levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Digitální éra p?inesla do každodenního života ?adu nových technologií. Spousta za?ízení, v?etn? spot?ební elektroniky, je dnes vybavena miniaturními po?íta?i, které jim dovolují nabízet širší škálu služeb dokonce tolik, že skute?n? jen málokdo zvládne využít všechny. A? již se jedná o mikrovlnnou troubu s programovatelnými režimy, inteligentní videorekordéry, digitální kamery, fotoaparáty nebo DVD p?ehráva?e, ve v?tšin? p?ípad? si majitel nastuduje jemu blízké funkce, a t?ch se nadále pevn? drží. N?které funkce jsou dokonce op?edeny tajemstvím a mýty tak siln?, že o jejich využití v?tšina uživatel? ani neza?ne p?emýšlet. Klasickým p?íkladem je možnost vytvo?it si v domácím prost?edí funk?ní DVD videotitul, obsahující sest?ih z dovolené ?i rodinné oslavy. Bohužel cestu, jak p?evést data do formátu DVD, nezná ani mnoho majitel? digitálních kamer.

Co je t?eba?

Krom? chuti a nadšení je v první ?ad? nutné vlastnit kameru s nato?eným materiálem. Pro výrobu DVD je možné využít nejen kameru digitální, ale sta?í i starší analogová (nap?. typu Video8, Hi8, SVHS i VHS). Disponujete-li ale digitálním handycamem se záznamem typu DV (miniDV) nebo Digital8, máte situaci mnohem jednodušší. Pro p?ipojení kamery k po?íta?i je t?eba vlastnit ?adi? Firewire (IEEE-1394), jehož prost?ednictvím m?žete z po?íta?e kameru ovládat, tedy p?evíjet pásku, vyhledávat timecode, a hlavn? kopírovat obrazová i zvuková data, tedy videozáznam. Záleží na typu kamery, zda disponuje nejen DV výstupem, ale i DV vstupem. Pokud ano, budete moci pozd?ji sest?íhaný materiál uložit zp?t na miniDV kazetu, ?i propojením kamery s b?žným videorekordérem i na VHS kazetu. Pro výrobu DVD nosi?e však není DV vstup pot?ebný.

Vlastníte-li analogovou kameru, máte situaci pon?kud ztíženou. V?tšinou budete muset vysta?it s horší kvalitou obrazu než u digitálního záznamu, který se pouze zkopíruje a nebude se p?evzorkovávat. Jelikož analogová za?ízení celkem logicky nepodporují Firewire, je nutné vybavit PC st?ihací kartou s A/D p?evodníkem, který umožní po?íta?i zpracovat analogový vstup. St?ihací karty bývají ?ádov? dražší než oby?ejný firewire ?adi? a v mnoha p?ípadech pracují s nep?íliš kompatibilními souborovými formáty (nap?. speciální mjpeg).


Zapisovací DVD mechanika

Další klí?ovou sou?ástí pro výrobu vlastního DVD je po?íta? s DVD zapisovací mechanikou. Vzhledem k tomu, že na po?íta?i nebudete video jen vypalovat, ale i zpracovávat, je samoz?ejm? vhodná co nejvýkonn?jší sestava. Minimální kmito?et procesoru by v žádném p?ípad? nem?l poklesnout pod hladinu 500 MHz a kapacita pam?ti musí ?init alespo? 128 MB. Pokud si p?i editaci videa chcete užít i trochu zábavy, doporu?ujeme sestavu s procesorem taktovaným nad 1,5 GHz, s 512 MB pam?ti a volným diskovým prostorem o kapacit? alespo? 100 GB. Vzhledem k tomu, že p?i zpracování videa proudí po?íta?em slušný datový tok, doporu?ujeme pevný disk s rotací ploten 7 200 ot./min., a skute?ní nadšenci uživí i diskové pole, a? již založené na rozhraní ATA nebo SCSI.

Volba zapisovací DVD mechaniky je pon?kud obtížn?jší výrobci totiž stále bojují o to, který ze dvou zavedených formát? se stane standardem, a uživatel tím trpí. Vynecháme-li formát DVD-RAM, který nemá p?íliš šancí se prosadit, budeme se rozhodovat mezi formáty DVD-R a DVD+R. Aby v?c nebyla zase tak jednoduchá, tábor p?íznivc? jednotlivých formát? se rozd?lil dosti vyrovnan?.

Technologii DVD-R využívají ve svých za?ízeních mimo jiné spole?nosti Pioneer, Asus, Toshiba, Panasonic a Hitachi. Proti nim stojí aliance DVD+RW, složená ze spole?ností Dell, HP, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony, Thomson a Yamaha, k nimž se nedávno p?ipojil i Microsoft.

Zatím tedy není jasné, jaký formát v budoucnosti vyhraje, a tak je vhodné vybírat DVD vypalova?ku p?edevším podle vašeho stolního DVD p?ehráva?e. Kompatibilitu za?ízení byste m?li být schopni zjistit z dokumentace ?i z webových stránek výrobce. Starší stolní p?ehráva?e DVD nemusí zvládnout p?ehrát žádné vypálené médium, nov?jší jeden ze standard? DVD+R nebo DVD-R, a n?které chytré produkty poslední generace si poradí i s p?episovatelnými formáty DVD+RW ?i DVD-RW. Jestliže si nejste jisti, co je pro budoucnost výhodn?jší investicí, m?žete nap?íklad vsadit na zapisovací mechaniku zna?ek Sony a Nec, které um?jí zapisovat jak na média DVD-R, tak na DVD+R. Zde ovšem musíte po?ítat s vyšší po?izovací cenou mechaniky.


Vhodný software

Pokud si nachystáte vše, co jsme uvedli v p?edchozím textu, nem?l by už být problém pustit se do vlastní práce s videem a tvorbou DVD filmu. Nyní je už jen na vás, jaké softwarové nástroje budete chtít využít.

Na dnešním trhu najdeme dv? skupiny edita?ního softwaru. Jedna je ur?ena pouze pro editaci a zpracování videa do finálního po?adu a druhá je rozší?ena o schopnost exportovat sest?ih na DVD disk. Je jasné, že pokud zvolíte nástroj z první skupiny, budete muset pro výrobu DVD využít služeb ješt? další aplikace, která p?ipravený a sest?íhaný materiál na DVD vypálí. Jak už tomu bývá, každá volba má svá pro i proti. Obecn? platí, že externí samostatné aplikace v?tšinou nabízejí širší možnosti p?i tvorb? menu, animovaných nabídek, tla?ítek, šablon, grafiky a zvuk?. Integrovaná podpora tvorby DVD v softwarové st?ižn? na druhou stranu umož?uje vytvo?it DVD rychleji a jednodušeji.


St?ižny s DVD výstupem

Pokud pat?íte mezi relativní za?áte?níky v oboru a nemáte ambice konstruovat DVD videodisky se složit?jší strukturou, m?že vám p?ijít vhod program Pinnacle Studio 8. Ten existuje i v pln? po?ešt?né verzi a za solidní cenu nabízí všechny pot?ebné služby. Zvládne digitalizovat video, editovat je a obohatit o grafiku, titulky, efekty, zvuky i hudbu, a navíc obsahuje modul pro export na nosi?e VideoCD, SVCD a p?edevším DVD. Obdobné služby získáte i u produktu spole?nosti Ulead, která pro za?áte?níky p?ipravila Ulead Video Studio 7. Tento program je profilován zejména pro za?áte?níky, a stejn? jako Pinnacle Studio 8 dokáže exportovat videodata na DVD. Možnosti jsou ovšem také zna?n? omezené a vyhovují p?edevším domácím uživatel?m.

Jestliže toužíte st?íhat na vyšší úrovni a s vyšší svobodou, m?žete se rozhodnout pro aplikaci Ulead Media Studio Pro, které v poslední verzi 6.5 také podporuje DVD vypalova?ky. S tímto st?ihacím systémem je možné tvo?it daleko svobodn?ji a na profesionáln?jší úrovni. Aplikace však logicky vyžaduje hlubší znalosti než aplikace ur?ené pro za?áte?níky a její po?izovací hodnota je o n?co vyšší.


Samostatné aplikace pro tvorbu DVD titul?

Jak již bylo ?e?eno, existují i st?ihací aplikace, které výstupem na DVD nosi? vybaveny nejsou. Pokud tedy používáte st?ižnu spadající do této kategorie, nebo nejste s omezenými službami exportu vaší st?ižny spokojeni, je nasnad? poohlédnout se po samostatném programu pro tvorbu DVD titul?. Nemusíte mít strach, že samostatný DVD autoringový program nebude um?t pracovat se sest?íhaným materiálem ze st?ižny. Sta?í si jen ohlídat, aby autoringový program um?l pracovat s typem soubor? videa, který používáte pro export ze st?ižny. U digitálních kamer je situace snadná, pokud používáte nativní kodek DV, jenž je standardn? obsažen ve Windows. Cesta, jak si s obrazovými formáty poradit, by se vždy m?la nalézt. Elegantním zp?sobem je využít exportu videa ze st?ižny p?ímo v kompatibilním formátu mpeg2. Šikovn?jší st?ižny jej totiž jen zkontrolují a bez další konverze (a tedy i ztráty dat) použijí. Použijete-li jiný formát dat než mpeg kompatibilní se softwarem pro vypalování na DVD, bude jej muset aplikace ješt? jednou zkonvertovat do pat?i?ného tvaru.


Autoringové DVD aplikace

Na trhu je dostupná celá ?éada autoringových aplikací. Jestliže pat?íte mezi za?áte?níky, je možné vyzkoušet aplikaci Sonic DVDIt! 2.5, která umož?uje jednoduchým zp?sobem vytvo?it DVD titul v?etn? nabídek a funk?ních menu i úplnému laikovi. P?ipravené šablony se nová?k?m v oboru jist? budou hodit, a i když program sám není v?bec pružný, k cíli majitele dovede. Aplikace DVDIt! se ve verzi SE p?idává ?asto jako bonusový software k v?tším st?ihacím systém?m. Dokonce jej obsahuje i CD s poslední verzí Adobe Premiere 6.5.

Obdobou DVDIt! je program Ulead DVD MovieFactory, jenž je ur?en p?edevším laik?m požadujícím alespo? minimální pocit svobody p?i výrob? DVD. V jednoduchém programu lze využít základní funkce pro tvorbu menu, tla?ítek a práci s grafikou.

Abychom se také podívali na pokro?ilejší nástroje, zmíníme program Ulead DVD Workshop. Tento nástroj je pro zkušen?jší uživatele a nabízí daleko v?tší možnosti než p?edchozí tituly. Je pom?rn? jednoduchý na ovládání a v edici DVD Workshop AC-3 dokáže vyráb?t DVD Video i s šestikanálovým zvukem 5.1. Mezi další pokro?ilé aplikace se ?adí nap?. DVD Junior, který navíc umí i vytvá?et titulky, nebo systém Gear Pro, jenž existuje v n?kolika modifikacích Standard, Professional a Mastering Edition.

Samoz?ejm?, že pokud mluvíme o "profesionálních" aplikacích, pohybujeme se v m??ítku b?žné tvorby existují i skute?n? specializované DVD masteringové programy, které jsou ovšem finan?n? velice drahé a na znalosti uživatele více než náro?né.

Naprostým opakem je poslední kategorie produkt?, které nabízejí tvorbu formátu DVD Video spíše jako bonusovou záležitost. Mezi n? pat?í i známý vypalovací software Ahead Nero Burning Rom v posledních verzích nebo nap?. Roxio WinOnCD. Služby takovýchto aplikací jsou sice maximáln? strohé, nicmén? vytvo?it funk?ní DVD video také dokáží. Pokud vás problematika tvorby DVD titul? zaujala, m?žete se podívat nap?. na stránky http:// www.softlandmark.com/DVDRWriting.htm, kde lze najít popisy a odkazy na r?zné autoringové aplikace.Užite?né odkazy:

Pinnacle Studio 8
http://www.pinnaclesys.com


DVD Junior
http://www.authoringware.com/junior.htm


GEAR DVD
http://www.gearsoftware.com


Produkty spole?nosti Ulead
http://www.ulead.com


Win DVD creator
http://www.intervideo.com/jsp/Product_Profile.jsp?p=WinDVDCreator


Win DVD recorder
http://www.intervideo.com/jsp/Product_Profile.jsp?p=WinDVDRecorder


Další software na tvorbu DVD
http://www.softlandmark.com/DVDRWriting.htm
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika