si m?žete zvolit.

Displej

Displej z?stal naprosto stejný jako u typu 6800. Tzn. rozlišení 128 x 128 pixel? a podpora 4096 barev. Po rozložení klávesnice nemusíte nic nastavovat, displej se sám pooto?í o 90°.

Digitální kamera

Narozdíl od typu Nokia 6800 je telefon je vybaven integrovanou CIF kamerou s režimem no?ního fotografování. Jako hledá?ek vám u telefonu slouží displej. M?žete tedy fotit a natá?et krátké videosekvence, ale jste omezeni velikostí sdílené pam?ti - tj. 3,5 MB, což ale p?i daném rozlišení není tak málo, jak se m?že zdát.

SMS, MMS a email

Jak je už zvykem, na psaní SMS máte vyhrazeno 459 znak?. P?i odesílání delší SMS (více než 160 znak?) bude zpráva rozd?lena do 160znakových blok? (a samoz?ejm? vám operátor zaú?tuje za každý blok cenu jedné SMS, i když je to naprosto nesmyslné (tedy pro zákazníka, pro operátora to má vcelku jasný cíl)). Pokud chcete rozeslat stejnou zprávu více lidem, m?žete k tomu použít funkci "Rozd?lovník", pomocí které si za?adíte kontakty do skupin, a pak zprávu m?žete místo jednomu ?lov?ku poslat celé skupin?.  Fotografie, videa a zvukové záznamy m?žete rozesílat pomocí MMS.

Emailová aplikace podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Navíc telefon umož?uje p?ipojení k firemní pošt? BlackBerry, tzn. že se nemusíte p?ihlašovat k serveru, ale pošta je p?ímo doru?ována.

Java™

Java™ vám umožní stáhnout si r?zné aplikace - hry, vyzván?cí tóny, nástroje pro organizování denního programu... . V telefonu máte již p?edinstalovány n?které užite?né aplikace. Za neužite?n?jší (teda krom? her :-) ) považuji "Converter II". Pomocí této aplikace m?žete p?evád?t m?ny, délkové a váhové jednotky, teploty a mnoho dalšího do r?zných soustav b?žných v té které zemi.

Pam??

Jak již bylo zmín?no, telefon vám nabízí 3,5 MB sdílené pam?ti, do které se ukládají veškerá videa, obrázky, Javy aplikace, SMS,... .

P?ipojení

Mobilní telefon lze propojit s jiným mobilním telefonem ?i po?íta?em pomocí infra?ervené rozhraní, bluetooth nebo kabelu a p?íslušného programu.

Správa osobních informací (PIM)

K dispozici máte kalendá?, kontakty, poznámky a seznam úkol?. Data uložená v mobilním telefonu m?žete synchronizovat s kompatibilním osobním po?íta?em.

Zhodnocení

Oproti modelu 6800 došlo k mnoha vylepšením, telefon má nyní menší rozm?ry a je leh?í. Také již pracuje ve všech 3 pásmech (EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900) a joystick umož?uje pohyb v p?ti sm?rech (u modelu 6800 pouze ve ?ty?ech).

Jedná se o telefon, který m?že využít široké spektrum uživatel?. Má všechny d?ležité sou?ásti, které by m?l dnešní mobilní telefon mít a na první pohled má také líbivý design s jedním zyjímavým prvkem - odklopnou klávesnicí. Telefon by m?l být uveden na trh v nejbližší dob? - v prvním ?tvrtletí roku 2004.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage