levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Internet
P?i pohledu na název programu už jist? n?kte?í ?tená?i poznali, o ?em se budeme v této krátké recenzi bavit. Je to už n?kolik let, kdy DreamCom za?al s vývojem populárního programu pro odesílání SMS z po?íta?e Kubik SMS DreamCom. Našt?stí jeho tv?rci neusnuli na vav?ínech (kterých se jim právem dostalo) a vytvo?ili další produkt. Tím je DreamCom server, dále rozši?ující možnosti posílání SMS pomocí PC, tentokrát hlavn? na poli firemním.

DreamCom server (dále jen DCS) je program, který vám umožní ?ídit tok SMS v po?íta?ové síti. Typicky se instaluje na server, jímž m?že být jakýkoliv po?íta? p?ipojený na internet. Instalace je naprosto jednoduchá a standardní, pouze musíte zvolit, zda chcete DCS spoušt?t jako serverovou službu (samoz?ejm? pouze v systémech ?ady NT), nebo zda se má spoušt?t jako klasická aplikace prezentovaná ikonou na lišt?.

Samotný balík se skládá z n?kolika základních modul?, které umož?ují jeho modifikovatelnost a naprosté p?izp?sobení vašim požadavk?m. Základem je vlastní odesílací jádro, reprezentované knihovnou b?žící v pam?ti po?íta?e. Další ?ástí je administrátorská konzole, sloužící k nastavení serveru a ?ízení p?ístupu od existujících klient?. Poslední sou?ástí je OLE server, umož?ující posílání SMS z jakéhokoliv programu podporujícího OLE, samoz?ejm? po jeho drobné úprav? nap?íklad pomocí VBS. Typicky to m?že být MS Word, nebo t?eba Outlook Express. Návody se skripty jsou k dispozici p?ímo v instala?ním balí?ku, mnoho informací se do?tete také na WWW výrobce.

V?nujme se nyní administrátorské konzoli. Jedná se o samostatný program, jehož vzhled vidíte na obrázku. Konzole vám umož?uje v první ?ad? sledovat tok správ p?icházejících od klient?. M?žete si nechat zobrazit frontu ?ekajících SMS, jejich historii atd. Jestliže komunikujete pomocí GSM modul?, m?že DCS SMS i p?ijímat, a vy máte samoz?ejm? k dispozici jejich seznam.
V konzoli m?žete také nadefinovat centrální adresá?, který poté mohou používat jednotliví klienti v síti. Ten je realizován (mimo jiné) pomocí databázového modulu Firebird, který je zdarma sou?ástí instalace. Pomocí konzole m?žete také definovat uživatelské ú?ty, a ty pak ?adit do uživatelských skupin.

Nechybí ani nezbytné nastavení zp?sobu odesílání. Podporovány jsou GSM modemy (nebo mobilní telefony) p?ipojené na COM port, p?ípadn? jeho emulaci. Druhou možností je odesílat SMS prost?ednictvím internetových bran, které lze vytvá?et, nebo použít již existující na stránkách výrobce. DCS umí tyto brány automaticky aktualizovat p?es internet.
Jak jsme již nakousli výše, DCS umí odesílat i e-maily. Sta?í použít existující brány, nebo si vytvo?it své vlastní. Jedinou podstatnou v?cí je v tomto p?ípad? nastavení správného SMTP serveru. Editor bran je p?ímo sou?ástí konzole.

Co by to bylo za server bez klienta. Na stránkách výrobce je ke stažení zdarma jednoduchý, ale výkonný klient, který se p?i spušt?ní p?ipojí k databázi DCS a po správném p?ihlášení vám umožní odeslat SMS nebo e-mail dle nastavení DCS. Klient samoz?ejm? nemusí být p?ipojen na internet, pouze musí mít k dispozici spojení na server, kterému zprávu p?edává. Klient umí použít centrální adresá?, ale m?že obsloužit i sv?j vlastní. Jestliže se bráníte použití "firemního" klienta, m?žete pomocí VBS nebo i Windows Scripting vytvo?it klienta v libovolném programu, který tyto technologie podporuje.

DCS je nyní k dispozici ve verzi 2.5 a je zdarma ke stažení na serveru výrobce. Jestliže jej nezaplatíte, bude ke každé SMS, která je odeslaná p?es neplacenou bránu (nap?. Oskar), p?idávat krátký reklamní text. DCS je výborný nástroj, který má mnoho využití. Mezi jeho nejv?tší výhody pat?í ur?it? možnost integrace do mnoha aplikací. Pomocí p?iložených skript? lze snadno doplnit funkci odesílání SMS nap?. do MS Wordu. Další výhody plynou z architektury klient/server, kdy je veškerý SMS provoz soust?ed?n do jednoho místa, kde jej lze efektivn?ji t?ídit a rozesílat. Výhodou je i velmi nízká po?izovací cena.

DreamCom Server 2.5
http://www.dreamcom.cz

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika