viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Komunikátor Nokia 7700
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
V ?íjnu p?edstavil finský výrobce mobilních telefon? Nokia nový komunikátor 7700. V preview, které je dopln?né spoustou fotografií, se podíváme blíže na funkce a vzhled komunikátoru.

P?edem bych cht?l upozornil všechny, že tento ?lánek nevychází (ani nem?že) z osobní zkušenosti s telefonem. Je to souhrn všech informací, které jsou dostupné na ?eské i zahrani?ním internetu. N?které informace také pochází z oficiálního webu spole?nosti Nokia a z informací o nové ?ad? Series 90 pro vývojá?e. Nokia 7700 má prezentaci zatím pouze na anglických stránkách Nokia, na ?eských se vzhledem k o?ekávanému vydání v druhém kvartálu 2004 ješt? neobjevila.

Pokud jste si p?i spojení komunikátor Nokia vybavili 9210i, budete velice p?ekvapeni, jak rozdílný vzhled má nová Nokia. Hlavní rozdílem chystaného produktu je absence klávesnice. To samoz?ejm? zásadn? ovlivnilo vzhled. Komunikátor p?ipomíná herní konzoly a stejným zp?sobem se také drží. M?že vám také p?ipomínat hudební 3300 nebo herní N-Gage. Podívejte se následující obrázek.

Nep?ítomnost klávesnice m?že n?komu vadit (objevily se i ohlasy, že proto nem?že být považován za nástupce 9210i). Další zna?ná nevýhoda oproti klasickým telefon? je spole?ná s herním N-Gage. P?i telefonování bude nutné telefon naklonit hranou k uchu. U telefonu N-Gage je ale možné tuto nepohodlnou nutnost obejít, proto existuje možnost, že u 7700 tomu tak bude také.

Dotekový displej a ovládací pero

Celé ?ešení ovládání a displej jsou velice podobné PDA. Nokia 7700 nabízí velký displej s rozlišením 640 x 320 bod? a zobrazí 65 536 barev. P?i šet?i?i displeje se smrskne na proužek s hodinami, ten má velikost 640 x 65 bod?.

Absenci klávesnici m?žete ?ešit dv?ma zp?soby. Je možné nechat si zobrazit softwarovou klávesnici a perem (jindy také stylus, který uložen uvnit? telefonu) p?es dotykov? citlivou vrstvu displeje vkládat znaky nebo použít software pro rozpoznávání znak?. P?i použití softwarové klávesnice m?žete mít problém s velikostí jednotlivých tla?ítek.

Prost?edí a další funkce

Z obrázk? je patrné, že celé menu a pracovní prost?edí je velmi p?kn? provedené. Vzhledov? se vzdálen? blíží provedení Windows a jednotlivá okna se vzájemn? p?ekrývají. Opera?ní systém Symbian, který je ješt? pouze v beta verzi, je hodn? odlišný od opera?ního systému používaného v Series 60.

Mezi standardní funkce pat?í samoz?ejm? SMS, MMS a elektronická pošta. V komunikátoru je p?edinstalován internetový prohlíže? Opera, který zajistí prohlížení plnohodnotných webových stránek (HTML i XHTML), dokonce v?etn? flash animací! Rozlišení 640 x 320 bod? stále ješt? není dosta?ující, ale stránka se sama na velikost displeje p?izp?sobí.

Jak je již u dnešních mobilních telefon? ?astým zvykem, bude Nokia 7700 obsahovat digitální fotoaparát. Fotky budeme moci po?ídit v maximálním rozlišení 640 x 480 bod?. U Nokií (ne tak již u jiných výrobc?) je také samoz?ejmostí natá?ení krátkých video sekvencí. Komunikátor má pam?? 25 MB, která je sama o sob? dosta?ující. M?žete využít možností a rozší?it ji také o p?ídavné karty MMC (už v balení je p?idána 64 MB MMC karta).

Technické údaje

Nokia 7700 je p?kný cvalík. Už jen hmotnost 183g je výrazn? nadpr?m?rná. S rozm?ry 134 x 80 x 22 mm také nezapadne do každé kapsy. Telefon je triální (GSM 900/1800/1900), což znamená, že jej m?žete využít všude po sv?t?.

Spojení komunikátoru se sv?tem probíhá p?es Bluetooth, kabelem p?es Pop-port. Telefon m?že nabídnout n?kolik druh? datových p?enos? EDGE, GPRS (t?ída 10), E-GPRS (t?ída 4), HSCSD, CSD, TCP/IP.

Tento ?lánek není vy?erpávajícím p?ehledem vlastností komunikátoru Nokia 7700. M?l vám jenom nastínit jak bude vypadat a p?iblížit vám tento jedine?ný stroj. V prodeji bude pravd?podobn? v druhém ?tvrtletí roku 2004. Cena se vší pravd?podobností p?esáhne 20 000 K?. V tu dobu se ale už bude prodávat T-Mobile MDA II, další za?ízení kombinující funkce PDA a mobilního telefonu.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige