viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
DVDxCopy 1.2 v praxi: Zazálohujte si své filmy na DVD
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVDxCopy
Softwarová firma 321Studios už má na sv?domí n?kolik aplikací pro kopírování videa, tak pro? práv? tato vyvolala takovou nevoli Hollywoodu? Dokáže vytvo?it kopii DVD videodisku bez ztráty kvality, což je n?co, ?emu se filmová studia již n?kolik let vehementn? brání. Proti autor?m DVDxCopy zvažují dokonce i soudní žalobu z podn?cování k nelegální ?innosti, ovšem softwarová spole?nost 321Studios na svém webu jen moud?e radí: "Chra?te své investice do DVD disk?, zazálohujte si každý sv?j film!" Samoz?ejm?, vždy? nosi?e stojí tolik pen?z... Dosud však dostávala p?ednost konverze videa do kompresních formát? (MPEG-4) DivX, XviD, a to p?edevším kv?li omezené kapacit? klasických CD-R médií. Nyní, díky stále v?tšímu rozší?ení po?íta?ových DVD rekordér?, m?že DVDxCopy svým uživatel?m p?inést daleko v?tší svobodu i kvalitu.

DVDxCopy 1.2

Install
Program stojí $99,99 USD a je dodáván ve dvou distribucích: jako boxovaná CD edice nebo download. Velikostí je stáhnutelná verze vhodná spíše pro rychlé linky. Instalace se navíc neobešla bez problém?. 25MB archiv s novou verzí 1.2 neobsahuje pot?ebné DVD drivery a ty navíc nejsou samostatn? k dispozici. Bylo tedy t?eba stáhnout ješt? starší verzi 1.1 - dalších 25 mega navrch! Modemista by musel zaplakat... Po nezbytné online registraci a upozorn?ní, že DVDxCopy je ur?eno výhradn? pro osobní pot?ebu, je program p?ipraven k použití. Laboratorní pom?cky: zdrojový disk, prázdná média, DVD vypalova?ka.

DVDxCopy 1.2 - Projekt Poj?te pane, budeme si hrát I.

DVDxCopy zkopíruje každé DVD
Program je ur?en ke kompletnímu zálohování DVD disk?. Má prakticky jediné komunika?ní okno a ovládání je vskutku snadné. Jednoduše vezme disk tak, jak leží a b?ží, a jeho obsah zkopíruje na záložní médium. P?itom je zachována funk?nost všech menu a z?stávají i všechny bonusové materiály. Je tu jediný problém: kapacita nahrávatelných disk?. Zatímco lisované dvouvrstvé DVD pojme až 9,4 GB, prázdná jednovrstvá DVD±R/W média jen polovina. N?které tituly, které se vejdou do kapacity prázdného disku, dokáže DVDxCopy zazálohovat opravdu se vším všudy, takže uživatel získá kompletn? fuk?ní kopii originálu. P?i zálohování obsáhlejších DVD projekt? (jichž je naprostá v?tšina) je možné postupovat dv?ma zp?soby:

DVDxCopy 1.2 - na?ítání DVD

1) Vypustit p?ebyte?né haraburdí
V n?kterých p?ípadech je možné vytvo?it jednodiskovou zálohu, p?estože využitá kapacita zdrojového disku je v?tší. DVDxCopy totiž umož?uje z projektu vypustit vše, co je tam jaksi navíc, tj. veškeré bonusové materiály (trailery, rozhovory, dokumenty z natá?ení...). Uživatel m?že ur?it, co na disku z?stane a co bude vypušt?no. Pokud by cht?l omylem odstranit n?jakou kritickou ?ást (tj. film), program jej taktn? upozorní, že tohle by asi m?lo z?stat. Vyrušit je možné i všechna menu, takže pokud se samotný film vejde na prázdný disk, není co ?ešit.

DVDxCopy 1.2 - vypalování DVD

2) Rozd?lit video
Pokud se rozhodneme zazálohovat kompletní disk v?etn? všech bonus?, nebo pokud i samotný film p?esahuje kapacitu prázdného média, je t?eba disk rozd?lit. Jediným parametrem, který program dovolí uživateli modifikovat, je místo p?ed?lu - ?íslo kapitoly, od níž za?ne další disk. Pomocí tla?ítka Preview, jež spustí hodn? trhaný náhled, m?žeme vybrat nejvhodn?jší kapitolu. I zde lze samoz?ejm? zvolit, co na discích chceme a co ne. Program následn? nahlásí velikosti obou disk?.

DVDxCopy 1.2 - náhled scény

Zajímavou volbou je režim startu zálohovaného DVD: m?že se chovat zcela jako p?vodní disk nebo automaticky po vložení do p?ehráva?e zobrazit hlavní menu, ?i rovnou spustit film. K poslední položce se váže volba Abandon Menu, která z disku odstraní veškerá menu a ušet?í ješt? n?co místa.

DVDxCopy 1.2 - rozd?lení DVD

Kopírujeme...
Proces zálohování je pak už velice jednoduchý, sta?í dle pot?eby vym??ovat média v mechanice. P?ed vypalováním je t?eba zvolit cílovou mechaniku a také vypalovací engine. Je možné použít bu? jádro programu Nero (doporu?ena minimáln? verze 5.5.9.17), nebo interní firemní utilitu. P?i testování jsme využili "mínusovou" vypalova?ku Pioneer DVR-A04 s dvojnásobným zápisem na DVD-R média a jednorychlostním na DVD-RW a vyzkoušeli dv? DVD: oblíbené animované taška?ice "Poj?te pane, budeme si hrát I." a drama z roku 1975 "The Man Who Would Be King". První disk se p?i kapacit? 3,5 GB vlezl na médium, než bys ?ekl švec (což m? p?ivádí k myšlence, kdopak si populárních medvídcích od Kolína namastil kapsu, nebo? dva díly s celkem 11 epizodami vyjdou dohromady na tém?? šestnáct stovek!). Na?tení trvalo zhruba patnáct minut a vypálení na DVD-R p?ibližn? p?l hodinky. Zpracování druhého 120minutového filmu, který bylo t?eba rozd?lit ve dví, trvalo o poznání déle: každý díl se na?ítal p?ibližn? 40 minut. Pálili jsme tentokrát na DVD-RW po 50 minutách na kus.

DVDxCopy 1.2 - na?ítání DVD 'The Man Who...'

Jak vypadá záloha?
Vypálené médium DVD-R Multidisc jsme vyzkoušeli krom? po?íta?e také ve stolním p?ehráva?i JVC S302SL a výsledkem jsme byli unešeni. Disk je opravdu k nerozeznání od originálu, v?etn? všech menu, provázání, titulk?, zvukových doprovod? atd. Jen v jednom aspektu se liší: na úplný úvod se zobrazí uvítací obrazovka, jež informuje o tom, že práv? sledujeme záložní kopii sloužící výhradn? pro soukromé ú?ely vlastníka p?vodního disku. Delší filmy jsou jednoduše rozseknuty na dva kusy, možná bych uvítal n?jakou stmíva?ku apod., ale DVDxCopy není žádný st?ihový videoeditor. Sluší se dodat, že aplikace svá dítka pozná a další kopie zálohovaných disk? již nedovolí.

DVDxCopy 1.2 - upozorn?ní na obrazovce

... A je to!
Program se drží prova?eného klišé, jež praví, že v jednoduchosti je síla. Nastavením jen n?kolika málo parametr? umož?uje i nep?íliš zkušenému uživateli vytvo?it pln? funk?ní zálohu DVD disk?. Osobn? bych se asi m?l za?adit po bok uživatel? náro?n?jších, uvítal bych možnost aspo? n?jaké editace, t?ebas i rekompresi do menšího datového toku, aby se film vešel na jedno médium. Milovníci kvalitního obrazu a zvuku by m? však asi nem?li p?íliš rádi. Lou?ím se tedy konstatováním, že DVDxCopy plní sv?j úkol znamenit?, by? za ne práv? nízkou cenu.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky