viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Z DVD na DVD+-R – zálohujeme kompletní dévédéčko
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Jak z titulku vyplývá, dnes si ukážeme, jak lze zálohovat filmové dévédé?ko na médium DVD?R. Nejprve však nezbytná dávka teorie: Filmová DVD se lisují bu? jako jednovrstvá (tzv. DVD-5) s kapacitou 4,37 GB, nebo jako dvouvrstvá (tzv. DVD-9) s kapacitou dvojnásobnou. Vypalova?ky a p?episovatelná média DVD?R ovšem existují pouze jednovrstvé. Budete-li tedy na DVD?R pálit variantu DVD-5, m?že být záloha po?ízena 1 : 1. Budete-li však pálit DVD-9, nastává problém. V takovém p?ípad? je pot?eba originální DVD rekomprimovat, stejn? jako jsme to d?lali s DivXem. Ale protože DVD?R disponuje n?kolikanásobn? vyšší kapacitou než oby?ejné CD-R, máme tím pádem i v?tší šanci, že se nám poda?í zachovat kvalitu p?vodního dévédé?ka.

Druhá v?c, kterou si musíme vysv?tlit, je skute?ná kapacita média DVD?R. Na obalu se sice do?tete, že váš disk má 4,7 GB, ale tím se nenechte zmást. Je to pouze trik výrobc?, kte?í úmysln? po?ítají kilobajt jako 1 000 bajt?, nikoli 1 024, jak je normáln? zvykem.

A do t?etice je t?eba zmínit se o znaménku "+", resp. "-" v názvu média. Tedy stru?n?: je-li v názvu "-" (nap?. DVD-R), jedná se o p?vodní formát, ustanovený sdružením výrobc? po?íta?? a spot?ební elektroniky DVD Forum. Je-li v názvu "+" (nap?. DVD+R), jedná se o nov?jší formát podporovaný kup?íkladu Philipsem, Sony, HP ?i Microsoftem. Který je lepší ?i horší není podstatné. D?ležité je, že nejsou vzájemn? kompatibilní, a tudíž je t?eba, abyste vypalovali pouze na formát, jejž vaše p?ehrávací mechanika podporuje. V p?ípadn? stolních DVD player? to z 99 % bude "minus", ale spolehliv? to zjistíte jen tehdy, když to fyzicky vyzkoušíte. Totéž platí o p?episovatelné variant? RW.

Z DVD na HD

Nejprve pot?ebujeme dostat obsah DVD na pevný disk. To provedeme pomocí programu DVD Decrypter. Nejprve se však majitelé systém? Windows 2000/XP p?esv?d?í, zda mají na svých strojích nainstalovánu podporu ASPI to jim prozradí utilitka aspichk. Pokud ne, sta?í z našeho CD rozbalit archiv forceaspi17.zip, a spustit dávkový soubor instaspi.bat.

Po vložení disku do mechaniky a spušt?ní DVD Decrypteru zvolíme v menu Mode/ISO/Read, a zjistíme, kolikavrstvé DVD je. Je-li Po?et vrstev (Number of Layers) 1, rovnou vybereme místo, kam chceme data uložit (Destination), a spustíme zálohu na disk. Poté, co záloha prob?hne, se m?žeme rozhodnout, zda vzniklý soubor ISO ihned vypálíme pomocí DVD Decrypteru (Mode/ISO/Write), nebo to rad?ji sv??íme Neru (viz dále).

V p?ípad?, že je po?et vrstev roven 2, zvolíme v menu Mode/File, ozna?íme všechny soubory vpravo (Ctrl+A), a spustíme zálohu do adresá?e v Destination.

POZOR! Pro po?ádek p?ipomínám, že zálohovat m?žete pouze své vlastní, legáln? zakoupené disky!


Z HD na HD

P?edpokládejme, že se nám tedy poda?ilo dostat kompletní data z DVD na pevný disk. Jejich celková velikost je ?ekn?me 7 GB, a my nechceme-li ovšem zálohovat na 2 média je tedy budeme muset pon?kud zeštíhlit. K tomu je k dispozici n?kolik speciálních program?. DVD2ONE (www.dvd2one.com) p?išel jako první, je extrémn? rychlý, ale kvalita není úpln? super. S DVD95COPY (www.dvd95copy.com) lze dosáhnout lepších výsledk?. Zato freewarový a jinak velmi sympaticky zpracovaný DVD Shrink, je v aktuální verzi prakticky nepoužitelný. Osobn? doporu?uji výborný Instant Copy od Pinnacle Systems (www.pinnaclesys.com), jejž si pro tuto chvíli vezmeme jako etalon.

Jakmile program nainstalujete, ur?it? si z internetu stáhn?te ?erstvý update. Pak si trošku pohrajeme s registrem a v regeditu (tla?ítko Start/Spustit/regedit/OK) provedeme následující operaci: V HKEY_CURRENT_USERSoftwarevobCDWizard7.0Copy nastavíme položky "DVDMagic"=dword:00000001 a "DVDAlwaysEnableOkButton"=True.

1. Spustíme program a v okénku Source dvakrát ?ukneme na Hard Disk, v okénku Destination rovn?ž. (M?žete klidn? zvolit vypalova?ku, ale možná bude lepší pálit až v Neru tedy za podmínky, že provozujete file-systém, jenž podporuje dostate?nou velikost souboru, tj. ideáln? NTFS.). N?kdy je užite?né ?uknout na tla?ítko Advanced a zaškrtnout volbu Remove DVD-ROM content. Ni?eho víc si prakticky nemusíme všímat, takže v klidu pokra?ujeme tla?ítkem Start.

2. Následující obrazovka nám p?ehledn? ukáže úplný obsah uloženého DVD. My se nejprve rozmyslíme, zda chceme zálohovat kompletní disk, ?i film a n?které bonusy, pop?ípad? jen film. Na základ? toho postupn? probereme jednotlivé položky Title 1 Title x a necháme ozna?ené pouze to, co hodláme zachovat. Správnost identifikace Titlu si lze ov??it podle jeho ?asové délky (záložka Video, hodnota Time) ?i p?ímým náhledem (záložka Preview). V záložkách Audio a Sub titles odebereme zbyte?né jazykové zvukové stopy, resp. titulky, o n?ž nemáme zájem. (Upozorn?ní: N?kdy se stává, že jsou v seznamu nap?. ?eské titulky dvakrát. První se zobrazují jen tehdy, pokud si je p?i p?ehrávání explicitn? zvolíte, druhé bývají tzv. forced, tj. vynucené, a zobrazí se t?eba jako p?eklad psaného textu v rámci filmu. Takové se vyplatí ponechat.)

Také zrušíme zaškrtnutí položky Video Size: Automatic, protože tu a v tom je podstata celého našeho po?ínání si nastavíme sami. Na sekundu si odsko?íme do položky Video Tracks, a posuvníkem snížíme kvalitu (a tedy velikost) DVD menu na minimum. Pak se vrátíme do jednotlivých námi ozna?ených položek Title, a všem postupn? analogicky snížíme kvalitu na co nejnižší úrove?. Poté zvolíme Title hlavního filmu, a kvalitu výtáhneme na hodnotu t?sn? pod, nebo rovnou 4,5 GB (ignorujte, že pruh svítí ?erven?). Pokud jste správn? pochopili, principiáln? jde o to, abychom se zbavili všeho, co z našeho originálního DVD zálohovat nechceme, a vytvo?ili si tak dostatek místa pro to, co zálohovat chceme potažmo chceme to v co nejlepší kvalit?.

Nakonec ješt? jednou zkontrolujeme všechna nastavení a stikneme tla?ítko OK.

3. O n?jaké 2 hodiny pozd?ji (závisí samoz?ejm? na rychlosti po?íta?e) Instant Copy ohlásí hotovo. Nahlédnutím do cílového adresá?e zjistíme, že nám na disku p?ibyly asi 4 nové soubory s p?íponou PDI. (Odpov?? na otázku, pro? ne jeden velký soubor, souvisí se zmín?nou schopností file-systému pracovat se souborem o velikosti více než 4 GB.) Spustíme si tedy prográmek PDI2ISO, a s jeho pomocí si triviálním postupem p?ipravíme image pro vypálení DVD v Neru.

Z HD na DVD

Za ideálních podmínek je vypálení dévédé?ka v Neru d?tsky snadné. V první ?ad? si z webu výrobce nebo z našeho CD stáhn?te a nainstalujte update. Pak spus?te program a v okénku, které na vás vyb?hne, klikn?te na tla?ítko Cancel. Poté vyberte menu File/Burn image, a otev?ete soubor ISO, jenž jste si práv? p?ipravili. Palbu zahájíte tla?ítkem Write.

S tako vypáleným DVD by nem?la mít vaše po?íta?ová DVD mechanika žádné problémy, a s velkou pravd?podobností ani váš stolní p?ehráva?.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige