viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Pálíme na DVD - Přehled mechanik pro zápis na DVD+RW i DVD-RW
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Hardware
Situace na trhu optického zálohování se za posledních 12 m?síc? notn? zm?nila, a to p?edevším ve prosp?ch nás, uživatel?. Vysoké po?izovací náklady DVD vypalovacích mechanik jsou minulostí a s p?íchodem duálních model? je, zdá se, p?ekonán i problém nekompatibility formát? výrobc? sdružených do DVD Fóra a DVD Aliance. Ruku v ruce se snižováním cen vypalovacích mechanik jdou dol? i náklady na po?ízení médií. Ta nejlevn?jší, ur?ená pouze pro zápis, se dají po?ídit za zhruba 30 K?, p?episovatelná média pak v závislosti na rychlosti stojí od 60 do 150 K?.

Na našem trhu je v sou?asné dob? jedenáct DVD mechanik vypalujících v obou formátech, což p?edstavuje pro uživatele pom?rn? slušný výb?r, který se nemusí styd?t ani p?ed nabídkou na západních trzích. Tam se sice dají sehnat ješt? další mechaniky, ale jde spíše o u nás mén? p?ítomné zna?ky jako jsou Memorex, Iomega ?i Lacie. Zmi?ovaných jedenáct mechanik však neznamená, že jde pokaždé o zcela originální produkt. N?kte?í výrobci totiž pod svou hlavi?kou prodávají OEM mechaniky jiných firem. Proto se v testu setkáte s jednou trojicí a jednou dvojicí prakticky identických, ale jinak ozna?ených produkt?, jež se od sebe liší jen logem a verzí firmwaru.

Rozdíly mezi jednotlivými mechanikami jsou p?edevším v rychlosti ?tení a zápisu. Zatímco podle ?tení se dají produkty rozd?lit do dvou kategorií, zápis nám startovní pole doslova rozt?íští. Mechaniky se liší zejména v rychlosti ukládání dat na média CD-R a CD-RW a v rychlosti p?episu ve formátu DVD+RW. Ojedin?lým p?ípadem vy?nívajícím v kategorii DVD+R je Plextor PX-708A s osminásobnou rychlostí zápisu. Zajímav?jší nežli v?tšinou pouze drobné rozdíly p?i vypalování, jsou ale použité technologie. Zde stojí za pozornost p?edevším model LG GSA-4040 schopný zápisu na DVD-RAM, Plextor PX-708A s podporou Mt. Rainier a MSI DR4-A, umož?ující díky technologii HD Burn vypálit na n?která CD-R média s kapacitou 80 minut až 1,4 GB dat.

Co se tý?e médií, prošla nám jich rukama celá ?ada. Sedmdesátiminutové disky CD-R pocházely od firmy Imation, CD-RW média pro zápis v desetinásobné a šestnácti až dvaceti?ty?násobné nesla zna?ky Memorex, resp. Verbatim. V?tšinu DVD médií poskytla do testu firma Diskus a šlo o zna?ky Philips (DVD+R 4x a DVD+RW 2.4x) a Imation (DVD-R 4x). K zm??ení rychlosti zápisu na DVD-RW jsme použili médium Maxell ve verzi 1.1, tedy s dvourychlostním zápisem. Poslední médium, které jsme použili, pocházelo od firmy AOpen a m??ili jsme s ním rychlost zápisu ve formátu DVD+RW u mechanik BTC a Gigabyte.

Vzhledem k velkému množství médií na trhu je pochopitelné, že jen málokterý výrobce si dovolí garantovat bezchybnou funk?nost svého produktu bez ohledu na vybrané médium, a firmy tak na svých stránkách obvykle uve?ej?ují seznam t?ch kompatibilních.

Asus DRW-0402P/D

Asus pat?í mezi jedny z nejznám?jších výrobc? po?íta?ových komponent a také na trhu optických mechanik se pohybuje již ?adu let. Její novinka DRW-0402P/D je již t?etím modelem se zápisem na DVD, avšak prvním, který podporuje i formát DVD+R/RW. Vnit?ek ale v žádném p?ípad? nepochází od Asusu, a setkáváme se zde vlastn? poprvé s modelem Pioneer DVR-A06, p?evle?eným do jiného kabátku. Mechanika provedením nevybo?uje z pr?m?ru, n?komu by ale mohlo chyb?t tla?ítko pro p?ehrávání disku. Softwarová výbava je obsažena na dvou CD a skládá se z vypalovacího softwaru Sonic RecordNow DX ve verzi 4.6 a DLA 4.0, DVD p?ehráva?e Asus DVD Player (jedná se o PowerDVD XP 4.0) a z aplikace Ulead DVD Movie Factory 2 SE. S tou je možné vypalovat vlastní DVD, SVCD a VCD kompilace. Chování mechaniky vcelku odpovídá výsledk?m obou produkt? postavených na stejném základ?, zdaleka však v našich testech neodpovídalá papírovým specifikacím. Obzvláš? patrné to je u ?tení CD a vypalování ve formátech DVD-R i DVD+R. P?ístupová doba u CD i DVD také neodpovídala uvád?ným parametr?m. Jedno plus ale této mechanice pat?í. Mezi trojicí prakticky identických model? je výrazn? nejlevn?jší.


BTC 1004IM

I když jsme se s BTC 1004IM v minulosti nesetkali, p?esto nám ve srovnání s ostatními p?išla pov?domá. Stejn? jako Asus nebyla BTC originální mechanikou, a tak v podstat? identický model najdete níže v podání Gigabytu. Bohužel se nám nepoda?ilo zjistit, od kterého výrobce tento model p?vodn? pochází. Samotná mechanika se vzhledov? nevymyká zab?hnutým standard?m a má i tla?ítko pro p?ímé p?ehrávání disk?. Firmware ve verzi 0043 je pon?kud nov?jší, než u zmi?ovaného Gigabytu. Vzhledem k tomu, že testovaný model byl dodán v bulkové verzi, nebyl k n?mu dodán žádný software. To sice znamená snížení po?izovacích náklad?, avšak p?i práci s mechanikou budete muset používat mén? kvalitní freewarové a sharewarové aplikace, nebo si plný software dokoupit. Co se tý?e samotné mechaniky, p?i testech jsme zaznamenali pom?rn? solidní výsledky p?i ?tení a zápisu na CD a p?i zápisu na DVD. S médiem DVD+RW si mechanika nerozum?la pouze v CD Speedu, Nero data vypálilo bez problému. Bohužel v?tší problémy m?l tento kus se ?tením DVD disk?, s p?ístupovou dobou a ani rychlost zápisu na CD-RW nebyla zrovna nejvyšší. Navíc nám mechanika p?i testech pokazila jedno CD-R médium.


Gigabyte GO-W0404A

Jak jsme se zmínili, máme v testu jedenácti DVD+/-RW vypalova?ek jednu dvojici a jednu trojici zcela identických produkt?. Zatímco v p?ípad? Asusu, Necu a Pioneeru se nám poda?ilo originálního p?vodce mechaniky zjistit, u BTC a Gigabytu si jisti nejsme. To, že jde o technologicky stejné produkty, však dokládá p?ední a zadní panel i shodný zp?sob zna?ení firmwaru. Programové vybavení této mechaniky tvo?í dva kompaktní disky, obsahující kompletní balík vypalovací aplikace Nero, softwarový DVD p?ehráva? PowerDVD XP 4.0, program MediaShow a utilitu PowerProducer ur?enou pro práci s videem. I když jde v p?ípad? tohoto modelu a mechaniky BTC o identické produkty, p?i testování jsme získali mírn? odlišné výsledky p?edevším p?i ?tení DVD disk?. To m?že být zap?í?in?no odlišným firmwarem, s podivem je ale fakt, že verze u BTC je nov?jší. Výsledky Gigabytu GO-W0404A jsou velmi slušné a v podstat? kopírují papírové p?edpoklady, vyjma udávané rychlosti zápisu na kompaktní disky a jejich ?tení. I tak se ale získané hodnoty pohybují mezi nejlepšími a p?i práci s CD dosahuje tato mechanika druhého nejlepšího výsledku. Velkou výhodu a body navíc znamená v o?ích uživatele i jedna z nejnižších cen.


LG GSA-4040

V?tšina testovaných mechanik se od sebe odlišuje názvy, vzez?ením a rychlostí. Co do použitých technologií je zajímavý pouze Plextor PX-708A, který podporuje Mt. Rainier, a produkt spole?nosti LG, jenž se jako jediný na trhu m?že pochlubit možností pracovat jak s DVD-R/RW a DVD+R/RW, tak s formátem DVD-RAM. Jeho výhoda spo?ívá v jednoduchosti, nebo? s t?mito médii lze pracovat jako s vym?nitelnými médii (floppy, ZIP), a to p?ímo z jednotlivých aplikací. Nevýhodou je pom?rn? malé rozší?ení a neschopnost v?tšiny b?žných DVD mechanik tato média p?e?íst. Uvnit? balení, v kterém jsme mechaniku obdrželi, se mimo jiné nacházelo n?kolik užite?ných aplikací. D?ležitý je p?edevším vypalovací program Bs Recorder Gold5, program Bs CLIP a utilita NeoDVD pro tvorbu DVD disk?, ur?ená majitel?m digitálních videokamer. Ani zde nechyb?l p?ehráva? PowerDVD. Od parametr? uvád?ných v technické specifikaci se mechanika LG odchýlila p?i ?tení z CD-ROM a DVD disk? a p?i vypalování na CD a DVD-R média, kde dosáhla pouze polovi?ního výkonu. Hodnoty nam??ené p?i vypalování v DVD+R, DVD+RW a DVD-RW i p?ístupové doby jsou bu? dodrženy, nebo je odchylka pouze kosmetická


Lite-On LDW-411S

Hned na první pohled se model LDW-411S spole?nosti Lite-On od ostatních mechanik odlišuje. Nejen tím, že je zcela originální i co se tý?e vnit?ku a nemá v testu žádné "dvoj?e", ale odlišuje se i délkou. Zatímco všechny mechaniky mají standardní rozm?ry, Lite-On LDW-411S je zhruba o dva centimetry kratší. Softwarová výbava této vypalova?ky pat?í, vyjma model? v bulku, k nejslabším v testu. Obsahuje totiž pouze utilitu pro vypalování MyDVD od spole?nosti Sonic a DVD p?ehráva? PowerDVD XP 4.0, který se pomalu, ale jist? stává nejoblíben?jší bundlovanou aplikací. Co se tý?e výsledk? nam??ených b?hem testování, pat?í DVD mechanika Lite-On LDW-411S jednozna?n? mezi favority na našem trhu. Nejenže hodnoty zápisu na DVD striktn? odpovídají technickým specifikacím, ale p?ístupové doby jsou velmi konstantní a pat?í k nejlepším mezi testovanými modely. U DVD tvo?í rozdíl mezi touto mechanikou a druhou v po?adí dokonce 17 ms, tedy zhruba dvacet procent. Rychlost ?tení a zápisu u CD op?t neodpovídá parametr?m, ale tento neduh trápí všechny ú?astníky testu, a hodnoty Lite-Onu jsou po BTC a Gigabytu t?etí nejvyšší. Tuto mechaniku nám do testu dodali hned dva distributo?i, a to Actebis a ELAP.


MSI DR4-A

Model DR4-A je první DVD vypalovací mechanikou Microstaru, a hned jde o multiformátový model. Od ostatních ú?astník? testu se navíc odlišuje ve dvou zásadních bodech. Prvním je 8MB vyrovnávací pam??, druhým podpora technologie HD Burn. S ní dokáže tato mechanika na n?která 80minutová média vypálit až dvojnásobné množství dat, tedy úctyhodných 1,4 GB. Takové médium by pak po úprav? firmwaru m?ly um?t p?e?íst i b?žné mechaniky DVD-ROM. Softwarová výbava pat?í v testu k t?m lepším a její sou?ástí je p?ehráva? PowerDVD XP 4.0, utilita EasyWrite, program MyDVD pro tvorbu vlastních DVD projekt?, a nechybí ani populární Nero. Jak je vidno v tabulce, drží se MSI DR4-A papírových p?edpoklad? p?edevším p?i vypalování na DVD média, výborného výsledku dosáhla i v p?ístupové dob? na CD. O trochu h??e je na tom p?i p?istupování na DVD a p?i vypalování na kompaktní disk. Problémy p?i vypalování na DVD+RW se objevily pouze v testovacím programu CD Speed, Nero s médiem spolupracovalo bez problém?. Nezpochybnitelným kladem tohoto modelu je nízká po?izovací cena, za kterou získáte zmi?ovanou možnost zdvojnásobit kapacitu b?žných CD.


NEC ND-1300A

Model ND-1300A je již druhou DVD vypalovací mechanikou spole?nosti NEC, ale stejn? jako v p?ípad? ostatních výrobc? vyjma Sony, jde o první multiformátový produkt. NEC na rozdíl od jiných firem používá své vlastní sou?ásti, a nejde tedy o OEM model jiného výrobce. Mechanika samotná je na první pohled vcelku oby?ejná a chybí jí tla?ítko pro p?ehrávání vloženého disku. Spolu s modelem tchajwanského výrobce BTC je NEC ND-1300A jediným produktem v testu, který k nám dorazil v tzv. holém provedení, tj. bez krabice a náležitého p?íslušenství. Tento fakt se odráží p?edevším v cen?, která je nejnižší v testu. To je u mechaniky renomovaného výrobce rozhodn? bodem k dobru. Co se tý?e výsledk? test?, tak nadšeni jako cenou už nejsme, a nam??ené hodnoty jsou velmi nevyvážené. Nejv?tším zklamáním je asi rychlost ?tení CD-ROM disk?, kde je výsledek tém?? t?etinový oproti uvád?ným parametr?m a je jednozna?n? nejhorší v testu. K?ivka grafu ?tení je konstantní, avšak za?íná pouze na devítinásobné rychlosti. Naopak vypalování na DVD média NECu rozhodn? jde, a umístil se dvakrát na prvním a dvakrát na druhém míst?. Podle papírových p?edpoklad? dopadly testy vypalování na CD-R a CD-RW, a p?ístupová doba p?i ?tení se od specifikací také p?íliš neliší.


Pioneer DVR-A06

Podruhé v testu se setkáváme s DVD vypalova?kou Pioneer DVR-A06, nyní však pod hlavi?kou jejího pravého výrobce. Tento model se od koleg?, vystupujících pod zna?kou Asusu a Teacu, liší logem a verzí firmwaru. Pioneer m?l v dob? testu již t?etí verzi a mechanika tak m?la být teoreticky nejlepší. To se ale v testech výrazn?ji nepotvrdilo. Programové vybavení tvo?í CD disky s programem Pinnacle Studio 8 SE a aplikací Pinnacle Instant CD/DVD, která m?že sloužit k tvorb? vlastních DVD projekt?, ale zastoupí i b?žné vypalovací programy jako je nap?íklad Nero. Výsledky této mechaniky jsou v oblasti práce s kompaktními disky a p?i p?epalování DVD v obou formátech velmi dobré, horší je to p?i zápisu na DVD-R a DVD+R média. Zde všechny t?i mechaniky odvedly pouze t?í?tvrte?ní výkon, což m?že být zavin?no i nekompatibilitou s médii. Ve formátu DVD+R ale žádný jiný model problémy nem?l, a Plextor PX-708A navíc dokázal zapisovat i výrazn? vyšší než garantovanou rychlostí. Tradi?n? horší jsou výsledky i u p?ístupové doby na CD i DVD disky. Body dol? pro Pioneer znamená i fakt, že je z trojlístku identických mechanik nejdražší a její cena je o celou tisícovku vyšší než cena Asusu DRW-0402P/D.


Plextor PX-708A

Další z pr?m?ru výrazn? vy?nívající mechanikou v testu je PX-708A od zkušeného matadora oblasti optických zálohovacích mechanik, spole?nosti Plextor. Její model je nejen vnit?n? originální a vn?jškem atraktivní, ale zárove? jde o nejrychlejší produkt v testu, alespo? co se tý?e zápisu na DVD+R média. Jak jsme se p?esv?d?ili, Plextor je schopen zvýšenou rychlost používat i v tuto chvíli, kdy nejsou na trhu žádná DVD+R média certifikovaná pro osmirychlostní zápis. Dalším plusem je podpora technologie Mt. Rainier. Uvnit? balení naleznete mimo jiné dv? CD s programy Pinnacle Studio 8SE, Nerem, DVD p?ehráva?em PowerDVD XP 4.0 a sadou užite?ných aplikací PlexTools Professionals. Výsledky Plextoru PX-708A jsou velmi nevyvážené, a zatímco p?ístupové doby a zápis na CD-RW pat?í mezi nejlepší a zápis na médium DVD+R (Philips 4x) nemá konkurenci, ?tení a zápis na kompaktní disky rozhodn? není ideální, a zápis na DVD-R je v?bec nejslabší ze startovního pole. Problémy jsme m?li i p?i testech vypalování DVD-RW, a to dokonce i v Neru. P?i testech jsme navíc ztratili jedno CD-R médium. Dojem z této mechaniky tedy není nejlepší, nehled? na to, že její cena p?evyšuje zbytek pole o více jak sto procent.

Sony DRU-510A

Sony je jediným výrobcem, který stihl p?edstavit již druhý model duální DVD vypalova?ky. Oproti p?edchozí DRU-500A se zvýšila rychlost p?episování CD, ?tení DVD a zápis na DVD+R a DVD+RW. Sony je také jedním z výrobc?, jež používají vlastní technologie, a jeho mechanika se od ostatních liší i vizuáln?. Výhodou je i 8MB vyrovnávací pam??, kterou se mohou pochlubit pouze dva testované modely. Softwarové p?íslušenství Sony DRU-510A je obsaženo na DVD disku, což je op?t rarita. Nechápeme, pro? k tomuto logickému kroku nep?istoupilo více výrobc?. Na disku naleznete vypalovací software RecordNow DX a MyDVD, softwarový DVD p?ehráva? PowerDVD XP 4.0 a aplikace Musicmatch Jukebox a Simple Backup. Jak je vidno z výsledk? v tabulce, drží se Sony DRU-510A svých specifikací p?i všech zápisech na DVD a také p?i zápisu na CD-RW nosi?e. P?i vypalování na b?žné CD-R médium a p?i ?tení kompaktních disk? výsledky trochu zaostávají za p?edpoklady, a výrazn? horší je mechanika p?i ?tení DVD. P?ístupová doba u DVD disk? je druhá nejhorší v testu. P?íliš p?íznivá bohužel není ani cena. O dev?t korun levn?ji totiž po?ídíte mechaniku LG, která za vynaložené prost?edky zahraje podstatn? více muziky.


Teac DV-W50D

T?etí a poslední mechanikou v testu, postavenou na základech od Pioneeru, je model Teac DV-W50D. Ten k nám byl dodán s prvotní verzí firmwaru, s níž jsme také provád?li veškeré testování. Bohužel p?i zápisu na DVD-R došlo dvakrát po sob? k zaseknutí mechaniky zhruba v polovin? procesu a k znehodnocení médií. Vzhledem k tomu, že v pr?b?hu test? se na stránkách výrobce objevil nový firmware, upgradovali jsme mechaniku na verzi 1.06. Bohužel ani poté se problém nevy?ešil a další pokus s DVD-R médiem dopadl úpln? stejn?. Vzhledem k tomu, že identické mechaniky podobné problémy nem?ly, m?že jít o vadu kusu. Softwarová výbava, kterou p?i koupi této mechaniky získáte, obsahuje p?edevším vypalovací software Nero od firmy Ahead, aplikaci Pinnacle Studio 8SE a DVD p?ehráva? WinDVD 4. Odhlédneme-li od problém? s DVD-R formátem, pak jsou hodnoty nam??ené p?i testu shodné s modely Asusu a Pionneru. Dobré jsou výsledky ?tení DVD disk? a zápisu na CD-R a CD-RW média, pr?m?rné jsou hodnoty ?tení kompaktních disk?, a op?t se opakuje problém s t?írychlostním zápisem na DVD-R a DVD+R média a slabší p?ístupové doby. Cenov? byl však Teac DV-W50D v dob? uzáv?rky druhou nejlevn?jší kombinovanou DVD vypalova?kou v našem testu.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige