levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
IfoEdit je první freeware program schopný multiplexovat základní zvukové a obrazové toky z DVD. Jestliže pot?ebujete autorizovat n?jaký film bez Menu , pak je IfoEdit pro vás to pravé. On m?že multiplexovat jakýkoliv soubor s MPEG-2 streams (tokem) p?ípustným v DVD, DVD kompatibilním audio tokem (AC3, LPCM, MP2 a DTS), DVD kompatibilními titulky a také m?žete vytvo?it vaše vlastní kapitoly. Uvážíme-li, že hodn? DVD autoriza?ních program? má omezení v po?tu audio stream?, audio formát?, po?tu kanál? ve zvukových stopách a titulcích, IfoEdit je bezkonkuren?ní.

Budete pot?ebovat následující software :

IfoEdit 0.95
Vobedit 0.6
N?jaký MPEG-2 enkódovací program, který m?že vytvo?it DVD kompatibilní soubor
Imgtool

Obsah :

1: Ripování  DVD
2: Enkódování hlavního filmu
3: Extrakce (vytažení) titulk?
4: Autorizace  DVD
5: Kone?ná úprava sektor?
6: Vypálení disku

 

Krok 1: Ripování DVD

Nejprve zkopírujte DVD na váš harddisk. Na to se hodí nejlépe DVD Decrypter , kterým získáte v IFO režimu jen Vámi požadovaný (hlavní) film .

Krok 2: Enkódování hlavního filmu   (který je delší jak 120 minut ,jinak nevím pro? bych ho m?l enkódovat - VanHalf)

Nyní za použití MPEG-2 encodéru snížíte bitrate podle pot?eby u DVD  MPEG-2 streamu. Nejlepší je použít CCE ale m?žete též použít TMPG nebo ReMpeg2  a i další.

Krok 3: Vytažení titulk?

Nejprve se rozhodn?te, které titulky chcete zachovat. DVD Decrypter vytvá?í  p?i ripování DVD na disk informa?ní soubor, ten nyní otev?eme. Bude pojmenován jako práv? zripované VOB soubory . Nap?íklad, jestliže vaše VOB soubory jsou pojmenované VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB atd., info soubor bude pojmenován VTS_01 - Stream Information.txt. Otev?te jej v textovém editoru (Notepad) .

V každém streamu bude seznam za?ínající titulky potom audio toky a nakonec video tokem. V mém p?ípad? za?átek souboru (textu) vypadal takhle :

0x20 - Subtitle - English / LBA: 62029 / PTS: 00:02:20.760 / Delay: 140480ms
0x21 - Subtitle - English / LBA: 35356 / PTS: 00:01:14.160 / Delay: 73880ms
0x80 - Audio - AC3 / 6ch / 48kHz / DRC / English / LBA: 7 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms

V každé ?ádce najdete 0xXY ?et?zec který udává substream ID. Jak vidíte jednotlivý titulky jsou ozna?eny takže hned víte, které použít. Stejný soubor také obsahuje seznam všech zvukových kanál?, v?etn? hodnoty jejich zpožd?ní .

Spus?te VobEdit a otev?te první VOB soubor a potom zmá?kn?te "Demux" knoflík.

Zaškrtn?te "Subpicture Stream" a vyberte vhodný substream ID, zaškrtn?te "Demux complete title set" pak zmá?kn?te OK a ?ekejte.  POZNÁMKA : kdyby vás napadlo rozebírat jednotlivý VOBy (?ili Nezaškrtávat "Demux complete...") je to podle mne zbyte?ná práce, protože to nijak v IFOeditu pozd?ji nesložíte. 

Toto opakujte pro každý Subtitle stream, který pot?ebujete. Pokud jde o zvukové streamy tak jestliže  použijete DVD2AVI , m?li byste již mít vhodné streamy p?ipravené, ale když máte n?jaké DTS streamy, budete muset rovn?ž použít VobEdit k demuxaci p?íslušného streamu.

Také m?žete VobEditem demuxovat všechny dosažitelný zvukový streamy nebo všechny dostupné titulky najednou.

Musíte proto zaškrtnout "DEMUX all Audio streams" nebo "DEMUX all SUBP stream" a nebo to vzít po jednom postupn?. Použití jedné z t?chto voleb se bude aplikovat i na další VOB soubory, ne jen na ten první v seznamu.

Krok 4: Autorizace DVD

Nyní je ?as, složit to všechno znovu dohromady. Spus?e IfoEdit a otev?te v n?m IFO soubor, který pat?í k vámi požadovanému filmu. Potom vyberte "VTS_PGCITI" ve spodní ?ásti okna IfoEditu a vyberte "PGC" který pat?í k filmu (ten PGC, který jste vybrali p?i ripování v DVD Decrypteru).

 

Potom vyberte "Save CellTimes .." z nabídky Tools.

Tímto budou uloženy všechny pozice kapitol do souboru (textového) a vy je nebudete muset zadávat ru?n?.Potom ukon?ete IfoEdit a znovu jej spus?te. Tentokrát nezavád?jte žádný IFO soubor ! Vyberte volbu "Author new DVD" v nabídce "DVD Author".

 

 

Postup zde popsaný je stru?ný. Zaprvé vyberte Video stream, potom vyberte zvukové streamy, potom titulky, potom za?átky kapitol, které m?žete také importovat ze souboru d?íve vytvo?eného a v neposlední ?ad? ur?ete cílový adresá? (kam se vaše nový VOB/IFO/BUP soubory uloží )

Pro každou položku musíte stisknout "." tla?ítko, kterým se dostanete do okna, které pak umožní zavést požadovaný soubor.

U zvukových soubor? vložte zpožd?ní (v mém p?ípad? je 0ms viz. Krok 3, takže zpožd?ní není žádný) ,vyberte nejd?ív vhodný zvukový stream a okno pro hodnotu zpožd?ní (ms) nalevo od zvukového streamu bude aktivní. Tam vložte požadovaný (d?íve zjišt?ný) údaj.

P?ed stisknutím OK byste m?li také p?id?lit p?íslušný název ?e?i ke každému zvukovému a titulkovému streamu ze seznam? vlevo.

Zmá?kn?te OK a odstartujte DVD authoriza?ní proces. IfoEdit bude ukazovat b?hem procesu okno ve kterém m?žete vid?t, jak proces pokra?uje a jestli nevznikl n?jaký problém. 

Jakmile IfoEdit ukon?í proces budete mít n?kolik VTS_01_X.VOB soubor? a n?jaký VTS_01_0.IFO/BUP a VIDEO_TS.IFO/BUP soubory. Oba IFO soubory budou zobrazeny ve vrchní ?ásti okna IfoEditu. Nyní otev?te váš starý IFO soubor ( ten stejný, který jste získali v DVD Decrypteru ) v IfoEditu (který je již spušt?ný) a jd?te na "VTS_PGCITI" a znovu vyberte "PGC1" :

 

Potom zvolte "Copy Colors from this PGC" z nabídky "Subtitle Color".

 

Potom vyberte nový VTS_01_0.IFO soubor, který Vám IfoEdit vygeneroval a zvolte "Paste Colors into this PGC" v nabídce "Subtitle Color".

Nakonec stiskn?te "Save" tla?ítko a zm?nu uložte. Až se IfoEdit zeptá jestli chcete p?epsat existující IFO/BUP soubory, zvolte "Ano".

Nyní všechno, co musíte ud?lat je vypálení disku (a kone?ná úprava sektor?).

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika