viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Zálohovat DVD film do DivX nebo na DVD?
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD

V poslední dob? se stále více rozši?ují nástroje pro vytvá?ení záloh DVD film? na dévédé?ka. Že by odzvonilo populárnímu DivX? Je lepší zachovat p?vodní kvalitu filmu nebo sta?í p?i zálohování kvalita o n?co horší?

S p?íchodem vypalova?ek DVD, které jsou stále levn?jší a lze je po?ídit už za osm tisíc korun s daní, ?eší mnoho uživatel? dilema: budou nadále zálohovat svoje DVD filmy na cédé?ka ve formátu DivX (nebo XviD ?i VCD, o to tu te? neb?ží), nebo budou vytvá?et zálohu ve stejném formátu, tedy DVD? Vzhledem k tomu, že jsem postupem ?asu p?ešel z DivX práv? na DVD, dovolím si ud?lat malé srovnání.Co potřebujete k vytvoření zálohy

Pokud budete vytvářet zálohu DVD na cédé?ka, budete pot?ebovat následující vybavení:

  • po?íta?,
  • DVD mechaniku pro ?tení originálního média,
  • CD-RW mechaniku pro zápis filmu na cédé?ko.

Pokud vyložen? nepot?ebujete dv? mechaniky (je to ale lepší), m?žete si po?ídit i kombo mechaniku, která kombinue DVD mechaniku a CD vypalova?ku. Cena za kombo se pohybuje okolo t?ech až ?ty?ech tisíc s daní, mechaniku CD-RW koupíte za dva, DVD-ROM o n?co dráže. Zálohu DVD na cédé?ko m?žete d?lat i na noteboocích, ty nové jsou totiž vybaveny práv? kombo mechanikami, zatímco DVD vypalova?ky se v nich objevují zatím jen velmi z?ídka.

Chcete-li vytvá?et zálohu na dévédé?ka, bude vaše vybavení o n?co dražší. Musíte si totiž po?ídit DVD vypalova?ku, které za?ínají na zhruba šesti tisících, n?které stojí ovšem i o sedm osm tisíc více - záleží na zna?ce a na tom, zda chcete zapisovat jak na plus, tak na minus media, ?i zda vám sta?í jen jeden formát. DVD vypalova?ka samoz?ejm? umí ?íst DVD filmy, takže další mechaniku DVD-ROM nepot?ebujete, z vlastní zkušenosti ji však mohu doporu?it, kopírování bude rychlejší.

Výhody a nevýhody zálohování na CD

První výhodu jsem už zmínil, je jí cena za vybavení. Pokud budete zálohovat na cédé?ka, ušet?íte i více než polovinu, než kdybyste si museli po?ídit DVD vypalova?ku. Další výhodou jsou levn?jší média - jedno cédé?ko p?ijde na n?jakých deset až dvacet korun, záleží na tom, kde ho koupíte a jaká to bude zna?ka. Zkrátka zálohování na cédé?ka vychází podstatn? levn?ji.

Nevýhodou úsporných formát? DivX ?i XviD je nižší kvalita oproti DVD (komprese MPEG-2). Na DVD je totiž daleko více místa než na cédé?ku, proto m?že mít DVD podstatn? vyšší datový tok (bitrate) než DivX, z ?ehož vyplývá i nižší ztrátovost komprese a kvalitn?jší obraz. Na druhou stranu, pokud je DivX vyroben opravdu dob?e a nedíváte se na n?j na dvacetipalcovém monitoru, není rozdíl pro b?žné oko až tak výrazný.

Nevýhodou DivX (XviD) je rovn?ž delší doba p?ípravy zálohy. Doba p?ípravy zálohy se ale liší - použijete-li programy jako DVDX 2.2 nebo Vidomi, které kombinují komprimaci do DivX/XviD do jednoho kroku, m?žete mít hotovou zálohu t?eba za hodinu (záleží na výkonu po?íta?e). Pokud ale používáte nástroje jako VirtualDub, mpeg2avi, FlaskMPEG, Subresync apod., kde se záloha p?ipravuje ve více krocích (zpracování titulk?, audia, obrazu ve dvou pr?chodech), m?že se p?íprava zálohy protáhnout i t?eba na p?t hodin (záleží hodn? na výkonu po?íta?e). Ne každému to ale musí vadit.

Další nevýhodou b?žných program? pro tvorbu DivX je nemožnost práce s více zvukovými stopami. All-in-one programy rovn?ž neumí extrahovat více titulk?, vždy pracují pouze s jedním (DVDX apod.). Navíc je „p?ilepí“ do streamu, což není zrovna vhodné.

A kone?n? poslední nevýhoda: nemožnost p?ehrát zálohy ve stolním DVD p?ehráva?i; z mého pohledu je to nevýhoda nejd?ležit?jší, protože dívat se na širokoúhlé filmy na po?íta?i se 17" monitorem mi nep?ijde jako to pravé o?echové, zvlášt? když mám doma 16:9 TV a docela slušné ozvu?ení. Rozši?ují se sice p?ehráva?e, které zvládají DivX (nap?. Kiss), ale ty stojí více než b?žný p?ehráva?; a navíc, ten kdo p?ehráva? DVD už má, t?žko bude kv?li DivX upgradovat.

Výhody a nevýhody zálohování na DVD

Nejv?tší nevýhodou je bezesporu cena. Vyšší investice do DVD vypalova?ky následovaná dražšími médii DVD. Nejlevn?jší DVD-R (spindl) jsem našel za n?jakých 45 korun, v krabi?ce už stojí o dost více. DVD+R jsou pak v?tšinou ješt? dražší, u zna?ek jako Sony se bez problému dostanete na 90 korun.

Následují už ale jen samá pozitiva: zálohu lze p?ehrávat ve stolním DVD p?ehráva?i, kvalita je stejná jako u originálu, p?itomny jsou veškeré bonusy, titulky i zvukové stopy. Zkrátka k nerozeznání od originálu. P?íprava kopie trvá zhruba stejnou dobu, záleží na tom, jak rychle vypalujete - jednodychlostní pálení trvá cca 60 minut, ?ty?rychlostní už ale jen 15 minut; v?tšinou používám dvourychlostní média, s nimiž vypalování trvá p?l hodiny; ?tení zdrojového DVD se pohybuje okolo dvaceti t?iceti minut (záleží na mechanice, kterou pro ?tení používáte).

Krátké doby je dosaženo tím, že se záloha na rozdíl od DivX znovu nekomprimuje, ale pracuje se s originálními daty. Bohužel, sou?asná média DVD mají délku pouze 4,7 GB, takže pokud vytvá?íte kopii dvouvrstvého DVD, je nutné použít dv? média, takže nejenže trvá p?íprava zálohy déle, ale navíc se záloha prodraží na dvojnásobek, tedy cca 100 až 200 korun, dle ceny médií; a to je dost.

?ešením mohou být programy jako DVD2One, DVD Shrink ?i DVDXCopy Xpress, které stáhnou dlouhý film na jedno DVD jeho kompresí nebo vypušt?ním n?kterých ?ástí jako zvukové stopy, bonusy apod. Pokud jde pouze o vypušt?ní p?ebyte?ných sou?ástí a výsledná kvalita samotného filmu z?stane zachována, je to rozhodn? lepší, než když se musí p?istoupit ke kompresi. Výsledek je pak vždy horší než originál a v n?kterých p?ípadech i horší než kvalitní cestou vytvo?ený DivX. Záleží na vás, zda vyžadujete p?vodní kvalitu i za cenu dvou médií, nebo se spokojíte s horším obrazem (laik ale rozdíl mezi originálem a komprimovanou kopií v?tšinou nepozná).

Co zvolit?

Záleží samoz?ejm? na vás, jaký zp?sob záloh využijete. Je-li pro vás vypalova?ka DVD p?iliš drahá, není co ?ešit. Rovn?ž pokud nemáte stolní DVD p?ehráva?, je celkem jedno, zda na po?íta?i budete p?ehrávat kvalitní DivX nebo DVD, rozdíly v kvalit? sice poznáte, ale ne každému to vadí. Máte-li ale stolní DVD p?ehráva?, mohli byste o nákupu DVD vypalova?ky alespo? uvažovat. Navíc m?žete svoje data vypalovat na média s daleko v?tší kapacitou a vyprázdnit tak p?epln?né stojany s archívy a zálohami.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige