viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Esemeskujte efektivně
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Internet
P?i pohledu na název programu už jist? n?kte?í ?tená?i poznali, o ?em se budeme v této krátké recenzi bavit. Je to už n?kolik let, kdy DreamCom za?al s vývojem populárního programu pro odesílání SMS z po?íta?e Kubik SMS DreamCom. Našt?stí jeho tv?rci neusnuli na vav?ínech (kterých se jim právem dostalo) a vytvo?ili další produkt. Tím je DreamCom server, dále rozši?ující možnosti posílání SMS pomocí PC, tentokrát hlavn? na poli firemním.

DreamCom server (dále jen DCS) je program, který vám umožní ?ídit tok SMS v po?íta?ové síti. Typicky se instaluje na server, jímž m?že být jakýkoliv po?íta? p?ipojený na internet. Instalace je naprosto jednoduchá a standardní, pouze musíte zvolit, zda chcete DCS spoušt?t jako serverovou službu (samoz?ejm? pouze v systémech ?ady NT), nebo zda se má spoušt?t jako klasická aplikace prezentovaná ikonou na lišt?.

Samotný balík se skládá z n?kolika základních modul?, které umož?ují jeho modifikovatelnost a naprosté p?izp?sobení vašim požadavk?m. Základem je vlastní odesílací jádro, reprezentované knihovnou b?žící v pam?ti po?íta?e. Další ?ástí je administrátorská konzole, sloužící k nastavení serveru a ?ízení p?ístupu od existujících klient?. Poslední sou?ástí je OLE server, umož?ující posílání SMS z jakéhokoliv programu podporujícího OLE, samoz?ejm? po jeho drobné úprav? nap?íklad pomocí VBS. Typicky to m?že být MS Word, nebo t?eba Outlook Express. Návody se skripty jsou k dispozici p?ímo v instala?ním balí?ku, mnoho informací se do?tete také na WWW výrobce.

V?nujme se nyní administrátorské konzoli. Jedná se o samostatný program, jehož vzhled vidíte na obrázku. Konzole vám umož?uje v první ?ad? sledovat tok správ p?icházejících od klient?. M?žete si nechat zobrazit frontu ?ekajících SMS, jejich historii atd. Jestliže komunikujete pomocí GSM modul?, m?že DCS SMS i p?ijímat, a vy máte samoz?ejm? k dispozici jejich seznam.
V konzoli m?žete také nadefinovat centrální adresá?, který poté mohou používat jednotliví klienti v síti. Ten je realizován (mimo jiné) pomocí databázového modulu Firebird, který je zdarma sou?ástí instalace. Pomocí konzole m?žete také definovat uživatelské ú?ty, a ty pak ?adit do uživatelských skupin.

Nechybí ani nezbytné nastavení zp?sobu odesílání. Podporovány jsou GSM modemy (nebo mobilní telefony) p?ipojené na COM port, p?ípadn? jeho emulaci. Druhou možností je odesílat SMS prost?ednictvím internetových bran, které lze vytvá?et, nebo použít již existující na stránkách výrobce. DCS umí tyto brány automaticky aktualizovat p?es internet.
Jak jsme již nakousli výše, DCS umí odesílat i e-maily. Sta?í použít existující brány, nebo si vytvo?it své vlastní. Jedinou podstatnou v?cí je v tomto p?ípad? nastavení správného SMTP serveru. Editor bran je p?ímo sou?ástí konzole.

Co by to bylo za server bez klienta. Na stránkách výrobce je ke stažení zdarma jednoduchý, ale výkonný klient, který se p?i spušt?ní p?ipojí k databázi DCS a po správném p?ihlášení vám umožní odeslat SMS nebo e-mail dle nastavení DCS. Klient samoz?ejm? nemusí být p?ipojen na internet, pouze musí mít k dispozici spojení na server, kterému zprávu p?edává. Klient umí použít centrální adresá?, ale m?že obsloužit i sv?j vlastní. Jestliže se bráníte použití "firemního" klienta, m?žete pomocí VBS nebo i Windows Scripting vytvo?it klienta v libovolném programu, který tyto technologie podporuje.

DCS je nyní k dispozici ve verzi 2.5 a je zdarma ke stažení na serveru výrobce. Jestliže jej nezaplatíte, bude ke každé SMS, která je odeslaná p?es neplacenou bránu (nap?. Oskar), p?idávat krátký reklamní text. DCS je výborný nástroj, který má mnoho využití. Mezi jeho nejv?tší výhody pat?í ur?it? možnost integrace do mnoha aplikací. Pomocí p?iložených skript? lze snadno doplnit funkci odesílání SMS nap?. do MS Wordu. Další výhody plynou z architektury klient/server, kdy je veškerý SMS provoz soust?ed?n do jednoho místa, kde jej lze efektivn?ji t?ídit a rozesílat. Výhodou je i velmi nízká po?izovací cena.

DreamCom Server 2.5
http://www.dreamcom.cz

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky