Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
DVDxCopy 1.2 v praxi: Zazálohujte si své filmy na DVD
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVDxCopy
Softwarová firma 321Studios už má na sv?domí n?kolik aplikací pro kopírování videa, tak pro? práv? tato vyvolala takovou nevoli Hollywoodu? Dokáže vytvo?it kopii DVD videodisku bez ztráty kvality, což je n?co, ?emu se filmová studia již n?kolik let vehementn? brání. Proti autor?m DVDxCopy zvažují dokonce i soudní žalobu z podn?cování k nelegální ?innosti, ovšem softwarová spole?nost 321Studios na svém webu jen moud?e radí: "Chra?te své investice do DVD disk?, zazálohujte si každý sv?j film!" Samoz?ejm?, vždy? nosi?e stojí tolik pen?z... Dosud však dostávala p?ednost konverze videa do kompresních formát? (MPEG-4) DivX, XviD, a to p?edevším kv?li omezené kapacit? klasických CD-R médií. Nyní, díky stále v?tšímu rozší?ení po?íta?ových DVD rekordér?, m?že DVDxCopy svým uživatel?m p?inést daleko v?tší svobodu i kvalitu.

DVDxCopy 1.2

Install
Program stojí $99,99 USD a je dodáván ve dvou distribucích: jako boxovaná CD edice nebo download. Velikostí je stáhnutelná verze vhodná spíše pro rychlé linky. Instalace se navíc neobešla bez problém?. 25MB archiv s novou verzí 1.2 neobsahuje pot?ebné DVD drivery a ty navíc nejsou samostatn? k dispozici. Bylo tedy t?eba stáhnout ješt? starší verzi 1.1 - dalších 25 mega navrch! Modemista by musel zaplakat... Po nezbytné online registraci a upozorn?ní, že DVDxCopy je ur?eno výhradn? pro osobní pot?ebu, je program p?ipraven k použití. Laboratorní pom?cky: zdrojový disk, prázdná média, DVD vypalova?ka.

DVDxCopy 1.2 - Projekt Poj?te pane, budeme si hrát I.

DVDxCopy zkopíruje každé DVD
Program je ur?en ke kompletnímu zálohování DVD disk?. Má prakticky jediné komunika?ní okno a ovládání je vskutku snadné. Jednoduše vezme disk tak, jak leží a b?ží, a jeho obsah zkopíruje na záložní médium. P?itom je zachována funk?nost všech menu a z?stávají i všechny bonusové materiály. Je tu jediný problém: kapacita nahrávatelných disk?. Zatímco lisované dvouvrstvé DVD pojme až 9,4 GB, prázdná jednovrstvá DVD±R/W média jen polovina. N?které tituly, které se vejdou do kapacity prázdného disku, dokáže DVDxCopy zazálohovat opravdu se vším všudy, takže uživatel získá kompletn? fuk?ní kopii originálu. P?i zálohování obsáhlejších DVD projekt? (jichž je naprostá v?tšina) je možné postupovat dv?ma zp?soby:

DVDxCopy 1.2 - na?ítání DVD

1) Vypustit p?ebyte?né haraburdí
V n?kterých p?ípadech je možné vytvo?it jednodiskovou zálohu, p?estože využitá kapacita zdrojového disku je v?tší. DVDxCopy totiž umož?uje z projektu vypustit vše, co je tam jaksi navíc, tj. veškeré bonusové materiály (trailery, rozhovory, dokumenty z natá?ení...). Uživatel m?že ur?it, co na disku z?stane a co bude vypušt?no. Pokud by cht?l omylem odstranit n?jakou kritickou ?ást (tj. film), program jej taktn? upozorní, že tohle by asi m?lo z?stat. Vyrušit je možné i všechna menu, takže pokud se samotný film vejde na prázdný disk, není co ?ešit.

DVDxCopy 1.2 - vypalování DVD

2) Rozd?lit video
Pokud se rozhodneme zazálohovat kompletní disk v?etn? všech bonus?, nebo pokud i samotný film p?esahuje kapacitu prázdného média, je t?eba disk rozd?lit. Jediným parametrem, který program dovolí uživateli modifikovat, je místo p?ed?lu - ?íslo kapitoly, od níž za?ne další disk. Pomocí tla?ítka Preview, jež spustí hodn? trhaný náhled, m?žeme vybrat nejvhodn?jší kapitolu. I zde lze samoz?ejm? zvolit, co na discích chceme a co ne. Program následn? nahlásí velikosti obou disk?.

DVDxCopy 1.2 - náhled scény

Zajímavou volbou je režim startu zálohovaného DVD: m?že se chovat zcela jako p?vodní disk nebo automaticky po vložení do p?ehráva?e zobrazit hlavní menu, ?i rovnou spustit film. K poslední položce se váže volba Abandon Menu, která z disku odstraní veškerá menu a ušet?í ješt? n?co místa.

DVDxCopy 1.2 - rozd?lení DVD

Kopírujeme...
Proces zálohování je pak už velice jednoduchý, sta?í dle pot?eby vym??ovat média v mechanice. P?ed vypalováním je t?eba zvolit cílovou mechaniku a také vypalovací engine. Je možné použít bu? jádro programu Nero (doporu?ena minimáln? verze 5.5.9.17), nebo interní firemní utilitu. P?i testování jsme využili "mínusovou" vypalova?ku Pioneer DVR-A04 s dvojnásobným zápisem na DVD-R média a jednorychlostním na DVD-RW a vyzkoušeli dv? DVD: oblíbené animované taška?ice "Poj?te pane, budeme si hrát I." a drama z roku 1975 "The Man Who Would Be King". První disk se p?i kapacit? 3,5 GB vlezl na médium, než bys ?ekl švec (což m? p?ivádí k myšlence, kdopak si populárních medvídcích od Kolína namastil kapsu, nebo? dva díly s celkem 11 epizodami vyjdou dohromady na tém?? šestnáct stovek!). Na?tení trvalo zhruba patnáct minut a vypálení na DVD-R p?ibližn? p?l hodinky. Zpracování druhého 120minutového filmu, který bylo t?eba rozd?lit ve dví, trvalo o poznání déle: každý díl se na?ítal p?ibližn? 40 minut. Pálili jsme tentokrát na DVD-RW po 50 minutách na kus.

DVDxCopy 1.2 - na?ítání DVD 'The Man Who...'

Jak vypadá záloha?
Vypálené médium DVD-R Multidisc jsme vyzkoušeli krom? po?íta?e také ve stolním p?ehráva?i JVC S302SL a výsledkem jsme byli unešeni. Disk je opravdu k nerozeznání od originálu, v?etn? všech menu, provázání, titulk?, zvukových doprovod? atd. Jen v jednom aspektu se liší: na úplný úvod se zobrazí uvítací obrazovka, jež informuje o tom, že práv? sledujeme záložní kopii sloužící výhradn? pro soukromé ú?ely vlastníka p?vodního disku. Delší filmy jsou jednoduše rozseknuty na dva kusy, možná bych uvítal n?jakou stmíva?ku apod., ale DVDxCopy není žádný st?ihový videoeditor. Sluší se dodat, že aplikace svá dítka pozná a další kopie zálohovaných disk? již nedovolí.

DVDxCopy 1.2 - upozorn?ní na obrazovce

... A je to!
Program se drží prova?eného klišé, jež praví, že v jednoduchosti je síla. Nastavením jen n?kolika málo parametr? umož?uje i nep?íliš zkušenému uživateli vytvo?it pln? funk?ní zálohu DVD disk?. Osobn? bych se asi m?l za?adit po bok uživatel? náro?n?jších, uvítal bych možnost aspo? n?jaké editace, t?ebas i rekompresi do menšího datového toku, aby se film vešel na jedno médium. Milovníci kvalitního obrazu a zvuku by m? však asi nem?li p?íliš rádi. Lou?ím se tedy konstatováním, že DVDxCopy plní sv?j úkol znamenit?, by? za ne práv? nízkou cenu.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage