barbour tikkitakki woolrich takki woolrich suomi woolrich helsinki belstaff suomi belstaff takit timberland stockmann timberland suomi duvetica canada moncler montreal ugg praha ugg bazar ugg levne belstaff bunda belstaff bundy belstaff praha woolrich praha woolrich bunda woolrich bundy barbour praha barbour bunda barbour myslbek barbour bunda cena moncler praha moncler cz
moncler skroutz moncler greece moncler athens canada goose greece canada goose skroutz canada goose athens parajumpers skroutz parajumpers athens parajumpers greece woolrich athens belstaff greece belstaff athens timberland athens timberland malaysia barbour singapore moncler singapore woolrich singapore belstaff singapore belstaff singapore canada goose singapore uggs bimba canada goose bambino canada goose roma peuterey altopascio peuterey roma
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Internet
P?i pohledu na název programu už jist? n?kte?í ?tená?i poznali, o ?em se budeme v této krátké recenzi bavit. Je to už n?kolik let, kdy DreamCom za?al s vývojem populárního programu pro odesílání SMS z po?íta?e Kubik SMS DreamCom. Našt?stí jeho tv?rci neusnuli na vav?ínech (kterých se jim právem dostalo) a vytvo?ili další produkt. Tím je DreamCom server, dále rozši?ující možnosti posílání SMS pomocí PC, tentokrát hlavn? na poli firemním.

DreamCom server (dále jen DCS) je program, který vám umožní ?ídit tok SMS v po?íta?ové síti. Typicky se instaluje na server, jímž m?že být jakýkoliv po?íta? p?ipojený na internet. Instalace je naprosto jednoduchá a standardní, pouze musíte zvolit, zda chcete DCS spoušt?t jako serverovou službu (samoz?ejm? pouze v systémech ?ady NT), nebo zda se má spoušt?t jako klasická aplikace prezentovaná ikonou na lišt?.

Samotný balík se skládá z n?kolika základních modul?, které umož?ují jeho modifikovatelnost a naprosté p?izp?sobení vašim požadavk?m. Základem je vlastní odesílací jádro, reprezentované knihovnou b?žící v pam?ti po?íta?e. Další ?ástí je administrátorská konzole, sloužící k nastavení serveru a ?ízení p?ístupu od existujících klient?. Poslední sou?ástí je OLE server, umož?ující posílání SMS z jakéhokoliv programu podporujícího OLE, samoz?ejm? po jeho drobné úprav? nap?íklad pomocí VBS. Typicky to m?že být MS Word, nebo t?eba Outlook Express. Návody se skripty jsou k dispozici p?ímo v instala?ním balí?ku, mnoho informací se do?tete také na WWW výrobce.

V?nujme se nyní administrátorské konzoli. Jedná se o samostatný program, jehož vzhled vidíte na obrázku. Konzole vám umož?uje v první ?ad? sledovat tok správ p?icházejících od klient?. M?žete si nechat zobrazit frontu ?ekajících SMS, jejich historii atd. Jestliže komunikujete pomocí GSM modul?, m?že DCS SMS i p?ijímat, a vy máte samoz?ejm? k dispozici jejich seznam.
V konzoli m?žete také nadefinovat centrální adresá?, který poté mohou používat jednotliví klienti v síti. Ten je realizován (mimo jiné) pomocí databázového modulu Firebird, který je zdarma sou?ástí instalace. Pomocí konzole m?žete také definovat uživatelské ú?ty, a ty pak ?adit do uživatelských skupin.

Nechybí ani nezbytné nastavení zp?sobu odesílání. Podporovány jsou GSM modemy (nebo mobilní telefony) p?ipojené na COM port, p?ípadn? jeho emulaci. Druhou možností je odesílat SMS prost?ednictvím internetových bran, které lze vytvá?et, nebo použít již existující na stránkách výrobce. DCS umí tyto brány automaticky aktualizovat p?es internet.
Jak jsme již nakousli výše, DCS umí odesílat i e-maily. Sta?í použít existující brány, nebo si vytvo?it své vlastní. Jedinou podstatnou v?cí je v tomto p?ípad? nastavení správného SMTP serveru. Editor bran je p?ímo sou?ástí konzole.

Co by to bylo za server bez klienta. Na stránkách výrobce je ke stažení zdarma jednoduchý, ale výkonný klient, který se p?i spušt?ní p?ipojí k databázi DCS a po správném p?ihlášení vám umožní odeslat SMS nebo e-mail dle nastavení DCS. Klient samoz?ejm? nemusí být p?ipojen na internet, pouze musí mít k dispozici spojení na server, kterému zprávu p?edává. Klient umí použít centrální adresá?, ale m?že obsloužit i sv?j vlastní. Jestliže se bráníte použití "firemního" klienta, m?žete pomocí VBS nebo i Windows Scripting vytvo?it klienta v libovolném programu, který tyto technologie podporuje.

DCS je nyní k dispozici ve verzi 2.5 a je zdarma ke stažení na serveru výrobce. Jestliže jej nezaplatíte, bude ke každé SMS, která je odeslaná p?es neplacenou bránu (nap?. Oskar), p?idávat krátký reklamní text. DCS je výborný nástroj, který má mnoho využití. Mezi jeho nejv?tší výhody pat?í ur?it? možnost integrace do mnoha aplikací. Pomocí p?iložených skript? lze snadno doplnit funkci odesílání SMS nap?. do MS Wordu. Další výhody plynou z architektury klient/server, kdy je veškerý SMS provoz soust?ed?n do jednoho místa, kde jej lze efektivn?ji t?ídit a rozesílat. Výhodou je i velmi nízká po?izovací cena.

DreamCom Server 2.5
http://www.dreamcom.cz

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
barbour mont erkek barbour deri mont parajumpers mont parajumpers fiyat parajumpers bayan mont parajumpers erkek mont woolrich ne demek woolrich mont belstaff mont belstaff mesh belstaff deri mont belstaff istanbul peuterey mont ugg aliexpress ugg el corte ingles ugg europe uggs sandalias barbour barcelona barbour bilbao barbour el corte ingles barbour ofertas barbour precios barbour steve mcqueen barbour vitoria peuterey barcelona