Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Rychlejší než dřív - Externí kombinovaná mechanika CDRW Asus SCB-2408D
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Hardware
Pot?ebujete ke svému p?enosnému po?íta?i externí vypalovací mechaniku CDR/RW disk?, která zárove? umí p?e?íst DVD? Hledáte takový výrobek, jenž ve vaší brašn? nezabere mnoho místa a p?esto nabídne vysoké užitné vlastnosti? Pak by vás mohlo zaujmout za?ízení s ozna?ením CDRW Asus SCB-2408D. Tato mechanika nikoliv náhodou p?ipomíná o n?co starší model s ?íslem 1608D, m?la by však p?i práci být ješt? rychlejší.

Pro ?tená?e, kte?í se s externími mechanikami dosud nesetkali, je snad dobré ješt? p?ipomenout, že úsp?šný model by m?l být vybaven rychlým komunika?ním rozhraním, které podstatným zp?sobem ovliv?uje celkový výkon p?i ?tení i vypalování dat. Asus SCB-2408D nabízí hned dva zp?soby p?ipojení FireWire IEEE 1394 a USB 2.0. V p?ípad?, že alespo? jedno rozhraní podporuje váš po?íta?, m?žete se t?šit ze ?tení CD-ROM disk? 24násobnou rychlostí, stejn? svižn? by m?la mechanika vypalovat CD-R média a polovi?ní rychlostí zvládnout pálení na CD-RW disky. Milovníci DVD formátu se mohou spoléhat na maximální 8násobnou pracovní rychlost. Testované za?ízení je dodáváno s vlastním napájecím adaptérem, propojovacími FireWire a USB kabely, kompaktním diskem, na n?mž je uložen software Nero Burning Express, a zkušebním CD-R a CD-RW médiem. Svými rozm?ry 129 x 16 x 142 mm a hmotností 250 gram? pat?í výrobek k nejmenším na trhu, ovládací prvky pro zapnutí p?ístroje, spušt?ní a vypnutí audio CD, otev?ení dví?ek a volbu hlasitosti našt?stí nejsou nijak tit?rné. P?i provozu je ?innost signalizována diodou se zeleným ?i ?erveným sv?tlem, upozor?ujícím na ?tení, resp. vypalování. Díky vlastnímu napájení m?že být za?ízení použito jako samostatný CD p?ehráva?, na stran? vedle ovládání hlasitosti je totiž vyveden i audiovýstup pro sluchátka nebo externí reproduktory. Na spodní stran? je umíst?no i nouzové otevírání krytu CD, které umožní vyjmutí disku p?i vypnutém napájení. Mechaniku jsme p?ipojovali k po?íta??m se systémy Windows ME a Windows XP Professional, v obou p?ípadech byla bez problém? detekována a nevyžadovala žádné dopl?kové ovlada?e. P?edvedený výkon byl bezchybný p?i ?tení CD disk?, jednovrstvých DVD a b?hem vypalování CD-RW médií. V t?chto úlohách za?ízení pracovalo deklarovanou rychlostí. U dvouvrstvých DVD jsme nam??ili rychlost jen mírn? p?esahující 5x DVD, vypalování CD-R disk? sice bylo ozna?eno volbou 24x, ale reálná rychlost odpovídala v praxi spíše 16-18násobku. Vyzkoušeli jsme i ?innost s p?ipojením na pomalejší USB 1.1 port, abychom mohli odpov?d?t na otázku, zda se vyplatí nákup i uživatel?m starších za?ízení bez USB 2.0. P?i testu se rychlost ?tení a vypalování CD-R ?i CD-RW disk? pohybovala na hranici 6,2-6,3x, u DVD však z?stala na úrovni 0,71-0,74x. I praktický test se spušt?ním DVD filmu nás p?esv?d?il, že pro pomalejší USB 1.1 není tento výrobek zcela vhodný. ?ást filmu bylo možné sledovat bez problému, vždy po dvou až t?ech minutách však došlo ke zpomalení a trhání obrazu. Externí CD/DVD mechanika také v?tší m?rou zat?žuje procesor po?íta?e, hodnoty zatížení se v testovacích programech Nero DVDSpeed a Nero CDSpeed nez?ídka p?ehouply p?es hranici 30 %.

Asus SCB-2408D zp?ístupní vypalování dat t?m uživatel?m, kte?í do svých po?íta?? necht?jí nebo nemohou instalovat interní mechaniku. Díky snadnému propojení a p?enositelnosti ji lze použít u více po?íta?? stejných nebo r?zných osob. Cena za?ízení kolem 5 700 K? v?. DPH m?že ?asem klesnout, jen t?žko však sestoupí na úrove? výkonov? srovnatelných interních za?ízení.


Asus SCB-2408D

nízké rozm?ry a hmotnost
podpora USB 2.0 a FireWire
snadná instalace a použití
nižší rychlost vypalování s CD-R

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage