Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Zrychlete si GPRS s cproxy
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Internet
Jste k internetu p?ipojeni pomocí GPRS a myslíte si, že nem?žete brouzdat rychleji? Tak to asi ješt? neznáte program cproxy, který p?íjemn? zvýší dosavadní rychlost p?ipojení (a nejen toho "mobilního")

Nemaje jiné možnosti p?ipojení k internetu než p?es ?eský Telecom (u nás na vesnici jsou bohužel "vymoženosti" typu kabelová televize apod. nedostatkovým zbožím), zlákala také mne p?ed n?kolika m?síci nabídka spole?nosti Eurotel a jejího tarifu GPRS DataNonstop, který vám nejen umožní strávit online 24 hodin denn? za slušných 649 K? m?sí?n? (bez DPH), ale k n?muž navíc dostanete dalších 100 volných minut na volání zdarma. Zhý?kán dosavadním p?ipojením p?es ISDN a jeho 64/128 (za n?ž jsem ale již nebyl ochoten platit p?es 2000 K? za m?síc), bylo pro mne pomalejší GPRS zeza?átku studenou sprškou. Nedal jsem se ale odradit a za?al pátrat, jestli by se nedalo tohle p?ipojení n?jakým zp?sobem zrychlit. Našt?stí netrvalo dlouho a já jsem ve svém hledání usp?l - našel jsem šikovný prográmek (?i spíše celý systém) cproxy, který vám nyní p?edstavím.

Jestliže cproxy ozna?uji jako systém, ned?lám tak náhodou. Podívejme se, jak to vlastn? celé funguje: nejd?íve musíte navštívit domovskou stránku projektu na adrese www.cproxy.com a zaregistrovat se. Nemusíte se bát, nikdo po vás žádné d?v?rné údaje vyžadovat nebude, snad to nejtajn?jší, co budete muset v p?ihlašovacím formulá?i sd?lit, je e-mailová adresa, na kterou vám bude ihned po úsp?šné registraci zasláno uživatelské ID a heslo. Nyní je ten správný ?as stáhnout si klientský prográmek, který se po instalaci usídlí v opera?ní pam?ti systému, což dokládá ikonkou umíst?nou v systémovém trayi, a který bude od této chvíle zodpov?dný za zprost?edkování (rychlejšího) p?ipojení mezi vámi a sv?tem. P?i prvním spušt?ní je ješt? t?eba zadat p?ihlašovací údaje, které si prográmek zapamatuje a víc už je po vás chtít nebude. Jednoduché, že?

Uživatelský komfort p?i prohlížení stránek se používáním cproxy nijak nesnižuje, uživatel o jeho aktivit? tém?? ani neví. Jak to ale náš prográmek d?lá, že je s ním surfování po internetu opravdu rychlejší než d?ív? Princip fungování je pom?rn? prostý. P?i dotazu internetového prohlíže?e na n?jakou stránku se tento nejd?íve odešle na "domácí" server aplikace cproxy. Ten požadovanou stránku stáhne, zkomprimuje a zoptimalizuje podle vašeho p?ání a výsledek poté odešle do vašeho po?íta?e. Tím se ale nemusíte trápit, protože, jak jsem již výše poznamenal, celý proces je naprosto automatický a pro koncového uživatele se s cproxy (až na  rychlost p?ipojení) nic nem?ní.

Po delším užívání musím cproxy hodnotit kladn?. N?kdy zkouším jen tak ze zv?davosti surfovat bez n?j, ale v?tšinou m? rychle p?ejde trp?livost a znovu si jej zapnu. Program komprimuje hlavn? obrázky typu GIF a JPEG a je to poznat. Výhodou komprese je samoz?ejm? vyšší rychlost brouzdání internetem, zaplatíte za ni ovšem sníženou kvalitou grafického obsahu stránek. P?i dob?e zvolené mí?e komprese je však myslím více než únosná, i když pro citlivé oko grafika ?i výtvarníka tento program z?ejm? p?eci jen není... Nesmím také zapomenout p?ipomn?t, že na stahování nap?. hudby, program? atd. nemá cproxy žádný vliv. Výjime?n? se stává, že se požadovaná stránka nezobrazí správn? (v takovém p?ípad? sta?í pouze stisknout tla?ítko Aktualizovat a celou stránku na?íst znova) nebo že dojde ke krátkodobému p?etížení na stran? serveru cproxy, a to pak nezbývá, než program vypnout a pokra?ovat dále bez n?j. Našt?stí se to ale ned?je ?asto.

A co je na tom všem nejlepší? Že je cproxy úpln? zdarma.

KLADY

+ opravdu rychlejší p?ipojení
+ možnost použití nejen s GPRS
+ podpora POP3/SMTP pro rychlejší e-mailování
+ snadná instalace a jednoduché uživatelské prost?edí
+ cena

 

ZÁPORY

- ob?asné špatné zobrazení stránky
- ob?asná krátkodobá p?etíženost serveru

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage