levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Eurotel
Eurotel vždy platil za nejpokrokov?jšího ?eského operátora, co se služeb tý?e. Na internetu však jako by zaspal. Jeho webové stránky sice oplývají množstvím informací, uživatel této sít? však na internetu nikde nem?že zm?nit nastavení služeb nabízených operátorem, tak jak to nabízejí ostatní dva ?eští operáto?i.

Chcete zjiš?ovat na internetu detailní informace o nastavení služeb svého mobilního telefonu? Chcete získávat informace o provolaných ?ástkách, ?i dokonce podrobný výpis hovor?? Chcete m?nit nastavení svých služeb pohodln? na internetu? S Eurotelem máte sm?lu. Je to s podivem: V sou?asné dob? nabízí Eurotel pravd?podobn? nejzajímav?jší cenové programy pro p?ipojení mobilního telefonu p?es GPRS k internetu (?lánek byl psán v dob?, kdy dosud nebyly známy nové cenové programy GPRS u T-Mobilu). P?esto je web našeho nejv?tšího operátora mobilních telefon? ochuzen o zna?n? podstatnou ?ást o chrán?nou oblast, kde by mohl každý uživatel této sít? zjiš?ovat a m?nit nastavení poskytovaných služeb. V tomto sm?ru Eurotel p?edb?hli nejen dva ostatní operáto?i T-Mobile (nabízí internetový portál t-zones) a Oskar (na jeho stránkách je možné se p?ipojit k uživatelské chrán?né Oskarov? oblasti), ale dokonce i dominantní poskytovatel pevných telefonních linek ?eský Telecom (jeho nabídka uživatelských služeb na internetu se pom?rn? rychle rozši?uje). Tento stav se nezm?nil ani poté, co Eurotel oznámil ukon?ení chodu portálu Juice (www.mobiljuice.cz) a jeho nahrazení názvem Eurotel MobileMedia. Zm?nila se sice koncepce a struktura internetových stránek, takže jsou nyní modern?jší a p?ehledn?jší, ale na uživatelskou ?ást op?t nedošlo.

P?esto se poj?me k internetovým stránkám www.eurotel.cz p?ipojit. Operátor nabízí dva portály. První z nich www.eurotel.cz, je ur?en pro širokou klientelu sou?asnou i budoucí, druhý web www.mobilgo.cz, je ur?en p?edevším pro uživatele p?edplacených karet Go. Jeho grafika a styl budou bližší spíše mladším uživatel?m mobilních telefon?. Za co je nutno webové stránky Eurotelu hned na po?átku pochválit, je obsah a aktuálnost nabízených informací. V této oblasti výrazn? p?ed?í své konkurenty. Grafika internetových stránek je umírn?ná, bez velkého množství zbyte?ných obrázk?. Na homepagi i všech ostatních stránkách je umíst?no polí?ko pro vyhledávání, ve výsledcích vyhledávání je však n?kdy obtížné nalézt tu nejvhodn?jší odpov??. Na internetových stránkách spole?nosti Eurotel lze objevit n?kolik zajímavých služeb. Poj?me se proto na n? nyní podívat zblízka.

SMS brána

?asy neomezených SMS zpráv z internetu již jsou ty tam. Jak je již snad každému ?tená?i PC WORLDu známo, Eurotel se rozhodl omezit zasílání SMS zpráv z internetu do své sít? tím, že umožní odesílateli poslat pouze 60 znak? dlouhý text a zbytek doplní reklamou. Samo odeslání esemesky se tím zna?n? znep?íjemnilo.

Tak jako d?íve vypl?te telefonní ?íslo a text zprávy prohlíže? vám nedovolí do pole pro text vepsat více než 60 znak?. Do dalšího polí?ka je nutné opsat potvrzovací kód, naleznete jej hned pod tímto polí?kem. Eurotel tímto kódem chce zabránit zneužívání SMS brány. Bez n?ho by totiž bylo snadné vyrobit skript, který by umož?ovat posílat z internetu texty delší než on?ch 60 znak?. Byly by op?t sice rozd?lovány po 60 znacích, ale byly by tím obcházeny stránky operátora. Potvrzovací kód je vlastn? obrázkem, proto je nutné mít v prohlíže?i povolené jejich zobrazovaní. Dále je možno zadat e-mail, kam se má sm?rovat p?ípadná odpov?? adresáta, a dále zp?sob doru?ení SMS zprávy: bu? oby?ejn? na SIM kartu, nebo p?ímo na displej (flash SMS).

Tla?ítkem "Potvrdit" se dostanete na další stránku. Na té je vepsáno telefonní ?íslo p?íjemce i celá SMS zpráva v?etn? reklamního textu. Po dalším potvrzení správnosti celého zadání bude text odeslán do SMS centra operátora a odtud na mobilní telefon adresáta.

Editor log a melodií

Podobn? jako T-Mobile také operátor Eurotel umož?uje pomocí svých stránek vytvo?it a na mobilní telefon, který tyto funkce podporuje, odeslat logo nebo melodii. Aplikace naleznete na stránce pod odkazy: "Na Vašem telefonu" "On-line editor".

V p?ípad? vytvá?ení vlastního loga se p?ed vámi otev?e nové okno. To svými ikonami p?ipomíná program Malování ve Windows a podobn? se s ním i pracuje. Nejprve vyberte správnou možnost loga, kterou podporuje váš mobilní telefon.

Ve ?tvercové síti lze vkládat jednotlivé body, obdélníky i kružnice a n?kolik styl? písem. Po vytvo?ení loga je možné p?istoupit k jeho odeslání na libovolný mobilní telefon v síti Eurotel. Pro tento krok klikn?te na tla?ítko "Odeslat". Na další stránce se p?ed vámi objeví kód, který je nutné odeslat v SMS zpráv? z vlastního mobilního telefonu na uvedené telefonní ?íslo.

Vytvo?ení vlastní melodie je stejn? snadné: po kliknutí na p?íslušný odkaz se v novém okn? objeví nákres klaviatury, kterou je možné ovládat pomocí myši. ?ím déle je klávesa stisknuta, tím delší tón bude zaznamenán. Celému složenému songu lze p?i?adit tempo rychlost. Po vytvo?ení melodie vyberte v dalším okn? mobilní telefon, na který bude zaslána. Samotné odeslání melodie je op?t provedeno pomocí kódu vloženého do SMS zprávy.

I když zaslání loga nebo melodie na mobilní telefon není levnou záležitostí, je tato aplikace natolik zajímavá, že ji doporu?ujeme každému vyzkoušet. P?íslušná ?ástka za doru?ení bude odú?tována z mobilního telefonu, ze kterého byla odeslána objednávací SMS.

Editor MMS zpráv

Stejn? snadno, jako ?ernobílé logo nebo vyzván?cí melodii, m?žete vytvo?it MMS zprávu a tu pak následn? poslat na jakýkoliv mobilní telefon. Telefonní ?íslo, na které lze multimediální zprávu sestávající z textu, barevného obrazu a zvuku odeslat, m?že být jak v síti Eurotelu, tak i v síti T-Mobilu ?i Oskara. Uživatelé sítí Eurotelu a T-Mobilu p?itom nemusí disponovat mobilním telefonem podporujícím p?íjem MMS zpráv. Mohou si je totiž vyzvednout na internetu p?ímo v okn? internetového prohlíže?e.

K MMS On-line editoru se dostanete p?es odkazy "Služby a tarify" "MMS" "MMS on-line editor", nebo p?es adresu: http://mms.eurotel.cz. Otev?e se p?ed vámi okno s polí?ky pro vkládání multimediálních informací. MMS zprávu za?n?te vytvá?et vložením obrázku. Vyberte jej na disku svého po?íta?e, nebo v galerii, kterou dává Eurotel k dispozici. Obrázek uložte tla?ítkem "Vložit obrázek". Ten se po chvíli objeví v náhledové ?ásti webové stránky. Stejným zp?sobem m?žete vložit zvuk a dopl?ující text. P?ekontrolujte, zda jsou všechny vámi požadované sou?ásti multimediální zprávy na?teny v systému. To zjistíte z hodnot uvedených v levé dolní ?ásti okna prohlíže?e. Pak klikn?te na tla?ítko "Vytvo?it MMS". V dalším okn? vypl?te p?íjemce své multimediální zprávy a údaj potvr?te.

Nyní vytvo?te na svém mobilním telefonu Eurotelu oby?ejnou SMS zprávu a tu odešlete na uvedené telefonní ?íslo. MMS zpráva bude odeslána sm?rem k p?íjemci, a z vašeho kreditu nebo ú?tu paušálu bude ode?tena ?ástka za provedení úkolu.

Eurotel Individual

Eurotel za?al nedávno nabízet nový typ paušálního programu Eurotel Individual. Pokud jej chcete využívat, sami si m?žete nastavit konkrétní objem volných minut za volání a datové spojení a po?ty volných SMS a MMS zpráv. Abyste si mohli vytvo?it p?ehled, jak vysoký bude ú?et za zamýšlené používání mobilního telefonu, nabízí Eurotel na svých stránkách webovou kalkula?ku. Je k nalezení pod odkazy "Služby a tarify" "Eurotel individual" "Webová kalkula?ka". Na stránce webové kalkula?ky klikn?te postupn? na ty položky, o které máte zájem. Nabídka se p?ed vámi rozev?e po kliknutí na šipku p?ed každým nadpisem. Z ní vyberte požadovaný objem služeb. V dalším kroku (po kliknutí na tla?ítko "Dále") si m?žete vytisknout kompletní p?ehled vytvo?eného tarifního programu a s ním dojít do zna?kové prodejny Eurotelu, kde sepíšete smlouvu.

Stav Benefit bod?

Benefit body získávají zákazníci s paušálními programy za využívání služeb spole?nosti Eurotel. Tyto body pak lze sm?nit za poukázky na zboží a služby spole?nosti Eurotel i jeho partner? a dále za vybrané spot?ební zboží (nap?íklad nové mobilní telefony nebo p?íslušenství). Aktuální stav Benefit bod? lze zjistit na stránkách Eurotelu takto: Na informa?ní stránce o programu Benefit (dostanete se na ni p?es stejnojmenný odkaz) je umíst?no polí?ko pro zjišt?ní hesla. Do tohoto pole zadejte své telefonní ?íslo, na které posléze dorazí SMS zpráva s heslem. To na další stránce zadejte do pole na stejném míst? a op?t pokra?ujte p?íslušným tla?ítkem. Objeví se aktuální stav vašich Benefit bod?. Tento údaj pak p?i vašem dalším brouzdání po stránkách Eurotelu bude umíst?n vždy pod horní naviga?ní lištou.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika