viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Z kamery na DVD - průvodce vypalováním DVD
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Digitální éra p?inesla do každodenního života ?adu nových technologií. Spousta za?ízení, v?etn? spot?ební elektroniky, je dnes vybavena miniaturními po?íta?i, které jim dovolují nabízet širší škálu služeb dokonce tolik, že skute?n? jen málokdo zvládne využít všechny. A? již se jedná o mikrovlnnou troubu s programovatelnými režimy, inteligentní videorekordéry, digitální kamery, fotoaparáty nebo DVD p?ehráva?e, ve v?tšin? p?ípad? si majitel nastuduje jemu blízké funkce, a t?ch se nadále pevn? drží. N?které funkce jsou dokonce op?edeny tajemstvím a mýty tak siln?, že o jejich využití v?tšina uživatel? ani neza?ne p?emýšlet. Klasickým p?íkladem je možnost vytvo?it si v domácím prost?edí funk?ní DVD videotitul, obsahující sest?ih z dovolené ?i rodinné oslavy. Bohužel cestu, jak p?evést data do formátu DVD, nezná ani mnoho majitel? digitálních kamer.

Co je t?eba?

Krom? chuti a nadšení je v první ?ad? nutné vlastnit kameru s nato?eným materiálem. Pro výrobu DVD je možné využít nejen kameru digitální, ale sta?í i starší analogová (nap?. typu Video8, Hi8, SVHS i VHS). Disponujete-li ale digitálním handycamem se záznamem typu DV (miniDV) nebo Digital8, máte situaci mnohem jednodušší. Pro p?ipojení kamery k po?íta?i je t?eba vlastnit ?adi? Firewire (IEEE-1394), jehož prost?ednictvím m?žete z po?íta?e kameru ovládat, tedy p?evíjet pásku, vyhledávat timecode, a hlavn? kopírovat obrazová i zvuková data, tedy videozáznam. Záleží na typu kamery, zda disponuje nejen DV výstupem, ale i DV vstupem. Pokud ano, budete moci pozd?ji sest?íhaný materiál uložit zp?t na miniDV kazetu, ?i propojením kamery s b?žným videorekordérem i na VHS kazetu. Pro výrobu DVD nosi?e však není DV vstup pot?ebný.

Vlastníte-li analogovou kameru, máte situaci pon?kud ztíženou. V?tšinou budete muset vysta?it s horší kvalitou obrazu než u digitálního záznamu, který se pouze zkopíruje a nebude se p?evzorkovávat. Jelikož analogová za?ízení celkem logicky nepodporují Firewire, je nutné vybavit PC st?ihací kartou s A/D p?evodníkem, který umožní po?íta?i zpracovat analogový vstup. St?ihací karty bývají ?ádov? dražší než oby?ejný firewire ?adi? a v mnoha p?ípadech pracují s nep?íliš kompatibilními souborovými formáty (nap?. speciální mjpeg).


Zapisovací DVD mechanika

Další klí?ovou sou?ástí pro výrobu vlastního DVD je po?íta? s DVD zapisovací mechanikou. Vzhledem k tomu, že na po?íta?i nebudete video jen vypalovat, ale i zpracovávat, je samoz?ejm? vhodná co nejvýkonn?jší sestava. Minimální kmito?et procesoru by v žádném p?ípad? nem?l poklesnout pod hladinu 500 MHz a kapacita pam?ti musí ?init alespo? 128 MB. Pokud si p?i editaci videa chcete užít i trochu zábavy, doporu?ujeme sestavu s procesorem taktovaným nad 1,5 GHz, s 512 MB pam?ti a volným diskovým prostorem o kapacit? alespo? 100 GB. Vzhledem k tomu, že p?i zpracování videa proudí po?íta?em slušný datový tok, doporu?ujeme pevný disk s rotací ploten 7 200 ot./min., a skute?ní nadšenci uživí i diskové pole, a? již založené na rozhraní ATA nebo SCSI.

Volba zapisovací DVD mechaniky je pon?kud obtížn?jší výrobci totiž stále bojují o to, který ze dvou zavedených formát? se stane standardem, a uživatel tím trpí. Vynecháme-li formát DVD-RAM, který nemá p?íliš šancí se prosadit, budeme se rozhodovat mezi formáty DVD-R a DVD+R. Aby v?c nebyla zase tak jednoduchá, tábor p?íznivc? jednotlivých formát? se rozd?lil dosti vyrovnan?.

Technologii DVD-R využívají ve svých za?ízeních mimo jiné spole?nosti Pioneer, Asus, Toshiba, Panasonic a Hitachi. Proti nim stojí aliance DVD+RW, složená ze spole?ností Dell, HP, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony, Thomson a Yamaha, k nimž se nedávno p?ipojil i Microsoft.

Zatím tedy není jasné, jaký formát v budoucnosti vyhraje, a tak je vhodné vybírat DVD vypalova?ku p?edevším podle vašeho stolního DVD p?ehráva?e. Kompatibilitu za?ízení byste m?li být schopni zjistit z dokumentace ?i z webových stránek výrobce. Starší stolní p?ehráva?e DVD nemusí zvládnout p?ehrát žádné vypálené médium, nov?jší jeden ze standard? DVD+R nebo DVD-R, a n?které chytré produkty poslední generace si poradí i s p?episovatelnými formáty DVD+RW ?i DVD-RW. Jestliže si nejste jisti, co je pro budoucnost výhodn?jší investicí, m?žete nap?íklad vsadit na zapisovací mechaniku zna?ek Sony a Nec, které um?jí zapisovat jak na média DVD-R, tak na DVD+R. Zde ovšem musíte po?ítat s vyšší po?izovací cenou mechaniky.


Vhodný software

Pokud si nachystáte vše, co jsme uvedli v p?edchozím textu, nem?l by už být problém pustit se do vlastní práce s videem a tvorbou DVD filmu. Nyní je už jen na vás, jaké softwarové nástroje budete chtít využít.

Na dnešním trhu najdeme dv? skupiny edita?ního softwaru. Jedna je ur?ena pouze pro editaci a zpracování videa do finálního po?adu a druhá je rozší?ena o schopnost exportovat sest?ih na DVD disk. Je jasné, že pokud zvolíte nástroj z první skupiny, budete muset pro výrobu DVD využít služeb ješt? další aplikace, která p?ipravený a sest?íhaný materiál na DVD vypálí. Jak už tomu bývá, každá volba má svá pro i proti. Obecn? platí, že externí samostatné aplikace v?tšinou nabízejí širší možnosti p?i tvorb? menu, animovaných nabídek, tla?ítek, šablon, grafiky a zvuk?. Integrovaná podpora tvorby DVD v softwarové st?ižn? na druhou stranu umož?uje vytvo?it DVD rychleji a jednodušeji.


St?ižny s DVD výstupem

Pokud pat?íte mezi relativní za?áte?níky v oboru a nemáte ambice konstruovat DVD videodisky se složit?jší strukturou, m?že vám p?ijít vhod program Pinnacle Studio 8. Ten existuje i v pln? po?ešt?né verzi a za solidní cenu nabízí všechny pot?ebné služby. Zvládne digitalizovat video, editovat je a obohatit o grafiku, titulky, efekty, zvuky i hudbu, a navíc obsahuje modul pro export na nosi?e VideoCD, SVCD a p?edevším DVD. Obdobné služby získáte i u produktu spole?nosti Ulead, která pro za?áte?níky p?ipravila Ulead Video Studio 7. Tento program je profilován zejména pro za?áte?níky, a stejn? jako Pinnacle Studio 8 dokáže exportovat videodata na DVD. Možnosti jsou ovšem také zna?n? omezené a vyhovují p?edevším domácím uživatel?m.

Jestliže toužíte st?íhat na vyšší úrovni a s vyšší svobodou, m?žete se rozhodnout pro aplikaci Ulead Media Studio Pro, které v poslední verzi 6.5 také podporuje DVD vypalova?ky. S tímto st?ihacím systémem je možné tvo?it daleko svobodn?ji a na profesionáln?jší úrovni. Aplikace však logicky vyžaduje hlubší znalosti než aplikace ur?ené pro za?áte?níky a její po?izovací hodnota je o n?co vyšší.


Samostatné aplikace pro tvorbu DVD titul?

Jak již bylo ?e?eno, existují i st?ihací aplikace, které výstupem na DVD nosi? vybaveny nejsou. Pokud tedy používáte st?ižnu spadající do této kategorie, nebo nejste s omezenými službami exportu vaší st?ižny spokojeni, je nasnad? poohlédnout se po samostatném programu pro tvorbu DVD titul?. Nemusíte mít strach, že samostatný DVD autoringový program nebude um?t pracovat se sest?íhaným materiálem ze st?ižny. Sta?í si jen ohlídat, aby autoringový program um?l pracovat s typem soubor? videa, který používáte pro export ze st?ižny. U digitálních kamer je situace snadná, pokud používáte nativní kodek DV, jenž je standardn? obsažen ve Windows. Cesta, jak si s obrazovými formáty poradit, by se vždy m?la nalézt. Elegantním zp?sobem je využít exportu videa ze st?ižny p?ímo v kompatibilním formátu mpeg2. Šikovn?jší st?ižny jej totiž jen zkontrolují a bez další konverze (a tedy i ztráty dat) použijí. Použijete-li jiný formát dat než mpeg kompatibilní se softwarem pro vypalování na DVD, bude jej muset aplikace ješt? jednou zkonvertovat do pat?i?ného tvaru.


Autoringové DVD aplikace

Na trhu je dostupná celá ?éada autoringových aplikací. Jestliže pat?íte mezi za?áte?níky, je možné vyzkoušet aplikaci Sonic DVDIt! 2.5, která umož?uje jednoduchým zp?sobem vytvo?it DVD titul v?etn? nabídek a funk?ních menu i úplnému laikovi. P?ipravené šablony se nová?k?m v oboru jist? budou hodit, a i když program sám není v?bec pružný, k cíli majitele dovede. Aplikace DVDIt! se ve verzi SE p?idává ?asto jako bonusový software k v?tším st?ihacím systém?m. Dokonce jej obsahuje i CD s poslední verzí Adobe Premiere 6.5.

Obdobou DVDIt! je program Ulead DVD MovieFactory, jenž je ur?en p?edevším laik?m požadujícím alespo? minimální pocit svobody p?i výrob? DVD. V jednoduchém programu lze využít základní funkce pro tvorbu menu, tla?ítek a práci s grafikou.

Abychom se také podívali na pokro?ilejší nástroje, zmíníme program Ulead DVD Workshop. Tento nástroj je pro zkušen?jší uživatele a nabízí daleko v?tší možnosti než p?edchozí tituly. Je pom?rn? jednoduchý na ovládání a v edici DVD Workshop AC-3 dokáže vyráb?t DVD Video i s šestikanálovým zvukem 5.1. Mezi další pokro?ilé aplikace se ?adí nap?. DVD Junior, který navíc umí i vytvá?et titulky, nebo systém Gear Pro, jenž existuje v n?kolika modifikacích Standard, Professional a Mastering Edition.

Samoz?ejm?, že pokud mluvíme o "profesionálních" aplikacích, pohybujeme se v m??ítku b?žné tvorby existují i skute?n? specializované DVD masteringové programy, které jsou ovšem finan?n? velice drahé a na znalosti uživatele více než náro?né.

Naprostým opakem je poslední kategorie produkt?, které nabízejí tvorbu formátu DVD Video spíše jako bonusovou záležitost. Mezi n? pat?í i známý vypalovací software Ahead Nero Burning Rom v posledních verzích nebo nap?. Roxio WinOnCD. Služby takovýchto aplikací jsou sice maximáln? strohé, nicmén? vytvo?it funk?ní DVD video také dokáží. Pokud vás problematika tvorby DVD titul? zaujala, m?žete se podívat nap?. na stránky http:// www.softlandmark.com/DVDRWriting.htm, kde lze najít popisy a odkazy na r?zné autoringové aplikace.Užite?né odkazy:

Pinnacle Studio 8
http://www.pinnaclesys.com


DVD Junior
http://www.authoringware.com/junior.htm


GEAR DVD
http://www.gearsoftware.com


Produkty spole?nosti Ulead
http://www.ulead.com


Win DVD creator
http://www.intervideo.com/jsp/Product_Profile.jsp?p=WinDVDCreator


Win DVD recorder
http://www.intervideo.com/jsp/Product_Profile.jsp?p=WinDVDRecorder


Další software na tvorbu DVD
http://www.softlandmark.com/DVDRWriting.htm
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige