viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
CloneCD - vše o klonování CD
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

CloneCD
Vypalování CD se v posledních letech stalo v pravd? fenoménem. Není už snad nový po?íta? bez vypalovací mechaniky. Stinnou stránkou této skute?nosti jsou r?zné ochrany hudebních a filmových spole?ností, které zabra?ují uživatel?m si vytvo?it zálohu svého CD. Pirátské kopírování je sice problémem, ale produk?ní spole?nosti místo aby hledaly d?vody nelegálního kopírování a p?esv?d?ily lidi, že je mnohem lepší mít originál rad?ji volí cestu ochran. Proto se svého ?asu objevovala nová ochrana snad týden co týden. Každá byla po pár týdnech prolomena a spolehlivý zp?sob, jak zabránit klonování CD - díky bohu? - zatím neexistuje.

Pokud si budete chtít zkopírovat své CD a na podobnou ochranu narazíte nemusíte zoufat, pokud máte na svém harddisku ten správný program. Správný program se v našem p?ípad? jmenuje CloneCD. CloneCD pracuje na principu bitové kopie. Prost? CD bit po bitu zkopíruje na ?isté CD-R. Opus?me nyní teorii a podívejme se, jak to vypadá v praxi:

VYTVÁ?ENÍ IMAGE CD

Pokud máte jenom jednu mechaniku je nutné nejprve uložit do image. Stejn? tak tuto ikonu použijete, pokud nechcete CD hned vypalovat, jenom si ho uschovat na harddisk t?eba jako zálohu. Image CD je v podstat? bitový obrázek CD uložený na harddisk. Po kliknutí na první obrázek se zobrazí dialogové okno. V n?m vybíráte profil CD v mechanice (pokud máte mechanik víc, ješt? p?ed tím vyberete tu správnou mechaniku). Profily máte p?ednastavené (audio CD, Game CD pro CD s n?jakou ochranou proti kopírování, Data CD pro normální CD,...), ale také si profily m?žete upravovat, mazat nebo p?idávat. O t?chto volbách se dozvíte více v samostatném odstavci. Vpravo se zobrazují informace o mechanice a vloženém CD. Po kliknutí na Další si vyberete název uloženého image souboru. Pokud si image budete chtít vypálit v jiném programu, než CloneCD, tak zatrhn?te položku Vytvo?it cue-sheet. Po odklepnutí OK se už za?ne CD ukládat do image. Po skon?ení je soubor úsp?šn? uložen pod požadovaným názvem.

PÁLENÍ Z IMAGE SOUBORU

Druhý obrázek na hlavní obrazovce použijeme pro vypálení image souboru, který máme na disku. V dialogovém okn? sta?í kliknout na tla?ítko Najít a vybrat požadovaný soubor. Text v pravé ?ásti okna tentokrát zobrazuje informace na?tené z image souboru. Potom vyberte požadovanou rychlost nebo nechte na max, program sám vybere nejvhodn?jší. Polí?ko Simulace zápisu znamená, že se nic fyzicky vypalovat nebude, jenom se to zkusí nane?isto, nap?íklad, pokud chcete otestovat CD.

KOPÍROVAT CD

Pokud chcete CD kopírovat okamžit?, vyberte ikonu s dv?ma cédé?ky. V p?ípad?, že máte více mechanik, vyberte tu zdrojovou, potom správný profil. Dále tu máme více možností. Jak ukazuje obrázek, je tady op?t možnost vytvo?ení cue-sheetu a smazání po úsp?šné operaci. Pokud máte více mechanik, je tady ješt? nová možnost. Kopírovat "on the fly". P?i zaškrtnutí této možnosti není image soubor pot?ebný, protože kopírování probíhá p?ímo z mechaniky na mechaniku. Je d?ležité, pokud máte nap?. na novém po?íta?i starší CD jednotku, dávat pozor na její maximální rychlost ?tení, aby operace netrvala déle, než p?i používání jedné rychlé mechaniky. Jinak je to ovšem ideální záležitost. V dalším okn? zbývá vybrat profil a rychlost pálení.

SMAZAT CD-RW

Poslední funkce se týká p?episovatelných cédé?ek. Tato možnost smaže d?íve nahrané CD typu RW. A to bu? jenom informace o n?m - cédé je v podstat? zapln?né daty, jenom se mechanice jeví jako prázdné, proto je na n?j možné zapisovat a stará data se p?epíšou. Nebo kompletní vymazání CD.

NASTAVENÍ PROFIL?

Pokud ukládáte cédé?ko do image nebo ho kopírujete, zeptá se vás CloneCD na profil. Nyní si probereme nastavení jednotlivých profil?, které nám CloneCD nabízí. Pravým tla?ítkem zobrazte místní nabídku u n?jakého z profil?, a zvolte Upravit. Objeví se okno s t?emi záložkami. V první nastavujete rychlost ?tení dat z CD, což nemá cenu komentovat, snad jen poznámkou, že i když si nastavíte nejv?tší rychlost, skute?ná nikdy nep?esáhne možnosti vaší mechaniky. Zatržítko týkající se ?tení subkanálových informací je mnohem zajímav?jší, protože ho používají n?které ochrany. Pokud je CD takovou ochranou vybaveno, zatrhn?te polí?ko. Na druhou stranu, není to vždy nutné. Pokud je zvolena volba Regenerovat datové sektory budou obnoveny informace ECC/EDC pro zachování kvality disku. (I když toto nastavení se u žádného z p?vodních profil? nepoužívá.)
Druhá záložka se týká ?tení audio informací. Net?eba upozor?ovat na to, že p?i kopírování hudebních CD bude nejlepší pálit pomalu pro zachování nejlepší kvality kopie, zatímco u jiných druh? nosi?? to nebude nejd?ležit?jší. První polí?ko se taktéž týká subkanálových informací, druhé použijte pouze u AudioCD protože CD s více session n?které CD mechaniky ani nep?e?tou (také podstata n?kterých ochran proti kopírování).
Na poslední záložce má význam hlavn? první polí?ko - pokud bude zaškrtnuto, p?i chyb? se ?tení CD zruší. Pokud vás zajímá nastavení pro r?zné druhy ochran (asi ano, že?), použijte odkaz dole v infu.

Pokud jste vybrali z hlavního menu Vypálit CD z image souboru, zobrazí se jen jedna záložka. Zesílení slabých sektor? se používá u n?kterých (poškozených) CD. Pokud zaškrtnutím dalšího poli?ka necháte uzav?ít poslední session, bude rychlejší na?ítání CD a máte jistotu, že jej všechny mechaniky p?e?tou. Pro více informací použijte nápov?du pod pravým tla?ítkem.

CLONECD INFO

CloneCD obsahuje krom? t?chto ?ty? základní funkcí ješt? možnost automatického spušt?ní CD, nastavení buffer? p?i vypalování a také možnost hledat nové verze na internetu. Pot?ší i možnost skinovatelnosti a poslání e-mailu výrobci o ne/funk?nosti programu a mechanik pro pozd?jší verze. Na záv?r bych doplnil pro filmové fandy, že existuje už i program CloneDVD od stejného výrobce.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige