levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Jak z titulku vyplývá, dnes si ukážeme, jak lze zálohovat filmové dévédé?ko na médium DVD?R. Nejprve však nezbytná dávka teorie: Filmová DVD se lisují bu? jako jednovrstvá (tzv. DVD-5) s kapacitou 4,37 GB, nebo jako dvouvrstvá (tzv. DVD-9) s kapacitou dvojnásobnou. Vypalova?ky a p?episovatelná média DVD?R ovšem existují pouze jednovrstvé. Budete-li tedy na DVD?R pálit variantu DVD-5, m?že být záloha po?ízena 1 : 1. Budete-li však pálit DVD-9, nastává problém. V takovém p?ípad? je pot?eba originální DVD rekomprimovat, stejn? jako jsme to d?lali s DivXem. Ale protože DVD?R disponuje n?kolikanásobn? vyšší kapacitou než oby?ejné CD-R, máme tím pádem i v?tší šanci, že se nám poda?í zachovat kvalitu p?vodního dévédé?ka.

Druhá v?c, kterou si musíme vysv?tlit, je skute?ná kapacita média DVD?R. Na obalu se sice do?tete, že váš disk má 4,7 GB, ale tím se nenechte zmást. Je to pouze trik výrobc?, kte?í úmysln? po?ítají kilobajt jako 1 000 bajt?, nikoli 1 024, jak je normáln? zvykem.

A do t?etice je t?eba zmínit se o znaménku "+", resp. "-" v názvu média. Tedy stru?n?: je-li v názvu "-" (nap?. DVD-R), jedná se o p?vodní formát, ustanovený sdružením výrobc? po?íta?? a spot?ební elektroniky DVD Forum. Je-li v názvu "+" (nap?. DVD+R), jedná se o nov?jší formát podporovaný kup?íkladu Philipsem, Sony, HP ?i Microsoftem. Který je lepší ?i horší není podstatné. D?ležité je, že nejsou vzájemn? kompatibilní, a tudíž je t?eba, abyste vypalovali pouze na formát, jejž vaše p?ehrávací mechanika podporuje. V p?ípadn? stolních DVD player? to z 99 % bude "minus", ale spolehliv? to zjistíte jen tehdy, když to fyzicky vyzkoušíte. Totéž platí o p?episovatelné variant? RW.

Z DVD na HD

Nejprve pot?ebujeme dostat obsah DVD na pevný disk. To provedeme pomocí programu DVD Decrypter. Nejprve se však majitelé systém? Windows 2000/XP p?esv?d?í, zda mají na svých strojích nainstalovánu podporu ASPI to jim prozradí utilitka aspichk. Pokud ne, sta?í z našeho CD rozbalit archiv forceaspi17.zip, a spustit dávkový soubor instaspi.bat.

Po vložení disku do mechaniky a spušt?ní DVD Decrypteru zvolíme v menu Mode/ISO/Read, a zjistíme, kolikavrstvé DVD je. Je-li Po?et vrstev (Number of Layers) 1, rovnou vybereme místo, kam chceme data uložit (Destination), a spustíme zálohu na disk. Poté, co záloha prob?hne, se m?žeme rozhodnout, zda vzniklý soubor ISO ihned vypálíme pomocí DVD Decrypteru (Mode/ISO/Write), nebo to rad?ji sv??íme Neru (viz dále).

V p?ípad?, že je po?et vrstev roven 2, zvolíme v menu Mode/File, ozna?íme všechny soubory vpravo (Ctrl+A), a spustíme zálohu do adresá?e v Destination.

POZOR! Pro po?ádek p?ipomínám, že zálohovat m?žete pouze své vlastní, legáln? zakoupené disky!


Z HD na HD

P?edpokládejme, že se nám tedy poda?ilo dostat kompletní data z DVD na pevný disk. Jejich celková velikost je ?ekn?me 7 GB, a my nechceme-li ovšem zálohovat na 2 média je tedy budeme muset pon?kud zeštíhlit. K tomu je k dispozici n?kolik speciálních program?. DVD2ONE (www.dvd2one.com) p?išel jako první, je extrémn? rychlý, ale kvalita není úpln? super. S DVD95COPY (www.dvd95copy.com) lze dosáhnout lepších výsledk?. Zato freewarový a jinak velmi sympaticky zpracovaný DVD Shrink, je v aktuální verzi prakticky nepoužitelný. Osobn? doporu?uji výborný Instant Copy od Pinnacle Systems (www.pinnaclesys.com), jejž si pro tuto chvíli vezmeme jako etalon.

Jakmile program nainstalujete, ur?it? si z internetu stáhn?te ?erstvý update. Pak si trošku pohrajeme s registrem a v regeditu (tla?ítko Start/Spustit/regedit/OK) provedeme následující operaci: V HKEY_CURRENT_USERSoftwarevobCDWizard7.0Copy nastavíme položky "DVDMagic"=dword:00000001 a "DVDAlwaysEnableOkButton"=True.

1. Spustíme program a v okénku Source dvakrát ?ukneme na Hard Disk, v okénku Destination rovn?ž. (M?žete klidn? zvolit vypalova?ku, ale možná bude lepší pálit až v Neru tedy za podmínky, že provozujete file-systém, jenž podporuje dostate?nou velikost souboru, tj. ideáln? NTFS.). N?kdy je užite?né ?uknout na tla?ítko Advanced a zaškrtnout volbu Remove DVD-ROM content. Ni?eho víc si prakticky nemusíme všímat, takže v klidu pokra?ujeme tla?ítkem Start.

2. Následující obrazovka nám p?ehledn? ukáže úplný obsah uloženého DVD. My se nejprve rozmyslíme, zda chceme zálohovat kompletní disk, ?i film a n?které bonusy, pop?ípad? jen film. Na základ? toho postupn? probereme jednotlivé položky Title 1 Title x a necháme ozna?ené pouze to, co hodláme zachovat. Správnost identifikace Titlu si lze ov??it podle jeho ?asové délky (záložka Video, hodnota Time) ?i p?ímým náhledem (záložka Preview). V záložkách Audio a Sub titles odebereme zbyte?né jazykové zvukové stopy, resp. titulky, o n?ž nemáme zájem. (Upozorn?ní: N?kdy se stává, že jsou v seznamu nap?. ?eské titulky dvakrát. První se zobrazují jen tehdy, pokud si je p?i p?ehrávání explicitn? zvolíte, druhé bývají tzv. forced, tj. vynucené, a zobrazí se t?eba jako p?eklad psaného textu v rámci filmu. Takové se vyplatí ponechat.)

Také zrušíme zaškrtnutí položky Video Size: Automatic, protože tu a v tom je podstata celého našeho po?ínání si nastavíme sami. Na sekundu si odsko?íme do položky Video Tracks, a posuvníkem snížíme kvalitu (a tedy velikost) DVD menu na minimum. Pak se vrátíme do jednotlivých námi ozna?ených položek Title, a všem postupn? analogicky snížíme kvalitu na co nejnižší úrove?. Poté zvolíme Title hlavního filmu, a kvalitu výtáhneme na hodnotu t?sn? pod, nebo rovnou 4,5 GB (ignorujte, že pruh svítí ?erven?). Pokud jste správn? pochopili, principiáln? jde o to, abychom se zbavili všeho, co z našeho originálního DVD zálohovat nechceme, a vytvo?ili si tak dostatek místa pro to, co zálohovat chceme potažmo chceme to v co nejlepší kvalit?.

Nakonec ješt? jednou zkontrolujeme všechna nastavení a stikneme tla?ítko OK.

3. O n?jaké 2 hodiny pozd?ji (závisí samoz?ejm? na rychlosti po?íta?e) Instant Copy ohlásí hotovo. Nahlédnutím do cílového adresá?e zjistíme, že nám na disku p?ibyly asi 4 nové soubory s p?íponou PDI. (Odpov?? na otázku, pro? ne jeden velký soubor, souvisí se zmín?nou schopností file-systému pracovat se souborem o velikosti více než 4 GB.) Spustíme si tedy prográmek PDI2ISO, a s jeho pomocí si triviálním postupem p?ipravíme image pro vypálení DVD v Neru.

Z HD na DVD

Za ideálních podmínek je vypálení dévédé?ka v Neru d?tsky snadné. V první ?ad? si z webu výrobce nebo z našeho CD stáhn?te a nainstalujte update. Pak spus?te program a v okénku, které na vás vyb?hne, klikn?te na tla?ítko Cancel. Poté vyberte menu File/Burn image, a otev?ete soubor ISO, jenž jste si práv? p?ipravili. Palbu zahájíte tla?ítkem Write.

S tako vypáleným DVD by nem?la mít vaše po?íta?ová DVD mechanika žádné problémy, a s velkou pravd?podobností ani váš stolní p?ehráva?.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika