Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Zálohovat DVD film do DivX nebo na DVD?
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD

V poslední dob? se stále více rozši?ují nástroje pro vytvá?ení záloh DVD film? na dévédé?ka. Že by odzvonilo populárnímu DivX? Je lepší zachovat p?vodní kvalitu filmu nebo sta?í p?i zálohování kvalita o n?co horší?

S p?íchodem vypalova?ek DVD, které jsou stále levn?jší a lze je po?ídit už za osm tisíc korun s daní, ?eší mnoho uživatel? dilema: budou nadále zálohovat svoje DVD filmy na cédé?ka ve formátu DivX (nebo XviD ?i VCD, o to tu te? neb?ží), nebo budou vytvá?et zálohu ve stejném formátu, tedy DVD? Vzhledem k tomu, že jsem postupem ?asu p?ešel z DivX práv? na DVD, dovolím si ud?lat malé srovnání.Co potřebujete k vytvoření zálohy

Pokud budete vytvářet zálohu DVD na cédé?ka, budete pot?ebovat následující vybavení:

  • po?íta?,
  • DVD mechaniku pro ?tení originálního média,
  • CD-RW mechaniku pro zápis filmu na cédé?ko.

Pokud vyložen? nepot?ebujete dv? mechaniky (je to ale lepší), m?žete si po?ídit i kombo mechaniku, která kombinue DVD mechaniku a CD vypalova?ku. Cena za kombo se pohybuje okolo t?ech až ?ty?ech tisíc s daní, mechaniku CD-RW koupíte za dva, DVD-ROM o n?co dráže. Zálohu DVD na cédé?ko m?žete d?lat i na noteboocích, ty nové jsou totiž vybaveny práv? kombo mechanikami, zatímco DVD vypalova?ky se v nich objevují zatím jen velmi z?ídka.

Chcete-li vytvá?et zálohu na dévédé?ka, bude vaše vybavení o n?co dražší. Musíte si totiž po?ídit DVD vypalova?ku, které za?ínají na zhruba šesti tisících, n?které stojí ovšem i o sedm osm tisíc více - záleží na zna?ce a na tom, zda chcete zapisovat jak na plus, tak na minus media, ?i zda vám sta?í jen jeden formát. DVD vypalova?ka samoz?ejm? umí ?íst DVD filmy, takže další mechaniku DVD-ROM nepot?ebujete, z vlastní zkušenosti ji však mohu doporu?it, kopírování bude rychlejší.

Výhody a nevýhody zálohování na CD

První výhodu jsem už zmínil, je jí cena za vybavení. Pokud budete zálohovat na cédé?ka, ušet?íte i více než polovinu, než kdybyste si museli po?ídit DVD vypalova?ku. Další výhodou jsou levn?jší média - jedno cédé?ko p?ijde na n?jakých deset až dvacet korun, záleží na tom, kde ho koupíte a jaká to bude zna?ka. Zkrátka zálohování na cédé?ka vychází podstatn? levn?ji.

Nevýhodou úsporných formát? DivX ?i XviD je nižší kvalita oproti DVD (komprese MPEG-2). Na DVD je totiž daleko více místa než na cédé?ku, proto m?že mít DVD podstatn? vyšší datový tok (bitrate) než DivX, z ?ehož vyplývá i nižší ztrátovost komprese a kvalitn?jší obraz. Na druhou stranu, pokud je DivX vyroben opravdu dob?e a nedíváte se na n?j na dvacetipalcovém monitoru, není rozdíl pro b?žné oko až tak výrazný.

Nevýhodou DivX (XviD) je rovn?ž delší doba p?ípravy zálohy. Doba p?ípravy zálohy se ale liší - použijete-li programy jako DVDX 2.2 nebo Vidomi, které kombinují komprimaci do DivX/XviD do jednoho kroku, m?žete mít hotovou zálohu t?eba za hodinu (záleží na výkonu po?íta?e). Pokud ale používáte nástroje jako VirtualDub, mpeg2avi, FlaskMPEG, Subresync apod., kde se záloha p?ipravuje ve více krocích (zpracování titulk?, audia, obrazu ve dvou pr?chodech), m?že se p?íprava zálohy protáhnout i t?eba na p?t hodin (záleží hodn? na výkonu po?íta?e). Ne každému to ale musí vadit.

Další nevýhodou b?žných program? pro tvorbu DivX je nemožnost práce s více zvukovými stopami. All-in-one programy rovn?ž neumí extrahovat více titulk?, vždy pracují pouze s jedním (DVDX apod.). Navíc je „p?ilepí“ do streamu, což není zrovna vhodné.

A kone?n? poslední nevýhoda: nemožnost p?ehrát zálohy ve stolním DVD p?ehráva?i; z mého pohledu je to nevýhoda nejd?ležit?jší, protože dívat se na širokoúhlé filmy na po?íta?i se 17" monitorem mi nep?ijde jako to pravé o?echové, zvlášt? když mám doma 16:9 TV a docela slušné ozvu?ení. Rozši?ují se sice p?ehráva?e, které zvládají DivX (nap?. Kiss), ale ty stojí více než b?žný p?ehráva?; a navíc, ten kdo p?ehráva? DVD už má, t?žko bude kv?li DivX upgradovat.

Výhody a nevýhody zálohování na DVD

Nejv?tší nevýhodou je bezesporu cena. Vyšší investice do DVD vypalova?ky následovaná dražšími médii DVD. Nejlevn?jší DVD-R (spindl) jsem našel za n?jakých 45 korun, v krabi?ce už stojí o dost více. DVD+R jsou pak v?tšinou ješt? dražší, u zna?ek jako Sony se bez problému dostanete na 90 korun.

Následují už ale jen samá pozitiva: zálohu lze p?ehrávat ve stolním DVD p?ehráva?i, kvalita je stejná jako u originálu, p?itomny jsou veškeré bonusy, titulky i zvukové stopy. Zkrátka k nerozeznání od originálu. P?íprava kopie trvá zhruba stejnou dobu, záleží na tom, jak rychle vypalujete - jednodychlostní pálení trvá cca 60 minut, ?ty?rychlostní už ale jen 15 minut; v?tšinou používám dvourychlostní média, s nimiž vypalování trvá p?l hodiny; ?tení zdrojového DVD se pohybuje okolo dvaceti t?iceti minut (záleží na mechanice, kterou pro ?tení používáte).

Krátké doby je dosaženo tím, že se záloha na rozdíl od DivX znovu nekomprimuje, ale pracuje se s originálními daty. Bohužel, sou?asná média DVD mají délku pouze 4,7 GB, takže pokud vytvá?íte kopii dvouvrstvého DVD, je nutné použít dv? média, takže nejenže trvá p?íprava zálohy déle, ale navíc se záloha prodraží na dvojnásobek, tedy cca 100 až 200 korun, dle ceny médií; a to je dost.

?ešením mohou být programy jako DVD2One, DVD Shrink ?i DVDXCopy Xpress, které stáhnou dlouhý film na jedno DVD jeho kompresí nebo vypušt?ním n?kterých ?ástí jako zvukové stopy, bonusy apod. Pokud jde pouze o vypušt?ní p?ebyte?ných sou?ástí a výsledná kvalita samotného filmu z?stane zachována, je to rozhodn? lepší, než když se musí p?istoupit ke kompresi. Výsledek je pak vždy horší než originál a v n?kterých p?ípadech i horší než kvalitní cestou vytvo?ený DivX. Záleží na vás, zda vyžadujete p?vodní kvalitu i za cenu dvou médií, nebo se spokojíte s horším obrazem (laik ale rozdíl mezi originálem a komprimovanou kopií v?tšinou nepozná).

Co zvolit?

Záleží samoz?ejm? na vás, jaký zp?sob záloh využijete. Je-li pro vás vypalova?ka DVD p?iliš drahá, není co ?ešit. Rovn?ž pokud nemáte stolní DVD p?ehráva?, je celkem jedno, zda na po?íta?i budete p?ehrávat kvalitní DivX nebo DVD, rozdíly v kvalit? sice poznáte, ale ne každému to vadí. Máte-li ale stolní DVD p?ehráva?, mohli byste o nákupu DVD vypalova?ky alespo? uvažovat. Navíc m?žete svoje data vypalovat na média s daleko v?tší kapacitou a vyprázdnit tak p?epln?né stojany s archívy a zálohami.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage